Databasen Danske Runeindskrifter er en præsentation af samtlige danske runeindskrifter udarbejdet med basis i et treårigt samarbejdsprojekt mellem Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet og Nationalmuseet i København. Projektet blev finansieret af det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd og løb fra 1. marts 2003 til februar 2006.

Trap Danmark har med udgangspunkt i databasens indhold formuleret 300 artikler om udvalgte danske runeindskrifter. De er forsynet med billeder fra hhv. Danske Runeindskrifter, Nationalmuseets billedsamlinger og billedsamlinger hos Det Kgl. Bibliotek. Desuden er fundstedet for den pågældende runeindskrift markeret på et kort, hvis genstanden stadig er på sit oprindelige fundsted.

Til at følge projektet nedsattes en styregruppe med repræsentanter fra Nationalmuseets ledelse, Det Humanistiske Fakultets dekanat, Kulturarvsstyrelsen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Lektor Michael Lerche Nielsen og seniorforsker Marie Stoklund var ledere af projektet, der fik Rikke Steenholt Olesen (Københavns Universitet) og Lisbeth M. Imer (Nationalmuseet) som tilknyttede ph.d.-stipendiater. Ad den vej har projektet sikret en ny generation af faguddannede runeforskere. Nævnte forskere er fortsat knyttet til arbejdet på projektets database.

I 2008 er der efter en ekstraordinær bevilling fra forskningsrådet givet tilladelse til at færdiggøre projektets database og udarbejde en offentlig brugerflade med uforbrugte midler. Resultatet 2009 er offentliggørelsen af dette website med adgang til søgninger i databasen.

Formålet med databasen

Projektet Danske Runers database, Danske Runeindskrifter, er udviklet med det formål at samle alle danske runeindskrifter fra jernalder til middelalder under ét. Hensigten var at skabe en platform, hvorfra man ved hjælp af enkle søgefunktioner hurtigt ville kunne sortere i og få overblik over materialet, der efterhånden tæller omtrent 900 runeindskrifter. Tanken var, at det skulle være muligt at gå til mere detaljerede basisoplysninger om de enkelte genstande og indskrifter og herunder også at få information om den aktuelle runeindskrifts status i forskningen.

Databasens indhold

Samtlige indskrifter fra det geografiske område, som udgjorde Danmark i middelalderen er medtaget i databasen (red. kun indskrifter fra det nuværende Danmark er medtaget på trap.lex.dk). Databasen indeholder således også runeindskrifter fra Slesvig og Skåne. Runebrakteater og runemønter findes i databasen, men er ikke systematisk behandlet og har endnu ikke en DK-nummerering (se nedenfor om DK-numre).

En række stamdata herunder translitterationer, transskriptioner og oversættelser til engelsk, er genereret fra den svenske runedatabase Samnordisk Runtextdatabastil databasen Danske Runeindskrifter. Disse data er bearbejdet og tilpasset efter principper, der er hensigtsmæssige i en ren dansk kontekst. Til samtlige genstande med runeindskrift(er) er der knyttet en mængde basisinformationer, og der er i en række tilfælde desuden tilknyttet en eller flere litteraturhenvisninger. En detaljeret forklaring af basisinformationernes art er under udarbejdelse. Det samme gælder litteraturhenvisningerne, der pt. ikke er genereret i visningen af basisinformationerne. Der er tradition for at knytte runeindskrifter til et løbenummer, fx løbenumrerne i korpusværket Danmarks Runeindskrifter. DK-nummerlisten er et løbenummersystem udarbejdet specielt til runedatabasen. Det er udarbejdet med det formål at lave et fleksibelt system for samtlige danske runeindskrifter, der løbende kan udvides med nye fund. Et DK-nummer er sammensat af præfikset ”DK” (for Danmark) efterfulgt at en områdekode for region (fx Sj for Sjælland) og et nummer (et tal) inden for aktuelle region. Eks. på DK-nummer: DK Sj 25 = Glim-blyamulet. DK-nummerlisten findes her. En række ord, begreber og sagforhold under de enkelte opslag er forsynet med en stjerne * . Disse ord og sagforhold skal ligge til grund for en ordliste med uddybende forklaringer. Denne er endnu under udarbejdelse.

Billeder i databasen

Til runeindskrifterne er hovedsagelig knyttet billeder fra Nationalmuseets billedsamling. Der er tale om positiver i sort/hvid, der blev scannet og digitaliseret omkring årsskiftet 2005/06. Mange af disse billeder blev optaget fra slutningen af 1920’erne og frem i forbindelse med forarbejderne til udgivelsen af korpusværket Danmarks Runeindskrifter fra 1941-42. Nogle fotos har hvide aftegninger omkring objektet, fordi de har været anvendt som forlæg for klicheer til billeder i Danmarks Runeindskrifter (Atlasbindet). Museets billeder er i et beskedent omfang blevet suppleret med nyere, dels private fotos og dels gaver fra andre museer.

Videre læsning

Mere om databaser på trap.lex.dk

Eksterne links