Den bynære placering gør Egebjerge til en yderst velbesøgt skov. Ud over at byde på rige muligheder for motion og leg er skoven også en god svampelokalitet, hvor man kan finde fremragende spisesvampe som spiselig rørhat, punktstokket indigorørhat og foranderlig skælhat samt den lidt smagsfattige alm. judasøre, der dog gør sig godt i fx salater.
.
Egebjerge gennemskæres på kryds og tværs af et rigt forgrenet stinet. Midt i skoven ligger desuden et aktivitetsområde med bålsteder, legetræer for børn og en afmærket motionsrute på 1,2 km. På ruten er der opstillet en række forhindringer, som udfordrer kondi, styrke og balance.
.

Nord for bydelen Egebjerg ligger Egebjerge, der er en del af det ca. 1.100 ha store, statsejede skovkompleks Hareskovene, som Ballerup Kommune deler med Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Langt størstedelen af Egebjerge er bevokset, men med et åbent sø- og moseområde i den centrale del samt et engareal i nord.

De store nåletræsbevoksninger, som blev etableret i 1800- og 1900-tallet, er gradvis blevet afviklet og erstattet af løvtræer. I dag ligger nåleskoven overvejende i den nordlige del af området, mens resten af Egebjerge domineres af løvskov med eg og bøg. Dertil kommer spredte forekomster af småbladet lind. På sigt skal en stor del af området udvikle sig til en skov af eg med ask og avnbøg.

Skovens muldbund dækkes om foråret af hvid anemone og skovmærke, mens plantelivet på morbunden domineres af bølget bunke. I vådområderne i den nordlige del af Egebjerge er der desuden fundet den sjældne gul star.

Både musvåge og skovsneppe yngler i området, men også duehøg ses lejlighedsvis. Egebjerge huser desuden et grævlingekompleks samt en stor bestand af rådyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove