Den gule vipstjert søger føde i områder med lav vegetation, fx strandenge. Den bruger ofte en pæl eller busk som sangpost, hvorfra den synger sin enkle sang.
.
Havdrup Mose er bl.a. udpeget til fuglebeskyttelsesområde på grund af sine ynglende rørhøge. Den langvingede og langhalede rovfugl ses ofte flyve lavt over marker, enge og rørskove, hvor den jager efter føde, fortrinsvis småpattedyr. Den har sin rede i rørskovens tætte bevoksning. De 3‑8 æg lægges i april-maj, og hen i juli forlader ungerne reden. Vinteren tilbringer rørhøgen i Middelhavsområdet og Afrika.
.

Solrød Kommune har i mindre omfang beskyttet natur som moser, enge, overdrev og heder. De mest værdifulde naturområder ligger i den østlige del af kommunen, i de kystnære områder med heder, rigkær og overdrev som fx i og omkring Karlstrup Kalkgrav. Her findes flere sårbare og sjældne rødlistearter som orkidéerne sumphullæbe og kødfarvet gøgeurt, samt den insektædende vibefedt. Guldsmeden lille farvevandnymfe, der er på vingerne fra begyndelsen af maj til sidst i september, lever også i kalkgraven.

Ved Trylleskoven ligger et hedestykke, der kaldes Jærnen. Her lever sommerfuglen argusblåfugl i en isoleret bestand tilknyttet lyngen og dens kystnære beliggenhed. Hedelyng, revling, dueskabiose og nikkende kobjælde sikres mod tilgroning, ved at får afgræsser området. Smalbladet kæruld står i de små vandhuller og fugtige lavninger sammen med bl.a. mosebølle og brudelys.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land