Albertslund Kommune har flere store arbejdspladser inden for engroshandel og service, og arbejdsmarkedet er præget af en omfattende pendling over kommunegrænsen. Samlet har Albertslund flere arbejdspladser, end der er erhvervsaktive i kommunen, hvilket betyder en omfattende indpendling. Indkomstniveauet for kommunens borgere er ca. 10 % lavere end i landet som helhed.

Kommunen har udlagt fire erhvervsområder. Røde Vejrmølle Industripark er domineret af Coops administrations- og lagerbygninger, men rummer også andre virksomheder inden for bl.a. serviceerhverv og engroshandel. Hersted Industripark i det nordlige Albertslund tæt på Vestskoven rummer primært virksomheder inden for logistik og lager. Albertslund Centrum ved S-togsstationen rummer detailhandel og servicevirksomheder og ejes af finske Citycon. Endelig er der Værkstedskvarteret ved Roskildevej, der primært rummer småindustri og håndværksvirksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Albertslund en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008, og der var i 2016 stadig ca. 1.000 færre arbejdspladser end før krisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der blandt de 16‑64-årige 19.515, der arbejdede på 1.465 arbejdssteder i Albertslund Kommune. Set i forhold til fordelingen på regionsplan er der en større andel ansat inden for handel og service samt transport, mens der er betydeligt færre inden for industrien og den offentlige sektor.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Albertslund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Som bykommune spiller landbrug og skovbrug ikke nogen rolle for beskæftigelsen i Albertslund Kommune.

Industrien

Industrien tegner sig kun for 2,8 % af beskæftigelsen, og Albertslund er dermed blandt de af landets kommuner, der har færrest industribeskæftigede. Den største virksomhed er asfalt- og tagpapproducenten Colas Danmark A/S, der i 2017 beskæftigede ca. 500 medarbejdere fordelt over hele landet. Colas, der er en international koncern, har sit danske hovedsæde i Albertslund, og kommunen er også hjemsted for en af virksomhedens danske asfaltfabrikker.

Siden 2007 har New Era Publications International ApS, det europæiske trykkeri for Scientology-bevægelsen, også haft hjemme i kommunen.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Forsøgene med selvkørende biler og busser er nået til Albertslund Kommune, hvor EasyMile i efteråret 2017 sendte en lille førerløs bus på rundtur med passagerer i Hersted Industripark. Bag står busoperatøren Nobina Danmark i samarbejde med bl.a. LOOP CITY, Albertslund Kommune, IBM, RUC og DTU. Udviklingsplanerne går i retning af, at de fleksible selvkørende busser skal supplere den øvrige kollektive trafik, når Hovedstadens Letbane står færdig.

.

Med 22,7 % af arbejdspladserne inden for transport, forsyning og bygge og anlæg fylder disse brancher en del mere end i regionen som helhed. Bygge- og anlægsbranchen tæller store virksomheder som el- og vvsentreprenørerne Kemp & Lauritzen A/S og Lindpro A/S. Kommunen er også hjemsted for flere større busselskaber, bl.a. Nobina Danmark A/S og Keolis Danmark A/S, der driver busruter for det offentlige. Blandt transport- og logistikvirksomhederne er de største pakkeudbringningsfimaet UPS Danmark A/S og lager- og transportvirksomheden Skandinavisk Logistik A/S (Skanlog). Samtidig har PostNord Logistics en større afdeling på Smedeland i Hersted Industripark.

Handel, service og oplevelseserhverv

Hele 46,7 % af beskæftigelsen udgjordes i 2016 af handel, service og oplevelseserhverv. Det er en betydelig større andel end i hele regionen (30,9 %). Det skyldes en stor engroshandelssektor og servicesektor.

Det er de store erhvervsarealer tæt på hovedveje og motorveje, der har gjort engroshandel til kommunens dominerende private erhverv. Klart størst er Coop Danmark A/S, der har sit hovedsæde i Albertslund, ligesom kommunen er hovedsæde for Coops fem forretningsenheder, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og fakta.

Coop var en af de første større engrosvirksomheder, der i begyndelsen af 1960’erne flyttede ud af København og slog sig ned i Albertslund Kommune. I de følgende årtier er flere fulgt efter og har gjort engroshandlen til en central del af erhvervslivet i kommunen.

Blandt de øvrige større engrosvirksomheder finder man hovedsædet for Brødrene A&O Johansen, som især leverer til byggeriets håndværkere, og porcelænsfabrikken Royal Copenhagen, der i 2013 blev overtaget af den finske koncern Fiskars. Den største del af produktionen i Royal Copenhagen foregår i Asien, mens distribution og lager ligger i Albertslund Kommune.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for kun 8,6 % af beskæftigelsen i kommunen – langt under gennemsnittet for regionen, som er på 21,4 %, og langt mindre end i de fleste andre hovedstadskommuner. Blandt de få større virksomheder er Zealand Pharma A/S, der er en dansk bioteknologisk forskningsvirksomhed med ca. 130 ansatte.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Københavns Vestegns Politis hovedstation ligger på Birkelundsvej i Albertslund. Vagtcentralen, der ses her, har døgnåbent. Politikredsen dækker de 11 Vestegnskommuner og indeholder en hovedstation og tre nærstationer.

.

Målt på andel af beskæftigelsen har Albertslund en af de mindste offentlige sektorer blandt hovedstadskommunerne. Når den kun udgør 19,0 % af arbejdspladserne, skyldes det de store private virksomheder, der tiltrækker arbejdskraft fra andre kommuner. Set i forhold til kommunens befolkningstal er antallet af offentligt ansatte næsten som på landsplan. Det største offentlige område er administration, forsvar og politi, der samlet tegner sig for 6,9 % fulgt af social- og sundhedssektoren med 6,8 % af beskæftigelsen.

Københavns Vestegns Politi har hovedkvarter på Birkelundsvej i Albertslund og betjener de 11 kommuner, som med en befolkning på ca. 415.000 indbyggere ligger vest og nordvest for Københavns Kommune. Politikredsen har omkring 1.000 ansatte, der er fordelt på hovedstationen og tre nærstationer. Herstedvester Fængsel på Holsbjergvej er et lukket fængsel med plads til ca. 150 indsatte. Det er Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution, hvor de fleste er idømt forvaring eller lange fængselsstraffe for alvorlige forbrydelser.

Statsfængslet på Egon Olsens Vej i Vridsløselille lukkede i februar 2018. Området er i lokalplanen udlagt til et nyt boligkvarter.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Albertslund Kommune i november 2016.

.

Som mange andre kommuner i hovedstadsregionen har Albertslund også en omfattende pendling. Hele 74,4 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner. Af de 9.418 daglige udpendlere tog 2.510 til Københavns Kommune. Modsat bestod 84,3 % af arbejdsstyrken på arbejdspladser i Albertslund Kommune af pendlere fra andre kommuner, svarende til 17.151 daglige indpendlere.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Albertslund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Albertslund Kommunes befolkning var 48,0 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er noget under gennemsnittet for regionen (se Tabel 1). For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 72,8 %. Det er lavere end for regionen og for landet som helhed. Den store andel under uddannelse hænger sammen med de mange kollegier.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Albertslund Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 280.000 kr. i 2016 ligger Albertslundborgerne 33.000 kr. under landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2016 på 1.468.000 kr., noget under landsgennemsnittet på 1.899.000 kr. I Albertslund Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,7, og dermed er den noget mindre end landsgennemsnittet (29,0).

Ud fra uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og borgernes indkomster opdeler Region Hovedstaden kommunerne i fire socioøkonomiske grupper. Her lå Albertslund Kommune i 2017 i den fjerde og laveste gruppe sammen med bl.a. Brøndby, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked