Fra luften ses det tydeligt, hvordan kalkknuden Bulbjerg strækker sig langt ind i landet, mens den furede klint ud mod havet viser vandets erosion af kalken. I horisonten kan man se Lund Fjord, som udgør den nordlige del af De Østlige Vejler.

.

Bulbjerg er en op til 47 m høj, langstrakt kalkknude, som strækker sig fra sydøst til nordvest og når ud til havet, hvor den danner en udhængende klint. På begge sider af kystklinten findes brede sand- og ralstrande, mens knuden længere inde i landet er omgivet af klitplantager og klitheder.

Ud for Bulbjerg, ca. 100 m fra kysten, står den lille kalkklippe Skarreklit og vidner om, at kalkknuden engang strakte sig længere ud i vandet. Havet eroderede dog kalkknuden, indtil kun Skarreklit stod tilbage. Under en storm i 1978 brækkede toppen af den 16 m høje Skarreklit, som derved blev reduceret til en lav klippeø. Ved lavvande kan den ses fra toppen af Bulbjerg.

Kalkknuden består af regelmæssige banker af bryozokalk med knoldede flintlag og indeholder fragmenter af små grenede kolonier af mosdyr (bryozoer) samt fossiler af søpindsvin, muslinger og armfødder (brachiopoder). Bankerne blev dannet på relativt dybt vand i et tempereret hav, som dækkede hele Danmark i tidlig Danien for ca. 65 mio. år siden.

I store dele af Danmark ligger bryozokalken dybt begravet i undergrunden, men i Bulbjergområdet er kalken blevet presset op til jordoverfladen af ca. 250 mio. år gammelt salt, som ligger under kalken. Det er således saltet, som er skyld i, at man i dag kan gå tur langs stranden og studere den gamle havbund på helt tæt hold.

Under istiden blev bryozokalken overlejret af ler, sand og grus, og da Littorinahavet i stenalderen trængte ind over store dele af Thy, blev knuden en ø. Fund af stensætninger og redskaber viser, at der allerede den gang kom mennesker til øen, hvor de har ernæret sig af jagt og fiskeri. Ellers har mennesket kun sat få aftryk på Bulbjerg.

I dag er Bulbjergs kystklint Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm og huser en stor ynglebestand af rider. Fuglefjeldet kan studeres på tætteste hold fra den smalle strand under klinten. Klinten eroderes dog stadig af havet, hvilket øger risikoen for stenskred, og færdsel under klinten er derfor på eget ansvar. Området omkring Bulbjerg har et rigt og særegent planteliv, der bl.a. omfatter tre planter, som er endemiske for Nordjylland.

Dele af Bulbjerg er omfattet af fredningen af Lild Klit fra 1963 og af fredningen af Harkens Bakke og Troldsting fra 1955. Derudover indgår Bulbjerg i habitatområdet Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Riderne og mallemukkerne på Bulbjerg Knude

Riden er verdens talrigeste måge, men yngler kun ganske få steder i Danmark. Her har et par slået sig ned på klinten ved Bulbjerg, som er artens vigtigste danske ynglelokalitet. Ud over mundens karakteristisk røde inderside har mågerne i yngletiden også en smal, rød ring om øjet.

.

På den stejle kalkklint ved Bulbjerg yngler omkring 300-500 par rider; antallet af ynglepar kan dog variere meget fra år til år. Riden er en måge og kan bl.a. kendes på sine sorte vingespidser og sorte ben. Den tilbringer det meste af livet ude på havet, men kommer ind til kysten for at yngle på stejle skrænter og fjeldsider ud mod havet. Riderne ankommer i april og flyver igen, når ungerne er flyvefærdige i august.

Riderne deler kalkklinten med nogle enkelte par mallemukker, som i en periode havde sin eneste danske yngleforekomst på den udsatte knold. Kun i år 2000 ved man med sikkerhed, at to par mallemukker fik unger. Frem til 2007 forsøgte enkelte par hvert år at yngle, men siden har der ikke været yngleforsøg.

Selv om den kan ligne en måge, er mallemukken en stormfugl og nært beslægtet med albatrosserne. Mallemukken kan skelnes fra riden og andre måger på sine rørformede næsebor og de grålige ben. Desuden mangler den ridens sorte vingespidser. Ligesom riden er mallemukken en fremragende flyver, som tilbringer det meste af livet til havs.

Plantelivet omkring Bulbjerg

Området omkring Bulbjerg har et rigt og særegent planteliv, der bl.a. omfatter tre planter, som er endemiske for Nordjylland. Det er klitøjentrøst og dansk rundbælg, som vokser på selve knuden, mens den hvide Thygøgeurt kan findes i kærene og de åbne skovområder lige øst herfor. Her vokser den sammen med orkideerne koralrod og purpurgøgeurt samt den sjældne smalbægret ensian. Også insektlivet er rigt ved Bulbjerg, hvor man bl.a. kan opleve dagsommerfugle som gråbåndet bredpande, spættet bredpande, engblåfugl, okkergul pletvinge og skovperlemorsommerfugl.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links