mindelig ordning
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372523
Sted- og lokalitetsnummer
050705-44
Anlæg
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 7000 f.Kr. - 6401 f.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 7000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3725:23 Boplads. Fortidsmindebeskyttelsen har til formål at bevare spor af bosættelse i stenalderen i deres nuværende placering og bevaringstilstand. Den omfatter et mangekantet areal, hvis beliggenhed fremgår af vedføjede fredningsrids. Afgrænsningen kendestegnes som følger: Mod SØ for-løbende i matrikelskellet; mod SV sammenfaldende med grænsen for arealfredningen af Holmegård Mose, som er afmærket med fredningssten i kløvet granit; mod NV umiddelbart oven for en markant skråning; mod NØ sammenfaldende med hidtidige grænse for bevokset mose. Der må ikke foretages fysiske indgreb, herunder pløjning og optrækning af træstød. Dog må græsbevoksning fornyes ved såning i indtil 6 cm’s dybde, ligesom det er tilladt at foretage manuel beplantning i indtil 20 cm’s dybde. Kørsel med maskiner er tilladt i det omfang, dette ikke skaber varige hjulspor eller erosion. Vedligeholdelse af vandafledning er tilladt i eksisterende tracéer og maksi-malt til nuværende dybde, forudsat at sådanne jordarbejder gennemføres efter forlods, skriftlig aftale med Slots- og Kulturstyrelsen og under over-vågning ved det arkæologiske ansvarshavende museum.

Undersøgelseshistorie

1985
Museal rekognoscering - Kulturstyrelsen
1989
Privat besigtigelse - Museerne.dkOpsamling af koniske blokke, håndtagsblokke og mikroflækker fra maglemose-boplads.
1989
Genstand registreret i privateje - Museerne.dk
1989
Genstand givet til museum - Museerne.dk
1989
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links