Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000-15 for Brønderslev Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.
De hurtige motorvejsforbindelser til og fra Aalborgområdet er vigtige for store dele af erhvervslivet samt for bosætning og pendling. Her er det E39 ved Brønderslev.
.

Perroner på Brønderslev Station

.

Lidt over halvdelen af de beskæftigede indbyggere pendler til en arbejdsplads uden for kommunen, primært i Aalborgområdet. Samtidig har Brønderslev Kommune selv et alsidigt erhvervsliv og er hjemsted for en række internationalt orienterede virksomheder inden for industri og handel. Kommunen har en alsidig fødevareklynge, og inden for selve landbruget er især produktion af svin dominerende. Brønderslev er en af landets førende kommuner på det felt.

I kølvandet på finanskrisen i årene 2007-09 mistede også Brønderslev Kommune mange arbejdspladser i de fleste brancher. Selv om beskæftigelsen er stabiliseret, og industrien igen vokser, er der samlet mistet over 1.700 arbejdspladser fra 2008 til 2016.

BNP for Brønderslev Kommune var i 2015 på 8,1 mia. kr., svarende til 227.000 kr. pr. indbygger. Det er knap 1/4 under gennemsnittet for regionen.

Da produktion regnes med, hvor arbejdspladsen ligger, er de mange udpendlere med til at forringe Brønderslev Kommunes placering.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet viser, at Brønderslev Kommune endnu ikke er oppe på samme BNP pr. indbygger som før krisen 2007-09 (se Figur 1).

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Brønderslev Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 12.032, som arbejdede på ca. 1.800 arbejdssteder placeret i Brønderslev Kommune. Arbejdspladsernes fordeling på hovedbrancher afviger for flere brancher væsentligt fra landsgennemsnittet og regionen (se Figur 2). Især står landbruget og den offentlige sektor stærkere, mens handels- og serviceerhvervene fylder mindre.

Primære erhverv

Brønderslev Kommune er blandt landets førende inden for kødproduktion. Medio februar 2017 var der ca. 400.000 produktionssvin i kommunen.

.

Med 7,4 % (2015-tal) har Brønderslev Kommune en relativt stor andel af arbejdspladser inden for landbrug, fiskeri og skovbrug. Kun ti andre kommuner i landet ligger højere. Andelen er godt tre gange større end landsgennemsnittet og knap dobbelt så stor som for hele Region Nordjylland.

Det skyldes især, at kommunen står stærkt inden for svinehold, hvor den indtager en tredjeplads blandt landets 98 kommuner. Koncentrationen i form af færre og større enheder har været stærk de seneste årtier. I begyndelsen af 00’erne var brug med over 5.000 svin et særsyn i Brønderslev Kommune – nu er de det normale. Det Centrale Husdyrregister viser, at over 60 % af svinebestanden i kommunen medio februar 2017 befandt sig på 14 brug med over 5.000 dyr. De 55 brug med under 1.000 svin stod for under 3 % af svineholdet.

Industrien

Virksomheden Hawkeye Pedershaab i Brønderslev
Virksomheden Hawkeye Pedershaab i Brønderslev
Af .

Størstedelen af industrien er koncentreret i Brønderslev, som først med jernbanen og siden med motorvejen har haft en attraktiv beliggenhed for en bred vifte af virksomheder.

Metalindustrien står for omkring en tredjedel af arbejdspladserne med A/S Peder Nielsen Beslagfabrik som den store traditionsrige og fondsejede virksomhed.

En anden vigtig Pedershaab-virksomhed indgår i dag i HawkeyePedershaab, der i hhv. Brønderslev og Iowa, USA, fremstiller udstyr til cementindustrien.

Andre markante industrivirksomheder er CUBIC-Modulsystem A/S, der fremstiller eltavler, og Serman & Tipsmark A/S, der fremstiller hydraulisk udstyr.

I den betydelige fødevareklynge indgår bl.a. Intech International A/S, der fremstiller maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.

Størst i den lokale plastindustri er PSC A/S, der producerer avancerede display til bl.a. forsvars- og bilindustrien. Inden for møbelproduktion dominerer XLNT Design A/S, der fremstiller køkkenmøbler.

De største industrivirksomheder eksporterer til mange lande verden over. Industrien tegner sig for 13,6 % af beskæftigelsen i Brønderslev Kommune mod knap 11 % på landsplan.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 9,8 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) ligger sektorens andel lidt under både regionen og landsgennemsnittet. Sektoren er præget af mange små virksomheder og nogle få mellemstore, som Østergaard Biler ApS, der har speciale i handicaptransport og turist- og VIP-kørsel i ind- og udland.

Den største forsyningsvirksomhed er Brønderslev Forsyning A/S, der siden 2007 har samlet de kommunale selskaber inden for vand, varme og spildevand.

Bygge og anlægssektoren i kommunen er karakteriseret ved en række små og mellemstore virksomheder, der hovedsagelig opererer på det lokale marked.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handelsliv i Bredgade i Brønderslev, 2016. Kommunens handelssektor rummer også en række stærkt specialiserede og internationalt arbejdende engrosvirksomheder inden for bl.a. fødevarer og sportsudstyr.

.

Med 24,8 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) er sektoren mindre end de 29 % på landsplan. Ud over detailhandel rummer kommunen en række engrosvirksomheder.

Fyrtårnet på landbrugsområdet er Nordex Food A/S med internationalt hovedkvarter i Dronninglund. Nordex har specialiseret sig i hvide oste (bl.a. Taverna-serien). Med produktion på mejerier i Nørager syd for Aalborg og i Østrig og Rumænien sælges ostene i Mellemøsten og rundt om i Europa og i USA. Nordex driver også engrosvirksomhed med mejeriprodukter, æg og spiseolier og beskæftiger samlet ca. 300 medarbejdere.

Inden for salg af landbrugsmaskiner er Hjallerup Maskinforretning A/S, Semler Agro A/S og Almas Agro A/S blandt de førende.

Brønderslev Kommune rummer også en af Danmarks største leverandører af sportsudstyr, Active Sportswear International A/S, med 95 medarbejdere og afdelinger i København, Sverige, Norge og Kina.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Ældre spiller kroket i Hjallerup
Ældre spiller kroket i Hjallerup
Af .

Denne sektor er med 8,7 % af arbejdsstyrken (2015-tal) markant mindre end landsandelen på knap 14 %, men næsten på niveau med regionen som helhed. Mange mindre servicevirksomheder betjener det lokale erhvervsliv; klart størst er rådgivningsvirksomheden LandboNord, med ca. 200 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

I Brønderslev Kommune er det offentlige den største arbejdsgiver. Med 35,5 % af beskæftigelsen (2015-tal) udgør de offentligt ansatte en større andel end i hele landet. Det skyldes især, at andelen af beskæftigede inden for det sociale område med 18,6 % er klart højere end landsgennemsnittet.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Brønderslev Kommune i 2015.

.

Fire omkransende kommuner og nærheden til Aalborgområdet betyder sammen med gode veje og trafikforbindelser, at pendlingen ind og ud af Brønderslev Kommune er omfattende (se Figur).

Lidt over 50 % af Brønderslev Kommunes arbejdsstyrke pendler ud af kommunen, mens 37 % af de beskæftigede i Brønderslev Kommune kommer fra andre kommuner. Størst er pendlingen til og fra Aalborgområdet. I 2015 var der i gennemsnit ca. 4.700, der tog turen til Aalborg-Nørresundby, mens ca. 2.000 tog den modsatte vej. Kommunens beboere havde i gennemsnit en afstand på 25 km mellem hjem og arbejdsplads.

Frederikshavnmotorvejen ved Brønderslev
Frederikshavnmotorvejen ved Brønderslev
Af .

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Brønderslev Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

landt Brønderslev Kommunes egne indbyggere var 15.413 af de 15-64-årige i beskæftigelse ved udgangen af november 2015. Det svarer til en erhvervsfrekvens på 75, hvilket er tæt på landsgennemsnittet og en smule over gennemsnittet for regionen. Målt i forhold til befolkningen udgjorde arbejdsstyrken knap 48 %. Det er lidt under både landsgennemsnittet og regionsgennemsnittet (se Tabel 1). De selvstændige udgør 3,8 % af arbejdsstyrken, hvilket er på niveau med lands- og regionsgennemsnittet. I 2015 var 1,7 % af befolkningen ledige, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Målt i forhold til alene arbejdsstyrken var fuldtidsledigheden 4,5 % i 2015 og 4,1 % i 2016.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Brønderslev Kommune og hele landet i 2015.

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 279.000 (2015-tal) ligger Brønderslev Kommune i den nederste tredjedel blandt landets kommuner og ca. 10 % under landsgennemsnittet. Billedet er nogenlunde det samme for familiernes nettoformue (se Tabel 2).

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24,3 i Brønderslev Kommune, mens den på landsplan var 28,8. I begge tilfælde er uligheden lidt højere end i 2005.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper er på landsplan vokset fra en samlet andel på 8,9 % i 1985 til 16,2 % i 2012. I Brønderslev Kommune er de to socialgrupper vokset klart mindre; de udgjorde 7,4 % i 1985 og 9,9 % i 2012 (se Tabel 3).

Socialgruppe IV og V har samlet haft en faldende andel både på landsplan og i Brønderslev Kommune. I 2012 var de to socialgruppers andel på landsplan faldet til 54,9 % og i Brønderslev Kommune til 58,8 %.

Tabel 3. Fordelingen af socialgrupper i procent i Brønderslev Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked