Landskabet i Hedensted Kommune er langt overvejende et bakket morænelandskab, som flere steder gennem skæres af markante tunneldale. Selv om en stor del af kommunens areal er intensivt opdyrket, har naturen også fået plads.

I alt dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 2.881 ha, hvilket svarer til ca. 5 % af kommunens areal. Med 1.591 ha udgør de ferske enge den største andel af det åbne lands naturtyper. Engene er koncentreret i ådalene med særlig store arealer ved Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær i Gudenådalen samt i bl.a. Åstrup Kær mellem Åstrup og Overby, Tagkær langs Urlev Å og ved Bjerre Engsø syd for Bjerge Skov. Moserne dækker 807 ha, og som engene ligger de især i ådalene, om end flere af skovene også rummer større mosearealer. Længere oppe ad ådalenes skrænter findes mange af kommunens overdrev, som tilsammen dækker 307 ha. I modsætning til både moser og enge fordeler overdrevene sig dog mere spredt over kommunen og kan fx også findes langs kysten som mellem Juelsminde og Klakring Skovhaver. Kommunens 145 ha strandenge findes bl.a. på Hjarnø, langs Glud Håb, sydøst for Snaptun, langs Sandbjerg Vig og ved Daugårdstrand. De blot 31 ha hede ligger i Det Midtjyske Søhøjland i kommunens nordvestligste hjørne samt i Donnerup Plantage.

Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær

Fra rørskovene ved Bjerre Engsø, Uldum Kær og Tørring Kær kan man om foråret høre et 2‑3 sekunder langt »sip sip sip silip«, der gentages med jævne mellemrum. Det er rørspurven, som synger.

.

Mellem Tørring og Åle løber Gudenå gennem et meget stort lavbundsområde bestående af vidtstrakte tilgroningsmoser, rørskove og ferske enge. Fra nordøst til sydvest omfatter det Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Der er formentlig foregået tørvegravning i alle tre kærområder, men den var særlig udtalt i Uldum Kær.

Plantelivet når sin største mangfoldighed i områdets rigkær.

Ellers er især Uldum Kær kendt for sit rige fugleliv. Ud over de mange fugle optræder odderen også hyppigt langs Gudenås løb gennem kærene.

Da området er privatejet, og store dele i perioder kan stå under vand, har adgangsforholdene tidligere været dårlige. I tæt samarbejde med Hedensted Kommune og de private lodsejere har Naturstyrelsen dog etableret vandre- og cykelstier, broer, fugletårne, informationstavler, shelterplads og rastepladser, hvilket har gjort kærene betydelig mere tilgængelige. Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær er udpeget som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land