Toldstyrelsens toldekspedition i Esbjerg flyttede i april 2019 til nye og større lokaler på Taurusvej. Styrelsen fik i 2019 forøget sin bemanding i Esbjerg, bl.a. som følge af stigende arbejdspres efter Brexit.

.
BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑17 for Esbjerg Kommune og hele landet. Indeks: 2000 = 100.
.

Tabel 1. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Esbjerg Kommune og hele landet i 2017.

.

Med over 56.000 arbejdspladser (2017) står Esbjerg Kommune som den store sydjyske jobmotor. Der er flere arbejdspladser, end der er erhvervsaktive i kommunen, og der er derfor en stor indpendling fra nabokommunerne.

Havnen har en central rolle. Tidligere var fiskeriet og skibsfarten til England den primære aktivitet. Efter årtusindskiftet er det serviceringen af olie- og gasindustri og havvindmøllerne, der sammen med godstrafik dominerer havnen. På havnen ligger mere end 200 virksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 10.000 ansatte. Dermed er mere end hver fjerde private arbejdsplads i kommunen direkte relateret til havneaktiviteterne.

Erhvervslivet er domineret af transportvirksomheder og virksomheder, der direkte eller indirekte arbejder med olie- og gasproduktion eller havvindmøller. Det rækker fra dem, der er direkte involveret i produktionen, til virksomheder, der opbygger og vedligeholder platforme og vindmøller. Endvidere er der virksomheder, der producerer komponenter, maskiner, metalkonstruktioner, forsyningsskibe mv. Havnen har nogle af verdens største mobile kraner, der kan håndtere de meget store emner til især havvindmøllerne.

Kommunens erhvervsliv er dog også meget andet end offshore- og havnerelaterede virksomheder. Esbjerg var i 2019 landets femtestørste by, og kommunen har et stort handelsliv med en varieret detailhandel og engrosbranche samt en betydelig industrisektor. Den største del af de private virksomheder er lokaliseret i byen Esbjerg, men også de to næststørste byer i kommunen – Ribe og Bramming – har et varieret erhvervsliv.

Erhvervslivet er ud over havnen begunstiget af en god infrastruktur med bl.a. jernbaneforbindelse og motorvej E20, der forbinder Esbjerg med resten af landet og med Tyskland via E45. I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i Esbjerg Kommune i kølvandet på finanskrisen i 2008, og endnu i november 2017 havde kommunen ikke genvundet de tabte arbejdspladser. Værst er det gået ud over industrien, olieudvindingen samt transport, bygge og anlæg, som i november 2017 stadig havde en beskæftigelse, der var væsentlig under niveauet i 2008. Derimod var der i 2017 flere beskæftigede i bl.a. rådgivende virksomheder og i forretningsservice.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2017.

.

Ved udgangen af november 2017 var der 56.267 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 5.600 arbejdssteder i Esbjerg Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen på sektorer afviger ikke stort fra fordelingen i Region Syddanmark. Der er en lidt større andel i de primære erhverv og i transport, forsyning og bygge og anlæg, mens der er en lidt mindre andel inden for industrien og den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 5,5 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor en større rolle end for regionen som helhed. Det skyldes især olieudvinding, som alene tegner sig for 3,3 % af beskæftigelsen. Største aktør er den franske oliegigant Total, der i 2018 overtog Mærsk Olie og Gas A/S og dermed alle selskabets olie- og gasaktiviteter i Nordsøen. På grund af ombygningen af Tyrafeltet meddelte Total S.A. i juni 2019, at de skar medarbejderstaben i Esbjerg ned fra 1.500 til omkring 1.300. Ud over Total S.A. er yderligere en halv snes virksomheder direkte beskæftigede med olieudvindingen.

Landbrug og fiskeri tegner sig for 2,2 % af beskæftigelsen, hvoraf hovedparten er beskæftiget i landbruget. På de ca. 52.000 ha landbrugsland er byg den største afgrøde. Der er en stor animalsk produktion af både kød- og malkekvæg og en mindre produktion af svin. Der var i august 2018 over 2 mio. slagtekyllinger, hvilket gør Esbjerg til den andenstørste producent af kyllinger blandt de danske kommuner. Med en bestand på omkring 1,2 mio. mink (august 2018) er Esbjerg Kommune også her blandt de førende.

Industrien

Med en andel af kommunens arbejdspladser på 12,5 % ligger industrien med en lavere andel end de fleste andre kommuner i Sydjylland. Hvis virksomheder, der arbejder med olieudvinding, blev regnet med under industrien – og ikke som nu under primære erhverv – ville andelen være 16 %. Antallet af beskæftigede ville i så fald være knap 9.000 og dermed højre end i alle andre kommuner i Sydjylland.

Industrien i Esbjerg Kommune har ingen helt store dominerende virksomheder, og samtidig er der mange datterselskaber af udenlandske virksomheder. De største brancher er fødevareindustrien fulgt af metalindustrien og maskinindustrien.

Blandt de større virksomheder inden for fødevareindustrien er C&D Foods (Denmark) A/S, det tidligere Arovit Petfood. Virksomheden, der producerer foder til katte og hunde, ejes af det irske selskab C&D Foods og beskæftiger i Esbjerg Kommune ca. 300 medarbejdere (2019).

Triple- Nine Group A/S med hovedsæde på havnen leverer fiskemel og -olie til bl.a. dyrefoder med knap 300 medarbejdere i hele gruppen. Hertil kommer Esbjerg Mejeri under Arla Foods med ca. 300 medarbejdere i 2019, Polar Salmon Hjerting Laks A/S, der med ca. 120 medarbejdere forarbejder røget fisk, og småkageproducenten Kelsen Group A/S med hovedsæde i Nørre Snede med i alt ca. 300 medarbejdere.

De store virksomheder inden for metal- og maskinindustrien er Babcock & Wilcox Vølund, der producerer store anlæg bl.a. til affaldsforbrænding og i 2019 beskæftiger lidt over 200 medarbejdere i Esbjerg. A/S Vestfrost, der producerer hårde hvidevarer, beskæftiger ca. 370 medarbejdere i Esbjerg og på fabrikken i Ungarn.

Den største industrivirksomhed er VIKING Life-Saving Equipment, der producerer overlevelsesudstyr til skibe og offshoreindustrien og på verdensplan beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere.

MacArtney A/S i Hjerting er specialist i udvikling og salg af undervandsteknologi til især offshoresektoren verden over og har knap 400 ansatte, hvoraf ca. 120 arbejder på hovedsædet i Hjerting, hvor virksomheden blev grundlagt i 1978.

Claus Sørensens Fond

Claus Sørensen har været den betydeligste iværksætter i Esbjergs erhvervshistorie, og han sætter stadig spor i erhvervslivet. I 1964 overdrog Claus Sørensen sine virksomheder til en nyoprettet fond, Claus Sørensens Fond, og den erhvervsdrivende fond ejer i dag nogle af de betydeligste virksomheder i kommunen. Fra 1950’erne blev også sønnen Tage Sørensen en drivende kraft i virksomhederne og fra 1976 fondsformand. Gennem fondens holdingselskab ejer fonden helt eller delvis datterselskaberne Blika A/S, Claus Sørensen A/S, Claus Sørensen Ejendomme A/S og VIKING Life-Saving Equipment A/S, mens Isværket A/S, fodboldklubben EfB Elite A/S og A/S Vestfrost er associerede virksomheder. Blika laver værkstedsvogne og garderobeskabe i stål. Virksomheden, der har hovedsæde i Esbjerg og produktion i Tjekkiet, eksporterer til det meste af Europa. Claus Sørensen A/S, der driver frysehuse rundtom i landet, har også hovedsæde i Esbjerg. Det er fondens ældste selskab, oprettet i 1926 af Claus Sørensen.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Transportbranchen og infrastrukturen er centrale for at betjene de meget store godsmængder, der skal til og fra Esbjerg Havn og den øvrige industri. Der er gode vejforbindelser fra havnen og til motorvej E20, ligesom vejene er blevet indrettet, så store specialtransporter med offshoreudstyr og vindmølledele kan føres igennem hertil. Transportområdet tegner sig for 5,0 % af beskæftigelsen på arbejdspladserne i kommunen og omfatter både transport til lands, til søs og i luften. Den mest betydende vejtransportvirksomhed er Blue Water Shipping A/S med hovedsæde i Esbjerg. Hertil kommer bl.a. N&K Spedition med ca. 300 medarbejdere og en afdeling af en af Europas største transportvirksomheder DSV Road A/S.

ESVAGT A/S med over 1.000 medarbejdere er grundlagt i byen og har hovedsæde på Esbjerg Havn. Med en flåde på omkring 40 specialskibe løser firmaet transport-, bugserings- og redningsopgaver for hele offshoresektoren.

Bygge og anlæg tegner sig for 7,3 % af beskæftigelsen. Branchen består hovedsagelig af mindre virksomheder, som betjener lokale borgere og erhvervsliv. Blandt de lidt større virksomheder er Ribe VVS Service A/S samt Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S.

Forsyning, som omfatter energi, vand og affald, tegner sig for 1,0 % af beskæftigelsen. Største arbejdsgiver er den andelsejede energi- og telekoncern Norlys a.m.b.a. Koncernen er et resultat af en fusion i 2019 mellem andelsselskaberne Eniig og SE. Frem til fusionen havde SE a.m.b.a. med omkring 1.450 medarbejdere hovedsæde i Esbjerg. Efter fusionen styres Norlys fra hovedsædet i Silkeborg. Sektoren omfatter også Vattenfall Vindkraft og det fælleskommunale selskab DIN Forsyning A/S, der tager sig af affald samt vand- og varmeforsyning i Esbjerg og Varde Kommuner.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,1 % af beskæftigelsen er handel, service og oplevelseserhverv af samme størrelse som for regionen som helhed. Største branche er handel, der tegner sig for 15,6 % af beskæftigelsen, hvoraf detailhandelen udgør den største del. De største virksomheder inden for detailhandelen er Bilka, Kvickly og Føtex.

Inden for engroshandelen er den største virksomhed ANDRITZ Feed & Biofuel A/S, der leverer produktionsanlæg og servicer til industrier som foderstof, fiskefoder og biomasse. Virksomheden beskæftiger ca. 800 medarbejdere globalt, heraf knap 200 i hovedkvarteret i Esbjerg Kommune. Servicebranchen tegner sig for 7,4 % af beskæftigelsen og omfatter bl.a. vikarbureauer, rengøring, vagttjeneste og fagforeninger. Oplevelseserhvervene, der omfatter hoteller, restauranter, fritid og kultur, tegner sig for 6,1 % af beskæftigelsen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 8,7 % af beskæftigelsen, hvilket svarer nogenlunde til andelen for regionen som helhed. Rådgivningsbranchen udgør den største andel med 4,8 %, hvilket er næsten dobbelt så meget som for regionen som helhed. Det hænger sammen med offshore- og havvindmøllebrancherne, som trækker på en række af de rådgivende ingeniører og ingeniørservicevirksomheder, hvoraf flere af de store rådgivende ingeniørvirksomheder har afdelinger i Esbjerg Kommune; det gælder bl.a. Rambøll A/S og COWI A/S samt teknologiske rådgivere som FORCE Technology og Nordisk Svejse Kontrol A/S.

Den store ingeniørvirksomhed Semco Maritime A/S har hovedkvarter i Esbjerg med ca. 400 medarbejdere og beskæftiger globalt knap 1.300 ansatte inden for energiområdet med speciale i havvindmøller samt olie- og gassektoren.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor er med 30,8 % af beskæftigelsen lidt mindre end andelen for regionen. Største offentlige arbejdsgiver er kommunen selv. Derudover har Region Syddanmark lidt over 3.000 ansatte i Esbjerg Kommune, hvoraf ca. 2.400 arbejder på Sydvestjysk Sygehus. Esbjerg Kommune huser en række statslige institutioner, bl.a. Sikkerhedsstyrelsen samt en større afdeling af Skat.

Den største andel af beskæftigelsen ligger i socialsektoren med 11,5 % fulgt af sundhedssektoren med 8,4 % og undervisning med 7,4 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Esbjerg Kommune i november 2017.

.

Der er flere arbejdspladser i kommunen, end der er erhvervsaktive borgere. I november 2017 pendlede dagligt 14.596 personer til arbejde i Esbjerg Kommune. Det svarede til 24,4 % af de beskæftigede med arbejdsplads i kommunen. De fleste kom fra Varde Kommune (4.909) og Vejen Kommune (1.889). Omvendt var der 11.091 personer fra Esbjerg Kommune, der pendlede til andre kommuner, svarende til 19,7 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 2. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Esbjerg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.

.

50,1 % af kommunens befolkning var i 2017 i arbejdsstyrken (se Tabel 2). De øvrige 49,9 % var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 75,6 % svarende 52.945 personer, hvilket er på niveau med regionen og lidt lavere end landsgennemsnittet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 307.000 kr. i 2017 ligger Esbjergborgerne under landsgennemsnittet på 320.000 kr. (se Tabel 1). Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 1.736.000 kr., hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Esbjerg Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26,5 (2018), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked