Trods navnet er hannen af grøn mosaikguldsmed mindst lige så blå, som den er grøn, og det er i stedet den grønne hun, der alene retfærdiggør artens populærbetegnelse. Grøn mosaikguldsmed er forholdsvis sjælden i Danmark, men kan bl.a. opleves i Bondemose i Ullerslev. Den er tæt knyttet til vandplanten krebseklo, og sidst på sommeren kan man være heldig at iagttage de smukt lysegrønne hunner, mens de halvt neddykket borer deres æg ind i plantens blade.
.

Det åbne landskab i kommunen præges af et betydeligt landbrug, som i omfang overstiger landsgennemsnittet. Det vidtstrakte landbrugsland levner ikke megen plads til naturen, og tilsammen dækker engene, moserne, overdrevene og strandengene da også kun 1.271 ha, svarende til 4,6 % af kommunens areal.

Med 693 ha udgør moserne den største andel af naturtyperne i det åbne land. De største mosearealer ligger i ådalene. Det gælder bl.a. Hjulby Mose, som danner et større kompleks af mose, eng og overdrev i forbindelse med Vindinge Å. Der er dog også flere fritliggende moser som Bondemose midt i Ullerslev. De ferske enge dækker 343 ha, og som moserne ligger de oftest i ådalene. Ved Slipshavn samt langs Holckenhavn Fjord og Noret finder man kommunens største strandengsarealer. Tilsammen dækker strandengene 158 ha.

Der er ingen hedearealer i kommunen, og de tørre naturtyper er derfor udlukkende repræsenteret af overdrev. De dækker blot 77 ha og ligger typisk oppe på ådalenes skrænter. Ved Lillemølle mellem Refsvindinge og Sulkendrup findes dog et større overdrevsareal. Kommunens eneste, 24 ha store hede ligger på Knudshovedhalvøen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land