Lige øst for Gammelmark Strand Camping følger den gamle Gendarmsti kysten ud mod Vemmingbund og passerer på sin vej de lavvandede strandsøer på strandengene i Dynt Strandmose. På en solrig forårsdag er det fuglesangen, der dominerer, men når mørket falder på, erstattes lydbilledet af den snerrende kvækken fra utallige små strandtudser. I øst stråler en rapsmark gult mod den blå himmel og afslører, at det lille naturområde på næsten alle sider er omgivet af intensivt dyrket landbrugsland.
.

Ud til kysten, mellem badestranden ved Vemmingbund og campingpladsen ved Gammelmark, ligger den ca. 35 ha store Dynt Strandmose. Området har fra gammel tid været inddelt i flere privatejede parceller, men fremstår alligevel som et sammenhængende lavbundsområde i landskabet. Langs kysten passeres strandmosen af Gendarmstien på sin vej rundt om halvøen Broager Land fra Sønderborg til Gråsten.

Landskabet i Dynt Strandmose veksler mellem strandenge, ferske enge og moser samt en smule overdrev på de højestliggende dele af området. Dertil kommer et stort antal småsøer og vandhuller. De forskellige naturtyper har skabt et meget varieret planteliv, der fremstår i en skønsom blanding af almindelige strandengs-, mose- og overdrevsplanter samt enkelte sjældenheder som strandkrageklo og strandloppeurt. Også insektlivet er ganske rigt og tæller arter som seksplettet køllesværmer, okkergul randøje og engrandøje samt løbebillen sandgraver, der graver dybe gange, som den kun forlader for at gå på jagt om natten.

Som en del af et transnationalt Interreg-projekt blev der 2005‑07 genskabt flere vandhuller for at styrke områdets paddebestande. Projektet var en succes, og i dag yngler både strandtudse og skrubtudse talrigt i Dynt Strandmose sammen med spidssnudet frø, der her også optræder i den stribede variant, som ellers typisk ses i Vestjylland.

De græssede overdrev og våde enge giver samtidig plads til et mangfoldigt fugleliv, og gennem tiden er der iagttaget mere end 150 forskellige fuglearter i og omkring Dynt Strandmose. Ynglefuglene omfatter bl.a. canadagås, grågås, vibe og strandskade. Derudover fungerer mosen og de foranliggende kystområder som en vigtig rasteplads for trækkende vandfugle.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land