Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Billund Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2017.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Billund Kommune og hele landet i 2017.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Billund Kommune i november 2017.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Billund Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Caverion Danmark A/S har afdelinger flere steder i Danmark, herunder en afdeling på Kløvermarken i Billunds industrikvarter. Virksomheden producerer og vedligeholder tekniske løsninger som bl.a. varmepumper til kontorbygninger, boliger og industrianlæg.
.
Langs Vejle Landevej sælges i efteråret store orangefarvede græskar. Landevejen, der mellem Billund og Grindsted skifter navn til Grindstedvej, fortsætter til Vejle, og dermed sikrer den koblingen mellem flere af byerne i Trekantområdet.
.
Lalandia i Billund.
.

Billund Kommune har langt flere arbejdspladser, end der er erhvervsaktive i kommunen. Beskæftigelsen trækkes af LEGO Koncernen samt Billund Lufthavn, DuPont Nutrition Biosciences ApS og badelandet Lalandia. Den største del af erhvervslivet har hjemme i kommunens to største byer, Grindsted og Billund. Kommunens placering giver virksomhederne gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra et stort opland. Over halvdelen af de beskæftigede på arbejdspladserne i Billund Kommune er pendlere fra andre kommuner.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i Billund Kommune i kølvandet på finanskrisen i 2008, men faldet var mindre end i de fleste andre kommuner, og Billund Kommune kom hurtigere igennem krisen. Allerede i 2010 var beskæftigelsen tilbage på niveauet før finanskrisen, og i november 2017 var beskæftigelsen godt 10 % højere end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 17.537 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.500 arbejdssteder i Billund Kommune. I forhold til Region Syddanmark er der beskæftiget en større andel i industri og i transport, forsyning og bygge og anlæg.

Primære erhverv

Med 3,5 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv (i 2017) er denne sektor nogenlunde på niveau med regionen som helhed. På de ca. 30.000 ha landbrugsland er de største afgrøder byg, kartofler og rug. Den største animalske produktion er mink, slagtekyllinger, malke- og kødkvæg samt en mindre produktion af svin.

Industrien

Industrien i Billund Kommune fylder med 33,4 % af beskæftigelsen langt mere, end den gør i alle andre kommuner og tre gange så meget som landsgennemsnittet. Det skyldes først og fremmest LEGO Koncernen. I 2019 var der ca. 4.000 fuldtidsansatte i hovedkvarteret og produktionen i LEGO System A/S i Billund. Dermed tegnede LEGO System sig for omkring 70 % af kommunens samlede industribeskæftigelse.

Der er et stort spring ned til den næststørste industrivirksomhed. Det er ingrediensvirksomheden DuPont Nutrition Biosciences ApS i Grindsted, tidligere kaldet Grindstedværket. Danforel A/S i Grindsted med ca. 140 medarbejdere er specialist i varmrøget ørred. OMME LIFT A/S i Sønder Omme med ca. 100 medarbejdere producerer lifte, der primært går til eksport.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor ligger med 15,2 % af beskæftigelsen en del over andelen for regionen. Det er især transportbranchen, der med 9,7 % er årsag til den store andel. Den store virksomhed i transportbranchen er Billund Lufthavn samt en række virksomheder, der er tilknyttet luftfart, bl.a. SUN-AIR of Scandinavia A/S, som med hovedkvarter ved Billund og franchisepartner med British Airways beflyver en række internationale ruter fra Billund og Aarhus. Virksomheden beskæftiger omkring 200 medarbejdere.

Bygge og anlæg tegner sig for 5,3 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre virksomheder, der betjener det lokale marked, og en enkelt større entreprenørvirksomhed, K.G. Hansen & Sønner A/S i Grindsted, der beskæftiger ca. 150 medarbejdere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Indtil 1968 var der ikke mange turister, der fandt vej til Billund, men det ændrede sig fuldstændigt, det år LEGOLAND åbnede. I dag er Billund en af Jyllands største turistbyer. Over 2 mio. turister besøger årligt byens attraktioner, og knap 1,4 mio. overnatter. Flere attraktioner er gennem årene kommet til, men LEGOLAND Billund er stadig den største med 1,7 mio. besøgende årligt (2018). Dermed er LEGOLAND i besøgstal kun overgået af Tivoli og Dyrehavsbakken i Københavnsområdet. Næststørste attraktion i kommunen er badelandet Lalandia, der årligt besøges af knap 700.000 gæster, samt den nyeste attraktion, LEGO House, der i 2018 havde ca. 244.000 besøgende. Disse attraktioner er også grundlaget for en række andre virksomheder, der betjener turisterne, som hoteller, restauranter, transport og detailhandel, som tilsammen gør turismen til en hjørnesten i kommunens erhvervsliv. Turisterhvervet i form af hoteller, restauranter og forlystelser tegner sig for ca. 7 % af beskæftigelsen i kommunen, og hertil kommer den indirekte beskæftigelse i andre erhverv som detailhandel og transport. Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for i alt 22,5 % af den samlede beskæftigelse.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 8,0 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt under andelen for regionen. De fleste virksomheder er mindre og betjener hovedsagelig det lokale erhvervsliv og borgerne. Klart størst er familien Kirk Kristiansens private holding- og investeringsselskab KIRKBI A/S.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 17,5 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor væsentlig mindre end både regions- og landsgennemsnittet og væsentlig mindre end i de fleste andre kommuner. Det skyldes ikke, at den offentlig sektor er væsentlig mindre i forhold til befolkningstallet, men først og fremmest at kommunen har et stort privat erhvervsliv. Derfor udgør den offentlige sektor en relativt mindre andel. Yderligere spiller det ind, at der ikke er ret mange regionale og statslige arbejdspladser i kommunen. Størst er socialsektoren med 7,2 % fulgt af undervisningssektoren med 5,4 % af den samlede beskæftigelse i kommunen.

Pendling

Der er langt flere arbejdspladser i Billund Kommune, end der er erhvervsaktive i kommunen. Det betyder en omfattende pendling af arbejdskraft fra andre kommuner. I november 2017 pendlede der dagligt 9.443 fra andre kommuner til arbejdspladser i Billund Kommune, svarende til 50,5 % af beskæftigelsen på kommunens arbejdspladser. Flest pendlede fra Vejle (3.198) og Varde (1.112). Omvendt var der 4.180 med bopæl i Billund Kommune, der pendlede til arbejdspladser i nabokommunerne. Den store indpendling er en medvirkende årsag til, at BNP målt pr. indbygger er mere end dobbelt så højt i Billund Kommune som på landsplan.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51,9 % af befolkningen i Billund Kommune er i arbejdsstyrken. Det er lidt over gennemsnittet for både regionen og hele landet. De øvrige 48,1 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 79 %, hvilket er højere end i såvel regionen som hele landet. Socialgrupper, indkomster og formue Med en gennemsnitsindkomst på 317.000 kr. i 2017 ligger Billundborgerne tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.940.000 kr. i 2017 og dermed ligeledes tæt på landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Billund Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,8 (2018) mod et landsgennemsnit på 29,1.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked