Kulsvierhåndværket holdes i hævd af Maarum Kulsvierlaug. Kulmilen opbygges efter de samme metoder, som de gamle kulsviere i området brugte. Når milen først er i gang, brænder den i et døgn og må passes i skiftehold.
.
Kulsviere i gang med mileafbrænding omkring år 1900. I dag er der ikke mangespor tilbage efter de gamle kulsvidningspladser. Men hvis man har øjnene med sig omkring de nu forsvundne skovlandsbyer i Gribskov, kan man ane fordybninger i jorden omgivet af lave volde, hvor landsbyernes kulsvidningspladser har ligget.
.

Udtrykket »de nordsjællandske kulsviere« dækker over producenter af trækul i de nordsjællandske skovegne, hovedsagelig nord for Hillerød. I kilderne nævnes trækulsbrænding i begyndelsen af 1500-tallet, hvor kongen befalede, at skovbønderne skulle levere trækul til opvarmning af slottene og til de kongelige metalsmedjer. Kobberværket Brede Værk var frem til midten af 1800-tallet storaftager med op til 12.000‑16.000 tønder trækul årligt, mens Den Kongelige Mønt i København også aftog store mængder.

De magre jorder i Gribskov Kommune gav kun et lille kornudbytte, der blev suppleret med kreaturgræsning, og bønderne fik således en væsentlig og nødvendig biindtægt ved at brænde trækul.

Under Den Nordiske Syvårskrig 1563‑70 var Skåne, Halland og Blekinge krigsskueplads. Herfra blev tidligere leveret meget trækul, som de nordsjællandske bønder nu også skulle producere. Ved den endelige afståelse af områderne til Sverige i 1660 begyndte for alvor den udvikling, der i 1700-tallet gjorde Nordsjælland til kulsvierlandet.

Fra ældre tid havde der været fri adgang til at skaffe sig træ til brændingen, men i takt med skovenes udhugning blev bønderne pålagt forskellige afgifter og restriktioner, fx kontrol af milernes indhold, så decideret gavntræ ikke blev anvendt. I en fortegnelse fra 1721 over bønder, vangemænd (kreaturvogtere) og skovfogeder, der havde lov til at brænde trækul, fremgår det, at næsten alle gårde mellem Arresø og Esrum Sø brændte kul. Valby, Helsinge og Annisse Sogne dannede mod vest grænsen for det egentlige kulsvierområde. Mod syd hørte Alsønderup, Tjæreby, Nødebo og Grønholt Sogne med til området, mens Mårum Sogn og de sydlige dele af Græsted og Esbønderup Sogne dannede grænsen mod nord.

Kulsvierne på Karlebo Overdrev

Ved skovforordningen i 1805 begyndte udviklingen hen mod det moderne skovbrug. Det betød, at de sidste små landsbyer i Gribskov blev nedlagt, og dermed stoppede kulbrændingen i det traditionelle område. Under Englandskrigen 1807‑14 var priserne for trækul imidlertid høje, og flere landbrugere i Nordsjælland søgte at udnytte situationen. Blandt disse var de fattige husmænd på Karlebo Overdrev i den nuværende Hillerød Kommune, der anvendte alt træ på deres lodder til kulbrænding. Da priserne faldt igen efter 1814, fortsatte husmændene med at fælde træerne på deres jorder for at brænde trækul. Folketællingen i 1840 registrerede 15 indbyggere på Karlebo Overdrev som kulsviere.

I 1878 slog Hans og Birthe Henriksen sig ned på Karlebo Overdrev og startede en produktion af trækul, hvor de forbedrede teknikken ved milernes brænding. Kullenes kvalitet var samtidig i top, hvilket gav afsætning til Helsingør Skibsværft og De danske Statsbaner (DSB). Da Birthe Henriksen døde i 1937, flyttede sønnen Peter og sønnesønnen Gustav produktionen til en gammel grusgrav i skoven syd for Nødebo. Under 2. Verdenskrig var der god efterspørgsel på trækul, men i 1948 var man nødsaget til at indstille produktionen, da den industrielle fremstilling af trækul overtog markedet.

I Esbønderup Skovhuse lige nord for Gribskov blev der også brændt trækul helt frem til begyndelsen af 1930’erne. Det var fattige husmænd, der på denne måde tjente til dagen og vejen.

Der findes mange beretninger om de nordsjællandske kulsvieres kapkørsler til København, hvor trækullene blev solgt til småhåndværkere og private på Kultorvet ved Nørreport. Mange historier, bl.a. om krybskytteri, blev fortalt om natten, når kulsvierne vågede ved milerne i Gribskov.

Kulsviernes oprindelse

Det er en udbredt opfattelse, at kulsvierne stammede fra Ardennerne i Belgien. I tidlig middelalder indvandrede de til Nordsjælland på opfordring af abbed Vilhelm på Æbelholt Kloster for at lære de nordsjællandske bønder at brænde trækul. Endnu i dag skulle man på en lidt mørkere hudfarve kunne kende folk af kulsvierslægt. Det var den topografiske forfatter L.F. Both, der i 1868 gengav denne fortælling i sin bog Kulsvierne og deres nærmeste Omgivelser, Nordsjællandske Skizzer. I 1915 gjorde L.P. Petersen i Kulturbilleder fra Nordsjælland med »Skildringer af Kulsviernes Liv gennem Tiderne« opmærksom på, at Boths fortælling ikke byggede på arkivalsk materiale. Fortællingen havde således karakter af en myte om de nordsjællandske kulsvieres oprindelse, om end mange stadig mener, at den har hold i virkeligheden.

Kulsvidningen i Gribskovområdet er i dag bevaret gennem Maarum Kulsvierlaug, der blev stiftet i 1985. En gang om året forestår lavet en brænding, der finder sted i udkanten af skoven ved Duemose Station, og er inspireret af familien Henriksens kulsvidning på Karlebo Overdrev.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om