Lige øst for Gammelmark Strand Camping følger den gamle Gendarmsti kysten ud mod Vemmingbund og passerer på sin vej de lavvandede strandsøer på strandengene i Dynt Strandmose. På en solrig forårsdag er det fuglesangen, der dominerer, men når mørket falder på, erstattes lydbilledet af den snerrende kvækken fra utallige små strandtudser. I øst stråler en rapsmark gult mod den blå himmel og afslører, at det lille naturområde på næsten alle sider er omgivet af intensivt dyrket landbrugsland.
.
Kær Vestermark har en stor bestand af nattergale, og på lune forsommeraftner genlyder den tidligere militære øvelsesplads af deres melodiske, varierede sang. Den lille, uanseelige sanger er dog kun på visit. I august-september forlader den landet til fordel for overvintringspladserne i tropisk Østafrika, men vender tilbage i majjuni for at lægge æg og opfostre unger i krattene på det fredede overdrev ved Als Sund.
.

Det åbne land i Sønderborg Kommune er overvejende et landbrugslandskab, der præges af tætliggende landsbyer mellem opdyrkede marker. Naturen har dog også fundet plads, om end de i alt 2.396 ha enge, heder, moser, overdrev og strandenge kun udgør ca. 4,8 % af kommunens areal.

Med 1.016 ha udgør engene den største andel af det åbne lands naturtyper. De fordeler sig nogenlunde jævnt i kommunen, men med lidt større områder ved fx Skotmose, Skelde Mose og Ketting Nor samt i Uføret på Sydals. Moserne dækker 740 ha og ligger især i skovene samt i tilknytning til søer og nor, mens de i alt 338 ha strandenge findes hist og her langs kysterne, bl.a. i Dynt Strandmose. Overdrevene og hederne er kun beskedent repræsenterede. Overdrevene dækker 296 ha og ligger som små arealer over det meste af kommunen, mens de kun 5 ha hede bl.a. kan findes i Kværs Plantage.

Dertil kommer det fintmaskede net af levende hegn, som indtil begyndelsen af 1900-tallet dækkede store dele af landskabet. Hegnene, der bl.a. fungerer som levested og spredningskorridor for en lang række dyre- og plantearter, er gradvis forsvundet i takt med landbrugets udvikling mod stadig større bedrifter, men kan endnu opleves på fx Broager Land samt på Midt- og Nordals.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land