Som gyldne kugler strækker engblommerne sig mod den blå himmel. Blosterbladene omslutter støvdragere og støvfang så tæt, at de færreste insekter formår at slippe ind i den kugleformede blomst. Engblommefluen er dog så lille, at den kan smutte ind mellem blomstens gule blade. Den uanseelige flue lægger sine æg på blomstens frugtanlæg, og når den flyver fra engblomme til engblomme for at lægge æg, sørger den samtidig for bestøvningen.
.

Damsbro Mose strækker sig op langs begge sider af Lilleå i et område mellem Søften og Hinnerup i Favrskov Kommune, hvor grundvandsspejlet ligger højt. Det ca. 30 ha store moseområde består af en mosaik af overgangsrigkær, ekstremrigkær, sumpskov og kulturenge. Især under 2. Verdenskrig blev der gravet tørv i mosen, hvilket har efterladt adskillige vandfyldte tørveskær.

Mens mosen i syd præges af kraftigt voksende, næringskrævende plantearter som kærstar, topstar, mosebunke, tagrør, rørgræs, bredbladet dunhammer og rødel, er plantelivet i nord mere varieret og tæller bl.a. butblomstret siv, flere arter af star, rødbrun kogleaks, majgøgeurt, sumpkællingetand, kærtidsel, gifttyde, langbladet ranunkel, leverurt, engblomme og tvebo baldrian. Derudover har den forholdsvis sjældne festgræs en bestand i den centrale del af mosen.

Insektlivet er rigt og omfatter en række forskellige dagsommerfugle, guldsmede og svirrefluer, om end der overvejende er tale om ret almindelige og vidt udbredte arter. Desuden er der registreret ca. 85 forskellige fuglearter i mosen, heriblandt vibe, dobbeltbekkasin, græshoppesanger, kærsanger og nattergal.

For at sikre de store naturværdier i Damsbro Mose indgik den daværende Hinnerup Kommune i 1992 forpagtningsaftaler om kvægafgræsning af de kommunale arealer, mens det daværende Århus Amt etablerede hegn på arealerne øst for Lilleå. Siden Strukturreformen i 2007 har Favrskov Kommune videreført afgræsningen og vedligeholdelsen af hegnene, ligesom der er gennemført rydninger for at forhindre, at mosen gror til. I 2015 blev der desuden anlagt en gangbro og opsat et fugletårn, hvilket har forbedret adgangen og øget kendskabet til mosen.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land