En kærsanger synger af fuld hals nede fra engens tætte urtevegetation. Den uanseelige sanger har en meget varieret sang, der bl.a. inkluderer efterligninger af andre fuglearters sange og kald; i sangen kan man fx tit høre brudstykker af afrikanske fuglestemmer, som den lille virtuos har lært sig under vinteropholdet i Øst- og Sydøstafrika. Kærsangeren er en almindelig ynglefugl i Middelfart Kommunes moser og fugtige enge, og selv om man sjældent ser den, er dens sang ikke til at tage fejl af.
.

Det åbne land i Middelfart Kommune er i udpræget grad et landbrugslandskab. Landbrug og gartneri udgør således hele 64 % af landskabet, hvilket ikke levner megen plads til naturen. Til sammenligning dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge i alt kun 1.901 ha, svarende til ca. 6 % af kommunens areal.

Moserne udgør den største andel af naturtyperne i det åbne land, efterfulgt af strandengene og de ferske enge. De tørre naturtyper, dvs. overdrev og heder, er mere beskedent repræsenteret. Det gælder især hederne, som er begrænset til nogle få hektar i Lunge Bjerge.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land