Brøndby er en stor erhvervskommune, hvor størstedelen af de ansatte er pendlere fra andre kommuner. Infrastrukturen er god med tre motorveje og to S-togslinjer, der krydser kommunen.

Kommunens virksomheder er koncentreret i tre erhvervsområder, der alle har lette forbindelser til motorvejsnettet. Priorparken & Vibeholm samt Kirkebjerg ligger samtidig tæt på S-togsnettet og er områder, der er under forvandling til at rumme mere vidensbaserede erhverv og service. Det tredje og største erhvervsområde er Ragnesminde, der ligger i den vestlige del af kommunen og især rummer transport-, distributions- og lagervirksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Brøndby en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik især ud over industrien, som i 2016 fortsat ikke havde genvundet det tidligere niveau for beskæftigelsen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 22.628 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.600 arbejdssteder i Brøndby Kommune. Set i forhold til hele regionen har Brøndby relativt flere ansatte inden for transport, forsyning, bygge og anlæg samt i handel, service og oplevelseserhverv, mens der er færre ansatte inden for forskning, rådgivning og forretningsservice og i den offentlige sektor. Brøndby er den kommune i landet, hvor kultur- og fritidssektoren betyder mest for beskæftigelsen. Mens disse erhverv i Region Hovedstaden og landet som helhed står for hhv. 2,2 % og 1,9 % af beskæftigelsen, havde Brøndby Kommune i 2016 en andel på 6,3 %.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Brøndby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Da Brøndby Kommune er en bykommune, spiller landbrug og skovbrug ingen rolle for beskæftigelsen.

Industrien

Hos OFS Fitel i Priorparken i Brøndbyøster udvikles og produceres lyslederkabler. OFS Fitel har hovedkvarter i USA og filialer i Europa og Asien. Filialen i Brøndby Kommune har ca. 190 ansatte.

.

Med 6,3 % af beskæftigelsen spiller industrien kun en mindre rolle for beskæftigelsen i kommunen. De to større virksomheder er producenten af rengøringsmaskiner Nilfisk og et datterselskab af den internationale koncern National Oilwell Varco, der etablerede sig i Danmark i 2012 ved købet NKT-koncernens rørdivision, der bl.a. producerer rør og slanger til olieindustrien. NKT har fortsat sit hovedsæde i Priorparken & Vibeholm.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

18,2 % af arbejdspladserne i Brøndby Kommune findes inden for transport, forsyning samt bygge og anlæg, som således er større end i regionen (10,4 %). Mest fylder transport med 10,9 % af beskæftigelsen. De største virksomheder er her Post Danmarks transportdivision, speditionsfirmaet Kuehne + Nagel A/S samt det tyskejede REMONDIS A/S, der i 2018 overtog M. Larsen Vognmandsfirma A/S, som har specialiseret sig i transport af affald. Største virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen er det danske hovedsæde for den svenske Bravida-koncern, der leverer tekniske løsninger inden for bl.a. VVS, el og ventilation.

Handel, service og oplevelseserhverv

Brøndbyøster Torv i Brøndbyparken rummer en række indkøbsmuligheder. En tunnel under Brøndbyøster Station forbinder området med Nygårds Plads, hvor der også findes forskellige dagligvare- og specialforretninger.

.

Handelen tegner sig for hele 29,4 % af beskæftigelsen, mens serviceerhvervene udgør 7,1 %. Helt usædvanligt udgør kultur og fritid 6,3 % af beskæftigelsen. Det skyldes især, at en klynge af sportsorganisationer holder til i og omkring Brøndby Stadion og Idrættens Hus. Ud over fodboldklubben Brøndby IF omfatter det Dansk Boldspil-Union, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold Forbund.

Blandt hovedstadskommunerne har Brøndby Kommune den højeste beskæftigelsesandel for handel. Det er især nogle få store handelsvirksomheder, der trækker tallet op, bl.a. den franske koncern Saint-Gobain, der fremstiller og leverer byggematerialer og har ca. 13.000 ansatte i Norden. Saint-Gobain Distribution, der har dansk hovedsæde i kommunen, beskæftiger samlet ca. 1.150 medarbejdere i Danmark. De danske aktiviteter omfatter VVS-grossisten Brødrene Dahl, Optimera-byggemarkeder og ventilationsgrossisten Øland.

En anden stor handelsvirksomhed er Semler Gruppen, der importerer og sælger landbrugsmaskiner samt biler af bl.a. mærkerne Volkswagen, Audi, SEAT og ŠKODA. Gruppens selskaber beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere i Danmark.

Brøndby Ferskvarecenter med ca. 400 medarbejdere (2018) er en del af Coop. Det er placeret tæt ved dagligvaregruppens hovedsæde i Albertslund Kommune, men ligger lige over kommunegrænsen og dermed i den nordvestligste del af Brøndby Kommune.

En medarbejder på Brøndby Stadion streger boldbanerne op. Denne opstribningsmetode er dog siden afløst af en kun 30 kg tung opstribningsrobot, som foretager opstribningen hurtigere og mere præcist end tidligere, fordi banernes koordinater indkodes i robotten.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 10,4 % af beskæftigelsen og dermed mindre end det halve af andelen på regionsplan (21,4 %). Den omfatter bl.a. hovedsædet for FORCE Technology, som er en godkendt teknologisk servicevirksomhed (GTS), der servicerer virksomheder med viden og teknologi inden for bl.a. energi- og ressourceeffektivitet, materialeteknologi, svejsning og måleteknik. FORCE Technology beskæftiger ca. 1.400 medarbejdere i Danmark.

En anden stor virksomhed er Milestone Systems A/S, der er en global softwarevirksomhed med hovedsæde i Brøndby Kommune. Milestone blev stiftet i 1998 og er blandt verdens førende inden for it-løsninger til videoovervågning. I 2017 var der ca. 700 medarbejdere internationalt. I hovedsædet i Brøndby Kommune var der i 2017 ca. 300 ansatte fordelt på omkring 40 nationaliteter.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 20,8 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor væsentligt under både lands- og regionsniveauet. Antallet af offentligt ansatte svarer dog til kommunens størrelse; det er de mange private virksomheder med de mange indpendlere, der medfører, at den offentlige andel af kommunens arbejdspladser er relativt lav. Flest er der beskæftiget i den sociale sektor, som tegner sig for 9,9 % af beskæftigelsen, fulgt af undervisningssektoren med 6,5 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Brøndby Kommune i november 2016.

.

Som mange andre kommuner i Københavnsområdet har også Brøndby en omfattende pendling. Hele 76,1 % af de beskæftigede i kommunen pendlede i 2016 til arbejdspladser i andre kommuner. Af de 12.168 daglige udpendlere tog flest til Københavns Kommune (3.753). Modsat bestod 83,7 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Brøndby af pendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendlede 19.706 til Brøndby – flest kom fra Københavns Kommune (4.019).

Hovedstadens Letbane vil på sin strækning gennem Brøndby Kommune krydse flere store veje. Visualisering fra 2013.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Brøndby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Brøndby Kommunes befolkning på 35.322 (2016) var 47,3 % i arbejdsstyrken, hvilket er noget under gennemsnittet for regionen (se Tabel 1). De øvrige 52,7 % af befolkningen er modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 72,5 % svarende til 15.323 personer. Det er lavere end for regionen og for landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Brøndby Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 279.000 kr. i 2016 lå Brøndbyborgerne noget under landsgennemsnittet på 313.000 kr.

Derimod er BNP pr. indbygger med 566.000 kr. klart over landsgennemsnittet pga. de mange private arbejdspladser, hvor indpendlernes produktion medregnes.

Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.438.000 kr. i 2016, mens landsgennemsnittet var 1.899.000 kr. I Brøndby Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,8 og dermed noget mindre end landsgennemsnittet (29,0). Region Hovedstaden har inddelt alle kommuner samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau.

Brøndby Kommune er placeret i den laveste gruppe sammen med Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked