En øget naturpleje af hederne og en voksende krondyrbestand har formentlig bidraget til, at den karakteristiske bille trehornet skarnbasse igen er i fremgang. I Silkeborg Kommune kendes den nu fra adskillige steder, heriblandt Vrads Sande, Sepstrup Sande, Hårup Sande og Højkol.
.

Gennem de seneste 200‑300 år har opdyrkning, tilplantning og afvanding reduceret andelen af natur i Silkeborg Kommunes åbne land betydeligt. De vidtstrakte heder, som især lå i syd og vest, måtte vige pladsen for store hedeplantager, mens heder, enge og moser i nord og øst er blevet erstattet af landbrugsland.

I dag dækker enge, heder, moser og overdrev tilsammen 6.778 ha, svarende til knap 8 % af kommunens areal. Med 2.422 ha udgør moserne den største andel og ligger ofte i ådalene, især langs Alling Å, Gudenå og Funder Å. Dertil kommer store mosearealer som Stenholt Mose, Vium Mose og moserne mellem Lemming og Grauballe. Også de ferske enge findes typisk i ådalene og dækker tilsammen 1.860 ha.

I alt har 1.867 ha hede overlevet den omfattende opdyrkning og tilplantning og kan bl.a. opleves på Vrads og Sepstrup Sander, Kolpendal, Kongsø Hede og Gråhede. Overdrevene dækker 629 ha og er dermed den mindste naturtype i kommunens åbne land. De ligger hovedsagelig oppe på ådalenes skråninger.

Ved bl.a. Kongensbro samt ved Asklev og Hjøllund syd for Silkeborg foregår der en omfattende indvinding af sand og grus. Grusgravene rummer ofte helt særlige naturværdier. Eksempelvis har strandtudsen en af sine få danske indlandsforekomster her.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land