Et godt 32 ha stort areal omkring Holms Mose ved Ditlevgårde er blevet reetableret som vådområde. Formålet med projektet er at reducere kvælstofudledningen til Det Sydfynske Øhav, samtidig med at vådområdet indgår i kommunens klimatilpasning, da det ved skybrud kan opfange overfladevand fra de omkringliggende landbrugsarealer.
.
Ristingehalvøens flade landskab ender abrupt i den stejle Ristinge Klint mod syd, mens odden Ristinge Hale snor sig ud i Marstal Bugt mod vest. Den høje klint indeholder bl.a. Cyprina Ler, som blev aflejret på lavt vand i mellemistiden Eem. Det særlige navn skyldes lerets indhold af skaller fra molboøsters, hvis videnskabelige navn tidligere var Cyprina islandica (nu Arctica islandica). Da Cyprina Leret blev aflejret, var havet lunere og svarede til, hvad man i dag kan opleve langs den franske Atlanterhavskyst.
.

På trods af et landbrugsareal, som i dag udgør næsten 70 % af kommunens landskab, rummer det åbne land på Langeland og de tilhørende småøer stadig et forholdsvis stort, om end noget fragmenteret naturareal. Således dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge i dag et areal på i alt ca. 2.000 ha, svarende til lige knap 7 % af kommunens areal.

Den arealmæssigt største naturtype i det åbne land er strandengene, som fordeler sig spredt langs kysten med store arealer ved bl.a. Øren og Nordstrand, Henninge Nor, Ristinge Strand, Tryggelev Nor, Salmenor og Magleby Nor. Andelen af moser og ferske enge er også ganske stor og findes ofte i tilknytningen til søerne og de afsnørede og afvandede nor og vejler. Store arealer med ferske enge findes bl.a. i den genoprettede Snaremose Sø og i Vejlen syd for Rudkøbing, mens moserne også findes som større, isolerede mosearealer.

Bortset fra nogle små hedearealer på Hov Østerland består de tørre naturtyper udelukkende af overdrev. De åbne overdrevsarealer fordeler sig spredt ud over kommunen og optræder bl.a. hyppigt på klintkysterne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Langeland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land