Vesthimmerlands Kommunes landskab er åbent og brydes ofte kun af rækker af pistne læhegn og de allestedsnærværende vindmøller. Karakteristisk for Vesthimmerlands Kommune er også de mange store åer, som har skåret sig ned i det temmelig flade, svagt bølgende morænelandskab.

Det er landbruget, som med sine stadig større bedrifter og marker med raps, korn og majs dominerer kommunens landskab. Det åbne land rummer dog også en række forskellige naturtyper. Den mest udbredte naturtype er eng, som dækker knap 6 % af kommunens areal, efterfulgt af heder og moser, som hver især dækker ca. 1,4 %. Dertil kommer flere truede naturtyper som småsøer, rigkær, sure overdrev og kalkoverdrev.

Småsøerne er fx vigtige ynglesteder for stor vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø og strandtudse, mens rigkærene rummer sjældne mosser som alm. piberensermos og fedtet krogmos samt flere orkideer. På visse fugtige heder og enge kan man opleve den sjældne dagsommerfugl hedepletvinge, mens markfirben trives på overdrevene, der også er voksested for sjældne plantearter som guldblomme og opret kobjælde. Fuglelivet på hederne og overdrevene omfatter bl.a. bomlærke, bynkefugl, sanglærke og rødrygget tornskade, mens man på engene og i moserne bl.a. kan møde vibe, dobbeltbekkasin, engpiber og nattergal. Desuden yngler en væsentlig del af Danmarks stærkt truede bestand af kirkeugle stadig enkelte steder i kommunen.

Gåsegribbe på besøg i Nordjylland

Gåsegribbe i aftensolen på taget af gården i Gislum. Selv om også ådselgrib og lammegrib er observeret i Danmark, hører de sammen med gåsegribben til de mere usædvanlige gæster.

.

I juni 2016 fik Himmerland usædvanligt besøg, da en flok gåsegribbe slog sig ned ved en svinefarm i Gislum nær Aars. Gåsegribben holder normalt til i Sydeuropa, Nordafrika og det vestlige Asien, men er i de senere år set hyppigt i bl.a. Holland. Selv om enkelte gåsegribbe tidligere har lagt vejen forbi Danmark, var den store flok et overraskende syn, og de store fugle, som kan opnå vingefang på op til 2,8 m, virkede noget malplacerede i det nordjyske landbrugsland.

Gribbene blev først opdaget nær Lindenborg, hvor flokken talte 34 fugle. Senere dukkede gribbene op i Aalborg, hvor de kredsede over byens centrum. Siden bevægede flokken sig sydvestpå og endte den efterfølgende dag ved svinefarmen i Gislum, hvor en død gris var lagt på en rampe til afhentning. Gåsegribben lever udelukkende af ådsler, og det døde dyr har formentlig tiltrukket fuglene. Landmanden lagde endnu en død gris ud til gribbene, som snart fik opmærksomhed fra et stort antal fugleinteresserede samt fra en række lokale og nationale nyhedsmedier. En tredje død gris blev lagt ud, men blev snart taget ind igen. Gribbene blev på egnen i nogle få dage og forsvandt så sydpå igen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links