Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Fra busholdepladsen bag Haslev Station er der busruter til store dele af kommunen. Linje 266 tager en større rundtur med omkring 60 stoppesteder, der bl.a. mod vest fører forbi Teestrup og Skuderløse. Linje 265 tager med knap 40 stop en mere nordlig rundtur, der bl.a. når forbi Ørslev og Terslev.
.

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune er præget af en omfattende pendling på tværs af kommunegrænsen. Omkring to tredjedele af de beskæftigede med bopæl i kommunen har deres arbejdsplads i andre kommuner.

Samtidig er kommunen hjemsted for flere store virksomheder. Danmarks næststørste bryggerikoncern, Royal Unibrew, har sit hovedkvarter i byen Faxe. Hertil kommer to store andelsejede virksomheder: Danish Agro, der er blevet en international virksomhed, men fortsat har hovedsæde i Karise, og kommunens største private arbejdsplads, en stor afdeling af koncernen Andel – tidligere kendt som andelsselskabet SEAS‑NVE – der ligger i Haslev.

Kommunens to største erhvervsområder er i hhv. Haslev vest for Sydmotorvejen, der gennemskærer kommunen, og i Faxe øst for motorvejen. Hertil kommer en udbygning af nye erhvervsområder i Rønnede, ligeledes tæt på motorvejen.

Faxe Kommune mistede næsten 2.000 arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008, svarende til en nedgang på ca. 15 %. Frem til november 2019 var det kun lykkedes at genvinde knap halvdelen af det tabte. Især er nedgangen gået ud over industrien, transport og bygge og anlægsbrancherne.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 11.798 (16‑64‑årige), der arbejdede på 2.063 arbejdssteder i Faxe Kommune. I forhold til både Region Sjælland og landet som helhed er der en større andel beskæftiget inden for især transport, forsyning og bygge og anlæg, men det gælder også inden for industrien og de primære erhverv. Derimod er andelen mindre inden for især forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 3,4 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv er denne sektor noget større end andelen for regionen som helhed. De primære erhverv omfatter også råstofudvinding, og det er kalken i undergrunden, der er årsag til den højere andel.

Den største virksomhed er Faxe Kalk A/S, der i 1996 blev solgt af FL‑Smidth‑koncernen til belgiske Lhoist SA, en global leverandør af kalk og mineraler. Fra kalkbruddet lige op ad byen Faxe udvindes en række kalkprodukter, som leveres til industrier, byggeri og landbrug. Virksomheden omfatter også et anlæg i Faxe Ladeplads. I alt beskæftigede Faxe Kalk i 2021 60 ansatte.

I 1999 blev en del af virksomheden, Faxe Kridt A/S, frasolgt til den store schweiziske Omya Group. Under navnet Omya A/S drives denne virksomhed videre med eget kridtbrud i Sigerslev øst for Store Heddinge (i Stevns Kommune). Herfra leveres kridtprodukter til brug i fremstilling af papir og maling.

De største land‑ og skovbrug er Gisselfeld og Bregentved. På det 25.000 ha store landbrugsland er de vigtigste afgrøder byg, hvede, raps og sukkerroer. Den animalske produktion omfatter kødkvæg og svin.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2019 for 12,0 % af beskæftigelsen. Tre virksomheder står for over halvdelen af beskæftigelsen. Det er Royal Unibrew A/S og Haribo Produktion A/S, begge i Faxe, samt Danish Agro i Karise. De øvrige industrivirksomheder er mindre virksomheder, hvoraf de fleste har under 20 ansatte.

Haribo i Faxe producerer Matador Mix og en lang række andre slikprodukter. Den tyske slikkoncern Haribo har haft datterselskab i Danmark siden 1935, da man sammenlagde Sukkervarefabrikken Danmark og tyske Haribo. Dansk Haribo er et af 16 produktionsselskaber rundtom i verden. I alt beskæftiger Haribo omkring 7.000 medarbejdere. Fabrikken i Faxe er etableret i 1962, og her var ca. 180 beskæftiget i 2021.

Transport, forsyning, bygge og anlæg

Disse brancher udgjorde i 2019 16,2 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt mere end andelen for regionen som helhed. Bygge og anlæg står med 10,4 % af den samlede beskæftigelse for den største andel. Branchen består hoved sagelig af mindre virksomheder, hvoraf de fleste har under 20 ansatte. Den noget mindre transportbranche beskæftiger 2,8 %.

Forsyningsvirksomhedernes andel af beskæftigelsen er på 3 % og dermed større end for de fleste andre kommuner. Det hænger sammen med, at energi‑ og fibernetkoncernen Andel a.m.b.a. (tidligere SEAS‑NVE a.m.b.a.) har en stor afdeling på Energivej i Has lev. Efter at andelsselskabet SEAS-NVE i 2019 overtog eldistributionsselskabet Radius fra energikoncernen Ørsted, blev der rykket en del om på medarbejderne. Samtidig skiftede SEAS-NVE navn til Andel med hovedsæde i Svinninge i Holbæk Kommune. Afdelingen i Haslev har fra 2021 været hjemsted for omkring 330 ansatte i datterselskabet Fibia, der etablerer fibernet i regionen, samt for omkring 100 ansatte i koncernfunktioner og andre datterselskaber. En del af dem indgår i statistikken inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv tegner sig for 28,4 % af beskæftigelsen og dermed lidt under andelen for regionen som helhed. Største branche er handel med 13,5 %, mens service tegner sig for 9,7 %, og oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid tegner sig for 5,2 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 6 % af beskæftigelsen udgør denne sektor en noget mindre andel end i regionen som helhed. Branchen består hovedsagelig af mindre virksomheder inden for forretningsservice, der betjener det lokale erhvervsliv. Hertil kommer bl.a. en del af de ansatte i Andel i Haslev.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor står for 33,8 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt under andelen for regionen som helhed. Størst er socialsektoren med 17,2 % fulgt af undervisningssektoren med 9,2 % og sundhedssektoren med 4,6 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Faxe Kommune i november 2019.

.

Dagligt pendlede 10.910 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 64 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Køge (1.899) og Næstved (1.166) Kommuner. Omvendt var der 5.486, der pendlede fra andre kommuner til Faxe Kommune, svarende til 46,5 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,0 % af befolkningen i Faxe Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er en højere andel end andelen for regionen og på niveau med landet som helhed. De øvrige 48,0 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64‑årige var der en erhvervsfrekvens på 79,3, hvilket er over niveauet for hele landet og for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Faxe Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 316.000 kr. i 2019 lå borgerne i Faxe Kommune lidt under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.947.000 kr. og dermed også lidt under landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I Faxe Kommune er uligheden i indkomsten målt med Ginikoefficienten på 24,2 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Faxe Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked