To unge cyklister holder pause ved Saturn på turen ud ad Horsens Planetsti. Den ca. 3 km lange sti begynder på et lille torv ved Høegh Guldbergs Gade i Horsens.
.

Horsens Kommune ligger i et ret typisk østjysk morænelandskab, hvor de lysåbne arealer uden for byerne langt overvejende er udlagt som særlig værdifulde landbrugsarealer. Den intensive landbrugsdrift til trods rummer kommunen også en række lysåbne naturområder. Således dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge tilsammen 3.416 ha, hvilket svarer til ca. 6,6 % af kommunens areal.

Med 1.387 ha udgør moserne den største andel. De ligger hovedsagelig i ådalene, om end der også er spredte mosearealer i flere af skovene. Også de ferske enge fylder godt blandt det åbne lands natur. I alt dækker de 1.060 ha, og som moserne ligger de især i ådalene. Overdrev og heder er mere beskedent repræsenteret i kommunen og udgør blot hhv. 389 og 213 ha. Hederne ligger næsten udelukkende i Det Midtjyske Søhøjland i den nordvestlige del af kommunen, hvorimod de ret små overdrev er mere jævnt fordelt. Blandt de mere bemærkelsesværdige er overdrevene i Søvind Mergelgrav, som siden 2004 har huset en bestand af den sjældne biblomst. Strandengene dækker tilsammen 367 ha og ligger som et mere eller mindre smalt bånd langs det meste af kommunens kyst.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land