Skagen Havn har i mere end 100 år været en drivkraft for Skagen. I 2016 var den Danmarks største fiskerihavn med et havneareal på 1,33 mio. m2, 6,1 km kajer og en årlig sildefangst på godt 100.000 tons.
.

Beskæftigelsesfordelingen på erhvervskategorier for personer med bosted i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og Danmark (16-64 år, 2014).

.
I de gamle værftshaller i Frederikshavn producerer Body Bike International hvert år omkring 12.000 motionscykler. Virksomheden beskæftiger godt 20 personer.
.

Beskæftigelsesfordelingen på erhvervskategorier for personer med arbejdssted i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og Danmark (16-64 år, 2014).

.

Socioøkonomisk status for indbyggerne i hhv. Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2008 og 2014.

.

Flådestation Frederikshavn er en af kommunens største arbejdspladser og beskæftiger ca. 1.600 med tjeneste på flådestationens fartøjer og i støttefunktioner.

.

Den lokale erhvervs- og beskæftigelsesstruktur er stærkt præget af de maritime erhverv, fiskeri og fiskeindustrien samt støtteerhverv, fx skibsindustrien. Skønt værftet Danyard A/S i Frederikshavn frem til lukningen i 1999 var blandt de største arbejdspladser i kommunen, har andre maritime erhverv i vidt omfang formået at løfte den lokale beskæftigelse.

Udviklingen i erhvervsstrukturen

Der var i 2014 25.753 beskæftigede mellem 16 og 64 år med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. Fordelingen af disse fulgte i store træk den regionale og nationale fordeling inden for alle erhvervsgrupper.

Perioden efter finanskrisen i 2008 var præget af tilbagegang i beskæftigelsen. I perioden 2008-14 har Frederikshavn Kommune som arbejdssted haft en større tilbagegang i beskæftigelsen (10,9 % − ca. 3.150 beskæftigede) end Region Nordjylland (7,5 %) og hele landet (5,1 %).

Primære erhverv

Siden 2008 er der i Frederikshavn Kommune sket en marginal stigning i andelen af beskæftigede inden for primære erhverv, hvilket i absolutte tal dækker over en beskæftigelsestilbagegang. Primære erhverv beskæftigede i 2014 3,3 % af de ansatte med arbejdssted i kommunen. Både for Region Nordjylland og for landet som helhed har beskæftigelsesandelen inden for de primære erhverv i perioden 2008-14 været stort set uændret. I Region Nordjylland var andelen i 2014 lidt over (4,3 %), og i landet som helhed lidt under (2,3 %) andelen i Frederikshavn Kommune. Både på lands- og regionsplan er der dog i absolutte tal sket en tilbagegang.

Industrien

Industrien beskæftigede i 2014 18,0 % af arbejdsstyrken, hvilket er over niveauet for Region Nordjylland (14,2 %) og højere end i landet som helhed (10,9 %). Antallet af ansatte er i perioden 2008-14 faldet med 3,0 procentpoint eller 1.420 beskæftigede, og industrien er dermed den erhvervskategori, der har været hårdest ramt.

Imidlertid blev ikke alle dele af industrien ramt lige hårdt. Tilbagegangen skyldtes primært afskedigelser i elektroindustrien (-48,5 %) og maskinindustrien (-66,3 %). Transportmiddelindustrien og møbelindustrien har haft en fremgang i beskæftigelsen på mere end 30 %, svarende til hhv. 84 og 217 flere beskæftigede.

Trods nedgang betyder industrivirksomhederne stadig meget. Det drejer sig om virksomheder som A/S Sæby Fiske-Industri, der fremstiller makrel på dåse, og inden for skibsindustrien reparationsskibsværftet Orskov Yard A/S i Frederikshavn, som udnytter dele af de faciliteter, værftet Danyard A/S efterlod. Karstensens Skibsværft A/S i Skagen bygger fortsat nye skibe, og MAN Diesel & Turbo reparerer og producerer skibsmotorer og andre maskiner. Der sker i kommunen en lokal og regional fødevareforarbejdning på svineslagteriet Danish Crown A/S i Sæby.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Erhvervskategorien transport, forsyning og bygge og anlæg beskæftigede i 2014 10,9 % og er dermed på niveau med Region Nordjylland (11,0 %) og landet som helhed (11,3 %). Kategorien har lokalt haft en tilbagegang på 1,4 procentpoint fra 2008 til 2014; det svarer til et tab af 748 beskæftigede i kommunen. Denne tilbagegang er især forårsaget af en negativ udvikling i energiforsyning samt bygge og anlæg. Disse er er dog ikke alene om at tabe beskæftigelse, da nedgangen er gennemgående inden for erhvervskategorien.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv i Frederikshavn Kommune, 28,3 % af de beskæftigede med arbejdssted i Frederikshavn Kommune er ansat inden for handel, service og oplevelseserhvervene. Kommunen ligger over gennemsnittet for Region Nordjylland (27,0 %) og lidt under den nationale andel (29,0 %). Som i resten af landet havde denne type virksomheder i perioden 2008-14 en fremgang i andelen af beskæftigede på 3,3 procentpoint (63 personer) i modsætning til Region Nordjylland, der havde nedgang. Beskæftigelsesfremgangen for handel, service og oplevelseserhverv skyldtes primært fremgang i hotel- og restaurationsbranchen, rejsebureauer samt inden for rengøring og anden operationel service. Beskæftigelsesudviklingen inden for handel har været negativ, både procentuelt og i antal beskæftigede.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

I 2014 udgjorde antallet af beskæftigede i erhvervskategorien forskning, rådgivning og forretningsservice 6,5 % i Frederikshavn Kommune. Kategorien ligger under niveau i forhold til Region Nordjylland (9,0 %) og på landsbasis (13,7 %). Erhvervskategorien har i perioden 2008-14 næsten stået stille med en fremgang på 0,1 procentpoint, men har mistet 172 arbejdspladser. Tabet var størst inden for forlag, TV og radio samt finansiering og forsikring, og fra 2014 var gruppen forskning og udvikling ikke længere repræsenteret i kommunen, hvilket betød et tab på 26 arbejdspladser. Rådgivning samt IT- og informationstjenester havde imidlertid flere beskæftigede i 2014 end i 2008. Udviklingen i kommunen er svagere end for hele landet, men følger samme tendens, hvor kategorien procentuelt er gået frem i andelen af beskæftigede, men tilbage i antal ansatte.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Erhvervskategorien offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen gav i 2014 arbejde til 33,0 % af de beskæftigede med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. Beskæftigelsesandelen er på niveau med hele landet (32,9 %) og under andelen for Region Nordjylland (34,7 %). Beskæftigelsen på dette område har i perioden 2008-14 haft en fremgang på 0,8 procentpoint, men en nedgang på 798 beskæftigede.

Tilbagegangen har flere årsager. Offentlig administration, politi og forsvar samt sundhedsvæsen er gået tilbage i antallet af beskæftigede, hvor undervisning har nydt fremgang. Udviklingen i kategorien har været svagere end i landet som helhed, der har haft en marginal stigning i antallet af beskæftigede.

Kommunen følger Region Nordjylland, hvor der er sket et fald i antallet af beskæftigede. De fleste inden for kategorien er ansat i den offentlige sektor, der i Frederikshavn Kommune har den samme andel beskæftigede i 2014 som i 2008 (34,8 %), men en tilbagegang i det samlede antal ansatte.

Statslige stillinger udgjorde i 2014 27,7 % af alle beskæftigede i den offentlige sektor. Det er en større andel end i Region Nordjylland (21,1 %) og hele landet (23,0 %). De statslige arbejdspladser tæller Flådestation Frederikshavn, der beskæftiger ca. 1.600, mens ca. 150 er beskæftiget ved Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i Frederikshavn. I 2014 var 4,8 % af de beskæftigede inden for den offentlige sektor ansat på en arbejdsplads, der hører under Region Nordjylland. Det er lavere end gennemsnittet for hele regionen (16,6 %) og for hele landet (16,4 %). I Frederikshavn Kommune var 67,5 % af de offentligt ansatte i 2014 ansat i kommunalt regi, hvilket er en del over beskæftigelsesandelen for hele landet (60,6 %) og for Region Nordjylland (62,3 %).

Pendling

Biler på landevej

.

Pendling i Frederikshavn Kommune, 20,5 % af alle beskæftigede indbyggere i Frederikshavn Kommune pendler over kommunegrænsen for at komme på arbejde. Det svarer til 5.612 pendlere. Dermed er den arbejdsrelaterede pendling mindre end for hele landet, hvor ca. 46 % arbejder uden for deres bostedskommune.

Der er 5.822 personer, der pendler til Frederikshavn Kommune. Den samlede indpendling er således større end udpendlingen. Fra 2008 til 2014 er udpendlingen faldet med 6,1 %, mens indpendlingen er steget med 0,9 %. Frederikshavn Kommunes beskæftigede indbyggere er altså blevet mindre afhængige af nabokommunerne og mere afhængige af det lokale arbejdsmarked i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Frederikshavn Kommune har flere pensionister og flere på efterløn og dermed færre i arbejdsstyrken end landet som helhed. I 2014 var 45,3 % af kommunens befolkning i beskæftigelse som enten lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende mod 48,1 % i hele landet og 46,8 % i regionen. Kommunen er karakteriseret ved færre børn og unge end landet som helhed og har i perioden 2008-14 oplevet et fald i beskæftigelsen og en stigning i antallet af arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken.

Af Frederikshavn Kommunes indbyggere i alderen 16-64 år var 25.505 (70,6 %) i beskæftigelse i 2014. Det er under andelen i landet som helhed (71,6 %). Af de beskæftigede var 5,8 % selvstændige, hvilket er på niveau med hele landet (5,9 %). Kommunen har en større andel ledige (8,7 %) end resten af landet (8,3 %), og befolkningen uden for arbejdsstyrken er også over landsniveauet (20,7 %, 0,7 procentpoint højere end hele landet). Af befolkningen uden for arbejdsstyrken er hovedsagelig førtidspensionister og efterlønnere overrepræsenteret. Samtidig har kommunen færre, der er uden for arbejdsstyrken, fordi de er under uddannelse. Som i hele landet er beskæftigelsen faldet i perioden 2008-14, og andelen af ledige og personer uden for arbejdsstyrken er steget. I perioden er der sket et fald i beskæftigelsen på 3,7 procentpoint eller 3.588 personer. Dette fald fordeler sig bredt over alle erhvervskategorier.

For beskæftigede med bosted i kommunen er der sket et fald i andelen af beskæftigede inden for erhvervskategorierne primære erhverv (0,1 procentpoint), industrien (2,5 procentpoint) samt transport, forsyning og bygge og anlæg (1,6 procentpoint). Samtidig er der sket en stigning i andelen af beskæftigede inden for erhvervskategorierne handel, service og oplevelseserhverv (2,3 procentpoint), forskning, rådgivning og forretningsservice (0,3 procentpoint) samt offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (1,6 procentpoint).

En højere andel end i landet som helhed er beskæftiget inden for primære erhverv samt industri, mens andelen af ansatte inden for handel, service og oplevelseserhverv samt transport, forsyning, bygge og anlæg er tæt på niveau med landet som helhed. Samtidig ligger forskning, rådgivning og forretningsservice under landsgennemsnittet.

Socioøkonomiske forhold

Ældre mænd på Strandby Havn
Ældre mænd på Strandby Havn
Af .

Fordelingen af socialgrupper i Frederikshavn Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

I 2014 var den gennemsnitlige indkomst 274.327 kr., og den disponible indkomst 198.040 kr. Indkomstniveauet ligger under landsgennemsnittet (indeks 94, hvor landsniveauet = 100), men på niveau med Region Nordjylland. Dermed tilhører kommunen den tredjedel af landets kommuner med lavest disponibel indkomst. Uligheden i indkomst er mindre end i landet som helhed. I 2014 var kommunens gini-koefficient 23,8 mod 28,3 på landsplan. Som i resten af landet er uligheden vokset siden 2004, hvor kommunens gini-koefficient var 21,7.

Andelen af økonomisk fattige er øget mellem 2004 og 2014. I 2004 havde 4,1 % af kommunens befolkning under 50 % af medianindkomsten i landet som helhed. I 2014 var det 5,0 %. Gruppen er dog mindre end på landsplan, hvor den udgør 7,6 %.

I forhold til landsgennemsnittet har kommunen relativt færre indbyggere i de bedst stillede socialgrupper I og II og relativt flere i socialgruppe IV, der trods et mindre fald i perioden 1985-2012 stadig er den relativt største gruppe. Hvor andelen i gruppe III og V ligesom i resten af landet er vokset, er det af de bedst stillede socialgrupper kun andelen i gruppe II, der har nydt fremgang, mens andelen i gruppe I er blevet mindre.

Andelen i den dårligst stillede socialgruppe V er i kommunen lidt mindre end i Danmark som helhed, hvilket bekræfter den noget mindre sociale spredning.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked