Dollerup Bakker i nærheden af Hald fra 1869 malet af Vilhelm Kyhn viser Gjelbæk, der slynger sig gennem ådalen.

.

Dollerup Bakker er et åbent bakke- og hedelandskab ved Hald Sø mellem Dollerup og Inderø Skov. Området er præget af skrænter og store højdeforskelle; fra det 64 m høje Ravnsbjerg til Hald Søs vandoverflade 9 m.o.h. Af matrikuleringen fra 1682 fremgår det, at Dollerup Uderør Skov dækkede det meste af bakkerne. Den lille ege- og bøgeskov producerede olden til ca. 50 svin, og bønderne udnyttede den ligeledes til tømmer og brændsel. Udnyttelsen var dog større, end skoven kunne bære, og i 1790 var den helt forsvundet. Hedelyngen indtog den magre jordbund, og Dollerup Bakker blev til lynghede, som datidens bønder i stedet udnyttede til bl.a. græsning og høst af vinterfoder til husdyrene. I dag er bøndernes brug af heden for længst ophørt, og siden har buske og træer igen bredt sig over hedebakkerne.

Jordbunden består af smeltevandssand og -grus, og den næringsfattige jord afspejler sig i plantelivet, som domineres af bølget bunke, hedelyng, revling, tyttebær, tormentil, lav skorsonér og alm. torskemund. Især i Enebærdal i nord findes gode bestande af ene samt blåbær og ørnebregne. På skråningerne ned mod Hald Sø brydes det åbne landskab flere steder af egekrat og blandet løvskov.

Insektlivet er rigt og omfatter bl.a. dagsommerfugle som grøn busksommerfugl, lille ildfugl og nældesommerfugl. Dertil kommer gravehvepsen biulv samt en række biller som grøn sandspringer, båndet tandbuk og kobbersmælder. I egekrattene kan man desuden finde den metallisk blå blåhjort, hvis larver lever i de trøskede stammer og stubbe. Blandt krybdyrene er både hugorm og markfirben forholdsvis almindelige.

Der er iagttaget ca. 90 forskellige fuglearter i Dollerup Bakker. De omfatter bl.a. sang- og hedelærke, skovpiber, gulspurv og tornirisk samt både rødrygget og stor tornskade. Også tårnfalk og musvåge er ret almindelige i bakkerne, mens hvepsevåge er en mere sjælden gæst.

Hele området omkring Hald Sø, herunder Dollerup Bakker, blev fredet i 1942. Fredningen blev udvidet i 2002 og dækker i dag 1.607 ha. Derudover indgår Dollerup Bakker i habitatområdet Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker. Det meste af området ejes i dag af staten, som holder bakkerne lysåbne med maskiner og græssende dyr.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land