Carlsbergs bryggeri på Vestre Ringvej i Fredericia bliver testcenter for udviklingen af det nye anlæg, som skal halvere vandforbruget på bryggeriets fabrikker i Danmark og i udlandet. Målet er at genanvende 90 % af spildevandet, der bl.a. skal bruges i pasteuriseringsprocessen.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Fredericia Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2017.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Fredericia Kommune og hele landet i 2017.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Fredericia Kommune i november 2017.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Fredericia Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Fredericia og Middelfart Kommuner udgør det østlige yderpunkt i Trekantområdet Danmark, som er et erhvervsmæssigt samarbejde, der ud over Kolding og Vejle også omfatter Billund, Vejen og Haderslev Kommuner.

Der er i høj grad tale om et fælles arbejdsmarked med en stor pendling mellem især Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle. Havnen og Fredericias beliggenhed ved motorveje og jernbaner, der forbinder Danmark øst-vest og nord-syd, har gjort Fredericia Kommune til et transport- og logistikcenter, der er under fortsat udvikling med nye faciliteter og virksomheder.

Med en central placering i det nationale elnet har kommunen også en betydelig rolle i det danske energisystem og rummer hovedsædet for det statsejede selskab Energinet, der ejer og driver landets hovedledninger til el og gas. En pipeline fra Nordsøen fører olie til Shell Raffinaderiet, og Danmarks største energikoncern, Ørsted A/S, har sit hovedsæde i kommunen. Det ligger ud til Lillebælt i forbindelse med Skærbækværket.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i Fredericia Kommune i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Det gik især ud over industrien, som i november 2017 endnu ikke havde genvundet det tabte. Det har til gengæld det øvrige private erhvervsliv, så den private beskæftigelse var i november 2017 på samme niveau som før finanskrisen. Derimod var den offentlige beskæftigelse ca. 900 personer mindre end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 26.136 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.300 arbejdssteder i Fredericia Kommune. I forhold til Region Syddanmark er en større andel ansat inden for transport, forsyning og bygge og anlæg, mens der er en mindre andel i den offentlige sektor og i de primære erhverv.

Primære erhverv

Med 0,6 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor ingen særlig rolle for Fredericia Kommune.

Industrien

Industrien står for 13,2 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt mindre end for regionen som helhed. De store industrivirksomheder i Fredericia er Carlsberg, Arla og Shell Raffinaderiet.

Carlsberg placerede i slutningen af 1970’erne sit største danske øl- og sodavandsbryggeri på Vestre Ringvej i udkanten af Fredericia.

Shell Raffinaderiet, der årligt får leveret 15 mio. tons råolie via en pipeline fra Nordsøen, raffinerer ca. en tredjedel, mens resten udskibes til andre raffinaderier verden over.

Til energibranchen hører også Global Wind Service, der med globalt hovedsæde i Fredericia fremstiller, leverer og servicerer turbiner til havvindmøller verden over. Selskabet havde i 2019 globalt ca. 850 medarbejdere.

Kommunen har været hjemsted for gødningsproduktion med bl.a. en fabrik ejet af Superfos A/S og senere overtaget af finske Kemira, der i 2004 indstillede produktionen her. Kemiras bygninger blev i 2008 hovedsæde for Yara Danmark, et datterselskab af en international gødningskoncern, der tidligere har heddet Norsk Hydro. Gødningen til det danske marked fremstilles nu bl.a. i Finland for Yara.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Fredericia er et trafikalt knudepunkt takket være motorveje, jernbanenet samt en af landets større godshavne. Det afspejler sig tydeligt i sammensætningen af erhvervene, hvor transport og logistik alene tegner sig for 11,6 % af beskæftigelsen. Det er næsten tre gange så meget som regionen som helhed. Havnens betydning for beskæftigelsen er belyst i en rapport fra 2017 fra Center for Regional- og Turismeforskning og Syddansk Universitet. Her blev det anslået, at 21 % af beskæftigelsen i Fredericia er direkte berørt af havnens aktiviteter.

I de mange logistikcentre ved havnen og omkring Fredericia lagres og omlades gods og pakker af landets store transportvirksomheder. Det gælder bl.a. Post Danmark, DSB og en række private transportog logistikfirmaer som Blue Water Shipping A/S, P. Fournaise A/S, Danske Fragtmænd, DSV, DHL og LEMAN A/S.

En central rolle spiller Taulov Transportcenter, der ligger ved såvel E20 som E45 og samtidig har mulighed for omlastning mellem godstog og lastbiler og har hurtig adgang til Fredericia Havn.

Fredericia adskiller sig også fra landets øvrige kommuner med en stor forsyningssektor, som andrager 6,3 % af beskæftigelsen og dermed ligger langt over det typiske niveau på en halv til en hel procent. Det skyldes ikke mindst, at landet største energiselskab, Ørsted A/S, har sit koncernhovedkvartersamt Skærbækværket i kommunen. Hertil kommer Energinet, der ejer landets overordnede elog gasnet, TVIS-Trekantområdets Varmeadministrationsselskab I/S og Fredericia Kommunes øvrige forsyningsselskaber.

I bygge og anlæg indgår hovedsædet for den danske del af den internationale Caverion Group, der med ca. 800 medarbejdere i hele Danmark leverer bygnings- og industriservice til dansk erhvervsliv.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 28,9 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv ligger Fredericia Kommune tæt på regionsgennemsnittet. Handel tegner sig for 15,0 %, service for 8,7 % og oplevelseserhvervene for 5,2 %. Den største andel af handelsvirksomhederne er detailhandler, mens de største er engrosvirksomheder som bl.a. Carlsbergs salgskontor, Electrolux og ABB.Det danskejede tradingselskab Monjasa Holding A/S havde i 2019 en omsætning på 15 mia. kr., hvilket placerede det som et af Danmarks 50 største selskaber målt på omsætning. Monjasa har globalt hovedsæde i Fredericia og afdelinger verden over. Det har samlet ca. 500 ansatte og betjener olie- og shippingbranchen.Fredericias placering midt i landet og tæt ved vej og jernbane har givet muligheder for at tiltrække konferencer, bl.a. i forbindelse med messecenteret MESSE C.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 9,5 % af beskæftigelsen, hvilket er tæt på andelen for regionen. Blandt de store virksomheder er foreningen Bankdata, der leverer fælles it-løsninger til de ni banker, der er med i foreningen. Bankdata har hovedkvarter i Fredericia med afdelinger i Silkeborg og Aarhus samt en afdeling i Indien. Virksomheden beskæftiger i alt over 700 medarbejdere, heraf knap 500 i Fredericia.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor er med 22,8 % af beskæftigelsen væsentlig mindre end både regions- og landsgennemsnittet. Det skyldes, at kommunen har en betydelig nettoindpendling til et stort privat erhvervsliv. Det medvirker til, at den offentlige sektor udgør en relativt mindre andel, hvortil kommer, at der heller ikke er ret mange regionale og statslige arbejdspladser i kommunen. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 10,0 %, fulgt af undervisningssektoren med 6,8 %.

Pendling

Der er langt flere arbejdspladser i Fredericia Kommune, end der er erhvervsaktive. Det betyder en omfattende indpendling af arbejdskraft. Dagligt pendler 13.089 fra andre kommuner til arbejde i Fredericia Kommune (tal fra 2017), hvilket svarer til 47,5 % af beskæftigelsen på arbejdspladserne i kommunen. Flest pendler fra Vejle (2.510) og Middelfart (2.019). Omvendt er der 9.745, der pendler fra Fredericia Kommune til arbejdspladser i nabokommunerne, svarende til 40,3 % af de beskæftigede, der har bopæl i kommunen. Flest pendler til Kolding (2.261) og Vejle (2.211).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

I Fredericia Kommune er 49,1 % af befolkningen i arbejdsstyrken, hvilket er lidt under gennemsnittet for både regionen og hele landet. De øvrige 50,9 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 75,5 % svarende til 22.837 personer. Erhvervsfrekvensen er på niveau med både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 308.000 kr. i 2017 ligger Fredericiaborgerne noget under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 på 1.613.000 kr., hvilket også er under landsgennemsnittet (1.976.000 kr.). I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,6 (2018), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,1). BNP målt pr. indbygger var 25 % over landsgennemsnittet (i 2017). Hovedårsagen er, at de mange indpendleres arbejde indgår i kommunens BNP.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked