I perioden 1918‑20 blev der anlagt en 5 m høj dæmning i Vester Nebel Å ved Ferup, så strømretningen i tilløbet Almind Å blev vendt, og vandet i stedet kunne ledes gennem nygravede kanaler til vandkraftværket ved Harte. Opstemningen skabte de tilsammen ca. 100 ha store magasinsøer Ferup Sø, Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup Sø og Påby Sø, hvoraf Nørresø og Søndersø tilsammen kaldes for Donssøerne.

Søerne lider under en kraftig næringsbelastning fra det omkringliggende landbrug samt fra tidligere udledning af byspildevand og afløb fra dambrug. Situationen blev ikke bedre af, at Vester Nebel Å 2007‑08 blev ført tilbage til sit oprindelige forløb, hvilket forlængede vandets opholdstid i søerne. I forbindelse med tilbageførslen blev der foretaget biomanipulation, hvor man opfiskede 35 tons brasen, flire, skalle og andre fredfisk. Det skulle forbedre forholdet mellem rovfisk og fredfisk og i sidste ende gøre vandet klarere. Resultatet var en forbedring af sigtdybden og en deraf øget vandplantevækst.

Rørskov af tagrør, sødgræs, pindsvineknop, gul iris, blågrøn kogleaks samt smal- og bredbladet dunhammer kanter store dele af søerne. Her finder man også bittersød natskygge og gifttyde. Derudover dækkes dele af vandoverfladen af flydebladsplanter som gul åkande, frøbid og den indslæbte søblad.

Ud over brasen, flire og skalle omfatter Donssøernes fiskebestand også bl.a. karpe, gedde og aborre. Sandart er tidligere blevet udsat i søerne, men lader til at være forsvundet igen. De mange fisk har formentlig bidraget til, at odderen tidligt etablerede sig ved søerne.

Fuglelivet er rigt, og omkring søerne er iagttaget mere end 140 forskellige arter, heriblandt store ynglebestande af især grønbenet rørhøne og grågæs. Også isfuglen yngler flere steder i området og ses jævnligt omkring Dybvadbro, Ferup Sø og Nørresø. I vinterhalvåret raster også stor skallesluger, troldand og taffeland talrigt på søerne.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande