Den store variation i landskabet med frugtbare og i høj grad opdyrkede jorder nord for Hovedstilstandslinjen, mere næringsfattige smeltevandsaflejringer i de centrale og sydvestlige dele samt de kystnære områder ved Nissum Fjord og Vesterhavet giver en tilsvarende stor mangfoldighed af naturtyper i det åbne land. Tilsammen dækker enge, moser, overdrev, heder og strandenge 7.784 ha, hvilket svarer til knap 10 % af Holstebro Kommunes areal.

Med et samlet areal på 3.187 ha udgør hederne den største andel. De ligger spredt i de dele af kommunen, hvor det ikke har været rentabelt at opdyrke jorden. Trods naturpleje er mange af især de mindre heder under tilgroning med bjergfyr og andre træer.

Moser og enge dækker hhv. 2.366 og 1.323 ha og rummer både næringsfattige og næringsrige typer; kun de allermest kalkrige kærtyper mangler. Eksempelvis findes der mange fine rig- og fattigkær langs Karup Å, Hellegård Å, Tvis Å og Grydeå.

Overdrevene udgør blot 325 ha og ligger ofte på uopdyrkelige skrænter i ådale og ned mod søer. De er typisk præget af sandet og sur jordbund med et karakteristisk, men forholdsvis artsfattigt planteliv. På mange af overdrevene vokser dværgbuske som hedelyng og tyttebær, hvilket giver dem en vis karakter af hede.

Langs Limfjorden og Nissum Fjord findes desuden flere strandenge, som tilsammen dækker 583 ha. Heller ikke her er plantelivet helt så mangfoldigt, som det fx ses i det sydøstlige Danmark.

Hederne på Skovbjerg Bakkeø

Mellem Storå i nord og Skjern Å i syd strækker sig et kæmpestort område, som var isfrit under sidste istid og ikke blev oversvømmet af de store smeltevandsfloder. Området kaldes Skovbjerg Bakkeø og veksler i dag mellem opdyrket land, store skove, heder og ådale. Den nordligste del af Skovbjerg Bakkeø strækker sig op i Holstebro Kommune, hvor en række større heder er bevaret, herunder Sønder Vosborg Hede og Nørre Vosborg Hede. Længere mod nordøst finder man Idom Hede.

Lidt sydvest for Holstebro ligger desuden et ca. 1.100 ha stort militært øvelsesterræn, som rummer flere store hedearealer. Langs Grydeå og Pilkmose Bæk, som gennemskærer øvelsesterrænet, findes også flere moser. Forstyrrelserne fra de militære aktiviteter har skabt et varieret naturområde med et meget artsrigt dyre- og planteliv. I 2015 blev der fx registreret hele 13 rødlistede arter af dagsommerfugle, heriblandt engblåfugl, ensianblåfugl, violetrandet ildfugl og markperlemorsommerfugl. Langs Pilkmose Bæk kan man desuden finde en række forholdsvis sjældne plantearter som liden ulvefod, hvid næbfrø, benbræk, mosetroldurt og liden soldug.

Flere af hedearealerne på Skovbjerg Bakkeø er fredede.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land