Den sjældne grenet edderkopurt, der vokser på tørre, åbne skrænter, findes kun enkelte steder på Sjælland, men har sin største bestand i Danmark i Ejby Ådal. Dens hvide blomster er stjerneformede, og planten bliver op til 60 cm høj. Planten har fået sit navn, fordi man tidligere troede, at den kunne kurere og lindre bid fra giftige edderkopper.
.

Selv om kun knap 6 % (1.430 ha) af Lejre Kommune udgøres af overdrev, enge og moser, har disse arealer stor naturmæssig betydning.

Overdrev dækker tilsammen 148 ha, og her skal især fremhæves Særløse Overdrev nord for Bidstrup Skovene. Dele af overdrevet har aldrig været under plov, og bl.a. den kontinuerlige græsning har medført, at her vokser fine overdrevsarter som knoldranunkel og rank evighedsblomst samt flere sjældne overdrevssvampe, bl.a. vokshatte. De ferske enge dækker 354 ha og ligger især langs åer og vandløb. De vigtigste engområder findes omkring Kornerup Å, Lejre Å, Elverdamså og Ejby Å. Kommunens 286 ha strandenge findes langs bunden af Isefjord og Lejre Vig samt omkring halvøen Bognæs.

Kommunen har et stort antal moser, omkring 500, der tilsammen dækker i alt 642 ha. I den næringsfattige højmose Kirkemosen i Ryegaard Dyrehave vokser planter som rosmarinlyng, tranebær og rundbladet soldug, og sjældne sommerfugle som bølleblåfugl og moseperlemorsommerfugl yngler her. Uglestrup Mose husede tidligere mange sjældne planter, men de fleste er forsvundet på grund af tilgroning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land