Solen står højt på himlen på en sommerdag, hvor græssende kvæg bevæger sig hen over de hededækkede skråninger ved Trehøje. Bakketoppen, som indgår i en kæde af bakker, der mod nord fortsætter i Tihøje og mod vest i Præstbjerg, gav i 1970 navn til den nye Trehøje Kommune. Ved Strukturreformen i 2007 blev Trehøje Kommune lagt ind under Herning Kommune.
.
Med nikkende knopper og næsten oprette, udsprungne blomster er vårkobjældens blomstring godt i gang på heden. Af vores tre danske arter af kobjælde er vårkobjælde den absolut sjældneste og findes i dag kun et enkelt sted i Vendsyssel, i området mellem Ulfborg og Vind i Vestjylland og på Randbøl Hede i Østjylland. Den er let at kende fra nikkende og opret kobjælde på sine rosa-hvide blomster og de kun enkelt fjersnitdelte grundblade med 3‑5 fligede småblade.
.

Det åbne land i Herning Kommune præges i høj grad af landbrug, som udgør ca. 60 % af kommunens areal. Naturen har dog fået plads, og med i alt 13.072 ha dækker enge, heder, moser og overdrev knap 10 % af kommunen.

Hederne udgør den største naturtype i det åbne land og dækker tilsammen 5.509 ha. De ligger spredt i kommunen, men med større arealer som Trehøje, Tihøje Hede, Præstbjerg Hede, Vind Hede, Ovstrup Hede og Donsø Sande i nord. Generelt er kommunens heder i god tilstand. For at bevare de lysåbne, lyngdominerede plantesamfund plejes hederne med græsning, afbrænding, rydning og slåning.

Moser og enge dækker hhv. 4.257 og 2.719 ha og ligger især i ådalene. De fleste af moserne er naturligt næringsfattige med et varieret planteliv af bl.a. rundbladet soldug, benbræk og klokkelyng. En del af moserne og især mange af engarealerne præges dog af tætte bevoksninger af lysesiv og mosebunke, hvilket hæmmer udviklingen af et mere artsrigt planteliv. Kommunen rummer også områder med rigkær og kildevæld som ved Vorgod Å syd for Timring, hvor fin kæruld har sit eneste voksested i kommunen. Ved Skjern Å er der også flere kildevæld, hvoraf et huser den meget sjældne alm. piberensermos.

Med i alt 587 ha udgør overdrevene den mindste naturtype i det åbne land og ligger som små arealer spredt over det meste af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herning Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land