Aabo-Ideal, producent af overfladebehandlingsanlæg til jern- og maskinindustrien, er resultatet af en fusion i 2018 mellem E. Aabo Andersen, Svendborg, og Ideal-Line, Faaborg. Virksomheden har salgskontorer i bl.a. Tjekkiet, Polen og Mexico. På fabrikken i Vester Åby gør en medarbejder klar til at få løftet en varmeveksler, der bruges til at opvarme kar med.
.
Hovedvej 43 begynder vest for Årslev ved Svendborgmotorvejens frakørsel 11. Herfra skærer den sig gennem det kuperede landskab mod syd til rundkørslen mellem hovedvejene 8 og 44 i Faaborgs udkant. Denne morgen i december 2020 ses den tidlige morgentrafik bevæge sig ud af byen.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Faaborg-Midtfyn Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Faaborg-Midtfyn Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Herregården Søby Søgård ca. 1,5 km nordvest for Nørre Søby huser det delvis åbne Søbysøgård Fængsel. De indsatte kan bl.a. arbejde ved stedets landbrug. Herregården blev i 1931 købt af staten, som indrettede ungdomsfængsel i flere bygninger. Siden 1973 har Søbysøgård fungeret som fængsel for voksne og er desuden en del af Institution Midtfyn, der også omfatter Ringe Fængsel og Pension Kværndrup.
.

Geografisk set er Faaborg-Midtfyn en stor kommune, og den rummer flere koncentrationer af erhvervsvirksomheder. Mod syd er det i og omkring Faaborg, hvor erhvervslivet er præget af handel og turisme. Mod nordøst er det ved Ringe, der er præget af industri og ligger tæt på motorvejsnettet.

Flere af de største virksomheder ligger imidlertid i mindre byer rundtom i kommunen. Marius Pedersen Holding A/S og Dansk Træemballage Holding A/S har en omsætning på hhv. omkring 3 mia. og 1 mia. kr. og har hovedsæde i hhv. Ferritslev og Håstrup.

I lighed med de fleste andre kommuner blev Faaborg-Midtfyn også ramt af finanskrisen fra 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen ca. 3.300 arbejdspladser, svarende til et fald på ca. 16 %. Ingen brancher gik fri af nedgangen, men hårdest ramt blev industrien. Bunden blev først nået i 2016. Siden er beskæftigelsen steget lidt, men endnu i november 2019 var der i kommunen ca. 3.000 færre arbejdspladser end før finanskrisen.

Der er færre arbejdspladser end erhvervsaktive i kommunen. Især i den nordlige del er der en omfattende pendling til arbejdspladser i Odense Kommune. BNP pr. indbygger var i 2018 godt 14 % lavere end i højkonjunkturåret 2007. Da BNP pr. indbygger i samme periode steg på landsplan, blev niveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune ca. 38 % lavere i 2018 end på landsplan. Medvirkende til det lave niveau er, at pendlernes produktion tæller med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 17.114 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 2.800 arbejdssteder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen afviger væsentligt fra gennemsnittet for Region Syddanmark. Der er især en større andel beskæftiget i industrien og i de primære erhverv, mens andelene er mindre for handel, service og oplevelseserhverv samt især forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 5,7 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv (2019) er denne sektors andel noget større end i regionen som helhed og næsten tre gange større end på landsplan. På det ca. 41.000 ha store landbrugsareal dyrkes især byg, hvede og raps. Der er også produktion af juletræer og pyntegrønt, hvor den største aktør er Rebra ApS ved herregården Brahetrolleborg. Hertil kommer flere gartnerier og kartoffelproducenter. Den største animalske produktion udgøres af svin, malkekvæg og slagtekyllinger.

Industrien

Denne sektor har med 17,1 % af Faaborg-Midtfyns samlede beskæftigelse (2019) en væsentlig større betydning for kommunen end for regionen og landet som helhed. En halv snes virksomheder har 100 eller flere ansatte. De største industribrancher er maskin-, metal- og fødevareindustri. I Vester Åby er virksomheden Aabo-Ideal A/S specialist i overfladebehandling og beskæftigede i 2019 ca. 120 medarbejdere.

Den børsnoterede virksomhed SKAKO har hovedsæde i Faaborg og producerer anlæg til betonfremstilling og vibrationsudstyr til industrielt forbrug. De to dele af virksomheden havde i 2019 tilsammen ca. 200 ansatte i ind- og udland.

I Faaborg ligger også en række maritime virksomheder. Gruppen omfatter Faaborg Værft A/S (med omkring 50 ansatte), der ligger på havnen og tilbyder nybygninger af komposit- og stålfartøjer samt reparationer. Hertil kommer Tuco Yacht Værft ApS og Winner Optimist ApS, der begge ligger i erhvervskvarteret på Krogsbjergvej i den nordlige del af byen.

Dansk Træemballage A/S har hovedsæde i Håstrup nord for Faaborg og har samtidig en række filialer i Danmark, Norge og Sverige. Hele koncernen omsatte i 2019 for ca. 1 mia. kr. og beskæftigede i alt ca. 525 ansatte, hvoraf omkring 100 arbejdede i Håstrup. I Ringe ligger flere større industrivirksomheder, bl.a. juiceproducenten Rynkeby Foods.

Portproducenten NASSAU Door A/S er stiftet i 1970 og har siden 1971 haft hovedsæde i Ringe. Virksomheden har også produktion på Langeland og har siden 2016 været ejet af den svenske koncern Assa Abloy. Der er omkring 160 ansatte i NASSAU Door A/S i Danmark, men med datterselskaber i flere europæiske lande beskæftiger NASSAU samlet omkring 700 medarbejdere.

I Ringe ligger også Lactosan A/S, der med ca. 110 ansatte producerer ostepulver til fødevareindustrien. Lactosan er en del af THORNICO-koncernen, der er ejet af Christian Stadil og har hovedsæde i Odense. I Brobyværk har KEN HYGIENE SYSTEMS A/S sit hovedsæde. Virksomheden producerer vaskemaskiner og desinficerende maskiner til industrien og sundhedssektoren.

I Brobyværk var der i 2019 ca. 180 ansatte, hvortil kommer yderligere ca. 50 ansatte i udenlandske filialer. I Ferritslev i den nordøstlige del af kommunen holder smede- og metalvirksomheden FJ Industries A/S til. Virksomheden, der producerer dele til autoindustrien og til den farmaceutiske industri, beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere i Danmark, Sverige og Kina.

Nordøst for Nørre Broby i den lille by Vejle ligger Løgismose Mejeri og Fødevarer, der er en del af Løgismose Meyers Holding ApS, som har sit hovedkvarter i København.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Transport, forsyning og bygge og anlæg er med en andel på 13,7 % af beskæftigelsen noget over andelen for regionen som helhed. Alene bygge og anlæg udgør 9,7 % af den samlede beskæftigelse. Det er en branche med mange virksomheder, hvoraf en stor del har op til 50 ansatte. Blandt de største er Tømrer- og Snedkerfirmaet Carsten Knudsen A/S i Ringe med ca. 80 medarbejdere. I Ferritslev ligger hovedsædet for en af landets store miljø- og affaldsbehandlingsvirksomheder, Marius Pedersen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor tegnede sig i 2019 for 25,0 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under andelen for regionen som helhed. Detail- og engroshandel tegner sig for 11,3 % af beskæftigelsen, service udgør 8,9 %, og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid udgør 4,9 %. I oplevelsesbranchen ligger tyngden i den sydlige del af kommunen ud til Det Sydfynske Øhav. De private virksomheder har ofte mange turister blandt kunderne. De omfatter bl.a. Falsled Kro og Hotel Faaborg Fjord.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5,2 % af beskæftigelsen. Det er langt under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 33,1 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen en del over andelen for regionen som helhed. Socialsektoren er størst med 15,7 %. Flere af institutionerne betjener også borgere fra andre kommuner. Undervisningssektoren står for 10,0 % af beskæftigelsen. Blandt de statslige arbejdspladser er fængselsvæsenet med Søbysøgård Fængsel i Nørre Søby og Ringe Fængsel, som tilsammen beskæftiger ca. 170 medarbejdere.

Pendling

Der er en omfattende pendling til og fra kommunen. I 2019 pendlede 12.695 dagligt til arbejde i andre kommuner, svarende til 57,2 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Odense (6.347). Omvendt var der 7.323 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune, svarende til 42,8 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

48,5 % af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det var lidt mindre end gennemsnittet for regionen (49,9 %). De øvrige 51,5 % af befolkningen i kommunen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Andelen på alderspension er lidt højere end i både regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 296.000 kr. i 2018 ligger borgerne i Faaborg- Midtfyn noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 på 1.734.000 kr., hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 23,7 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked