Klædt i glinsende kobber og metalgrønt er en lille guldløber på jagt efter smådyr på hedemosens fugtige sand. Selv om lille guldløber overvejende er aktiv om dagen, er den med sine blot 13‑16 mm ikke let at få øje på. Samtidig er den ret sjælden og findes i dag hovedsagelig langs den jyske vestkyst. I Varde Kommune kan man bl.a. opleve den ved Develsø, hvor den er fremme om foråret og i forsommeren.
.
Græsset bølger i vinden på Nørholm Hede, hvor enkeltstående træer giver det lysåbne landskab et tydeligt savannepræg. Fredningen af det store areal i 1913 kan tilskrives den daværende ejer af herregården Nørholm, frk. I.K. Rosenørn-Teilmann, som for eftertiden ønskede at bevare heden i den tilstand, hun havde kendt og elsket siden den tidligste barndom. Ønsket er dog ikke blevet efterlevet, og siden græsningens ophør er Nørholm Hede gradvis begyndt at udvikle sig til skov.
.
Skorem er blevet kaldt en jernbanevandrende plante, for selv om den måske allerede blev ført til landet med trafikken ad Oksevejen, foregik dens mest omfattende spredning 1930-55 op langs det vestjyske jernbanenet, formentlig indslæbt med ballast til jernbanedæmningerne. Efterfølgende forsvandt den fra landet, men dukkede op igen i Oksbøl i 2001 og siden i et kampvognsspor ved Langvand i 2011. I dag vokser den kun på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, hvor den i juli-september blomstrer fra kanten af fugtige, sandede bæltespor.
.

Kommunens åbne land domineres i vest af kystnatur med lyngklædte klitheder og de delvis tidevandspåvirkede våde enge i Varde Ådal, mens der i øst atter dukker forholdsvis store heder som Nørholm Hede, Faldhøje Hede og Abild Hede op. I mellem disse to naturrige landskaber ligger størstedelen af kommunens landbrugsland.

Enge, heder, moser, overdrev og strandenge dækker tilsammen 20.905 ha, hvilket svarer til næsten 17 % af kommunens areal. Med 7.360 ha udgør hederne den største andel. Store hedearealer er med tiden blevet tilplantet og opdyrket, og så sent som i 1970’erne blev der stadig udstykket jord til hedeopdyrkning. I dag ligger de største hedearealer langs vestkysten. Også de ferske enge er velrepræsenterede og dækker et areal på i alt 6.656 ha. De fleste enge ligger i ådalene med de største arealer i Varde Ådal på strækningen nedstrøms Varde. Strandengene dækker 2.735 ha og findes ved de beskyttede kyster langs Ho Bugt samt på Skallingen. Moserne udgør 3.810 ha og ligger både i ådalene og spredt i skovene, mens de blot 344 ha overdrev overvejende er koncentreret i et smalt bånd mellem vestkystens heder og klitter.

En anden vigtig naturtype i det åbne land er de læhegn, som blev plantet fra sidste del af 1800-tallet for at skærme for vestenvinden og dæmpe sandflugten. I 1970’erne blev læhegnene gjort bredere, og man begyndte at udskifte de oprindelige nåletræer med bl.a. hvidtjørn, glansbladet hæg, aksbærmispel, eg, skovæble og fuglekirsebær. Det anslås, at Varde Kommune i dag har op mod 2.000 km læhegn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land