En stor del af den lille Fredericia Kommune består af befæstede arealer, mens det åbne land overvejende dækkes af landbrug. Andelen af natur er dog også ganske høj, og i 2020 dækkede enge, moser, overdrev og strandenge i alt 941 ha, svarende til ca. 7 %. De mest udbredte naturtyper er enge og moser, som udgør hhv. 392 ha og 339 ha. Herefter følger overdrevene med 185 ha, mens strandengene kun dækker 25 ha. Der er ingen hede i kommunen.

De lysåbne naturområder er især koncentreret i Elbo Dal, Mølleådalen og Øsdalen. Elbo Dal udgør en mosaik af mindre skovområder og søer, mens de lysåbne naturtyper præges af større eng- og mosearealer. Både Mølleådalen og Øsdalen er smallere og mere stejle, og her er det overdrevene, som præger landskabet. I Mølleådalen findes der dog også flere småskove og engarealer. Kommunens største strandengsarealer findes ved Studsdal Vig og Gudsø Vig vest for Skærbæk.

For at bevare det åbne lands naturområder er forskellige former for naturpleje helt nødvendig. Det skyldes især, at tidligere udnyttelse i form af høslæt og afgræsning med husdyr er ophørt, hvilket medfører, at de våde naturtyper i Elbo Dal er ved at gro til i pil og tagrør, mens strandengene mange steder udvikler sig til tagrørsump.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredericia Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land