Udsigt over det kuperede landskab i Ejby Ådal med Inderbredning i Isefjord i baggrunden. Den fredede ådal og kystskrænterne rummer mange sjældne planter og insekter. En vandretur i området, både i ådalen og langs kysten, er en oplevelse på alle årstider. Om foråret møder man i ådalens fugtige dele majgøgeurt, der er fredet, og ved kysten kan den gode snapseurt strandmalurt indsamles i juli-september.
.
Den sjældne grenet edderkopurt, der vokser på tørre, åbne skrænter, findes kun enkelte steder på Sjælland, men har sin største bestand i Danmark i Ejby Ådal. Dens hvide blomster er stjerneformede, og planten bliver op til 60 cm høj. Planten har fået sit navn, fordi man tidligere troede, at den kunne kurere og lindre bid fra giftige edderkopper.
.

Ejby Ådal hører til blandt Danmarks mest artsrige botaniske lokaliteter med mange hundrede forskellige plantearter og en mosaik af forskellige naturtyper.

På de fugtige vældenge lyser mængder af violette majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt i foråret og forsommeren om kap med gule ranunkler og engkabbelejer. På de tørre skrænter vokser nikkende kobjælde, bakkesoløje og tyndakset gøgeurt. Den meget sjældne og fredede plante grenet edderkopurt har Danmarks største bestand her.

På skrænterne mod kysten skaber kildevæld bevoksninger af tagrør, og ved foden af skrænterne trives fugtigbundsplanter som hyldebladet baldrian, vandmynte, bukkeblad og gøgeurter. Ved kysten kan man finde strandmalurt, lægekokleare, strandsennep og strandbede. Ådalen rummer en bemærkelsesværdig insektfauna, der er knyttet til den særlige overdrevsflora, fx stor bladskærerbi, og det ret sjældne markfirben forekommer talrigt på de tørre skrænter. I vandhuller oven for kystskrænterne lever løgfrø, spids- og butsnudet frø samt skrubtudse.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land