I rødt og gult lyser en lille cinnober-vokshat op nede fra græsset og sætter kulør på efterårets overdrev. Vokshatte er karakteristiske for ugødede overdrev, og på de åbne, græssede arealer i Bjergskov findes en stor mangfoldighed af de små, farvestrålende svampe. I Danmark er overdrev efterhånden en sjælden naturtype, og mange af vokshattene anses i dag for sjældne eller truede. Især i Jylland er cinnober-vokshat dog stadig ret almindelig og kan bl.a. opleves på overdrevene øst for Hostrup Sø.
.
En træbro krydser Almstrup Bæk, som løber gennem den centrale del af Tinglev Mose. Broen indgår i det omfattende stisystem, der blev påbegyndt i forbindelse med genopretningsprojektet og stod færdigt i 2006. På lange strækninger udgøres stisystemet af plankestier, som hæver sig op over den fugtige moseflade.
.

Aabenraa Kommune har 2.998 ha eng, 2.905 ha mose, 476 ha overdrev, 114 ha hede og 31 ha strandeng. Sammenlagt giver det 6.524 ha, hvilket svarer til knap 7 % af kommunens areal. Resten af det åbne land er landbrugsarealer med afgræssede eller opdyrkede marker samt bebyggelse og infrastruktur.

Fordelingen af naturtyperne afspejler variationen i landskabet og dets udnyttelse. De ferske enge er især koncentreret i ådalene, og langs bl.a. Gammelå, Sønderå, Gejl Å, Bjerndrup Mølleå, Grønå og Uge Bæk kan man se vidtstrakte engarealer. Engene findes dog også mere spredt i landskabet, især op omkring de store moser Ulvemose, Tinglev Mose og Frøslev Mose. Ud over disse tre store, isolerede moser er moserne især koncentreret i den østlige del af kommunen med store mosearealer hhv. nord og syd for Aabenraa. Gennem tiden er mange moser dog reduceret eller forsvundet pga. afvanding og tørvegravning, selv om der i dag gøres en stor indsats for at genoprette flere af dem. De små strandengsarealer i kommunen ligger hovedsagelig ved Kalvø.

De tørre naturtyper er mere beskedent repræsenterede. Heden er generelt begrænset til nogle få, ganske små arealer, og kun Frøslev Plantage kan fremvise heder af en vis størrelse. Overdrevene fordeler sig mere jævnt over kommunen, men med større sammenhængende arealer på Barsø og i bakkelandet øst for Hostrup Sø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land