Ringsted Kommune er opdelt i en naturrig egn mod nord og en mere naturfattig egn mod syd. Den nordlige del rummer et bakket landskab med søer og skove, der fortsætter ind i Lejre Kommune. Den sydlige del er overvejende ret fladt landbrugsland. Det intensive landbrugsland brydes dog af ådale med enge og moser. Særligt langs Vigersdal Å og Ringsted Å ses moseområder. Området ved Vigersdal Å nordøst for Kværkeby har været udnyttet til tørvegravning og efterladt et virvar af småsøer og landtanger. Store dele af moserne er dog tilgroede med træer og fremtræder delvis som skov.

Ringsted Kommune har 469 ha enge, moserne er 623 ha og overdrevene 110 ha. Sammenlagt udgør disse § 3-beskyttede, åbne landskabstyper 4,1 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land