Man skal have øjnene med sig for at opdage de små hvide sæksporer, der strækker sig op mellem overdrevets friskgrønne græs. De hvidgule blomster dufter af vanilje for at tiltrække de små bier og sommerfugle, der tager sig af bestøvningen. I sjældne tilfælde kan orkidéen dog også selvbestøve.
.
Hvis der fandtes danske ornitologer, som ikke allerede kendte til Randbøl Hede, så var det slut i 1934, da det store hedeareal blev det første sted, hvor storspoven med sikkerhed ynglede i Danmark. Og det var en sensation, for allerede midt i 1800-tallet havde jagt udryddet den store vadefugl, og det var usikkert, om den øgede beskyttelse, som fulgte med Jagtloven fra 1931, ville bringe fuglen tilbage. I dag yngler storspoven med nogle ganske få par på Randbøl Hede, og med lidt held kan man stadig høre dens melodiske og melankolske fløjten, når den flyver over heden.
.

Selv om Vejle Kommune har mange store naturområder, har de gode jorder betydet, at en stor del af arealet med tiden er blevet opdyrket på bekostning af især det åbne lands natur. Sammenligner man med landets andre kommuner, er andelen af lysåben natur dog stadig ganske stor. I dag dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge således hele 7.180 ha, hvilket svarer til knap 7 % af kommunens samlede areal.

Med hhv. 2.423 og 2.069 ha udgør de ferske enge og moserne den største andel af naturtyperne i kommunens åbne land. Begge ligger især i ådalene, om end moserne også kan findes i de fugtige lavninger på hederne og i skovene samt som isolerede områder i det opdyrkede land. Tørre naturtyper som hede og overdrev dækker hhv. 1.307 og 1.348 ha. Hederne findes næsten udelukkende i den del af kommunen, som ligger vest for Hovedstilstandslinjen. Her fordeler de sig nogenlunde jævnt i form af små arealer, der udgør resterne af det mere eller mindre sammenhængende hedeareal, som engang dækkede næsten hele den vestlige del af kommunen. De største sammenhængende heder findes i dag i Klitterne i Frederikshåb Plantage og på Randbøl Hede. Overdrevene fordeler sig mere jævnt over kommunen. Et af kommunens største overdrev ligger på Randbøl Hede, men ellers finder man især overdrevene oppe på de tørre skråninger i ådalene. Nogle få steder ud mod Vejle Fjord ligger små, spredte strandenge, som med i alt blot 33 ha udgør den mindste naturtype i kommunens åbne land.

De sjældne orkidéer ved Egtved

Lidt nordvest for Egtved og få hundrede meter fra Egtvedpigens grav snor og bugter Egtved Å sig gennem landskabet på sin vej mod Vejle Å, som den løber sammen med lige neden for højdedraget Runkenbjerg. På ådalens skrænter finder man nogle af kommunens fineste overdrevsarealer. Blandt dem er Tågelund Overdrev på de stejle dalskrænter mellem Tågelund og Egtved. Overdrevet præges af jordskred, fårestier og spredt opvækst af tjørn, skovæble, røn, rose og ene. Det huser en overordentlig stor mangfoldighed af sjældne og truede planter, heriblandt hvid sækspore, som her har et af sine få danske voksesteder.

Hvid sækspore hører til vores mere uanseelige orkidéer, og selv når den blomstrer fra begyndelsen af juni til lidt ind i juli, kan den være svær at få øje på. Den har 3‑7 lancetformede blade, der sidder op langs stænglen, som rejser sig 10‑30 cm over jorden og ender i et aks af op til 60 små, hvidgule og tætsiddende blomster.

Tidligere var hvid sækspore kendt fra ca. 65 forskellige steder i landet, især i Sydvestjylland og på Bornholm. Gødskning, opdyrkning, tilplantning og tilgroning har dog haft en katastrofal betydning for den lille orkidé, og allerede i midten af 1970’erne kunne den blot genfindes på fem lokaliteter. I dag er artens danske udbredelse reduceret til et par små bestande i Jylland, bl.a. på Tågelund Overdrev, og den er derfor kategoriseret som kritisk truet på den danske rødliste.

I takt med at den traditionelle drift af overdrevene med høslæt og græsning er ophørt, er mange overdrev groet til, og netop tilgroning udgør en af de største trusler mod de overlevende bestande af hvid sækspore. For at opretholde og bevare bestandene er det derfor nødvendigt at pleje arealerne med fx husdyrgræsning eller slåning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land