Der er i Glostrup Kommune mange store private og offentlige arbejdspladser, som i høj grad henter deres arbejdskraft uden for kommunen. Erhvervslivet omfatter verdens største pelsauktion og store private arbejdspladser inden for it og rådgivning. Den offentlige sektor tæller store arbejdspladser som Rigshospitalet Glostrup samt Fødevarestyrelsens hovedkontor og centrale afdelinger under Rigspolitiet.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Glostrup en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Det gik især ud over forskning, rådgivning og forretningsservice. Nedgangen i den private beskæftigelse blev dog delvis kompenseret ved en stigende offentlig beskæftigelse. I 2016 var beskæftigelsen stort set på højde med 2008.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 19.869 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.100 arbejdssteder i Glostrup Kommune. Mange var ansat inden for transport, forsyning og bygge og anlæg samt i den offentlige sektor, en mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Glostrup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Landbrug og skovbrug spiller ingen rolle for beskæftigelsen i Glostrup Kommune.

Industrien

Kun 4,9 % af beskæftigelsen lå i 2016 i industrien, der helt overvejende består af små virksomheder. Blandt de få større virksomheder er en afdeling af medicinalproducenten Dako Denmark A/S og en afdeling af kedelproducenten Babcock & Wilcox Vølund A/S.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Affald bruges til kraft-varme-produktion på Vestforbrænding. Udviklingsplanerne handler om en mere cirkulær økonomi og omfatter bl.a. udvikling af en robotstyret sortering af det brændbare storskrald. Brugen af kunstig intelligens og teknologi skal optimere håndtering og genanvendelse. Et robotsorteringsanlæg sættes i prøvedrift i 2019.

.

13,7 % af arbejdspladserne i Glostrup Kommune lå i 2016 inden for transport, forsyning og bygge og anlæg. Blandt de største inden for bygge- og anlægssektoren er entreprenørvirksomhederne Einar Kornerup A/S og Christiansen & Essenbæk A/S. Inden for forsyning er den største virksomhed I/S Vestforbrænding, der ejes af 19 kommuner og på deres vegne indsamler og bearbejder affald. Størstedelen forbrændes og bliver til varme og elektricitet. Virksomheden beskæftiger samlet ca. 340 personer. Under Vestforbrænding hører også selskabet SMOKA, der håndterer farligt affald for kommunerne.

Handel, service og oplevelseserhverv

Vagt- og sikkerhedsselskabet Securitas har en af sine to danske kontrolcentraler på Sydvestvej i Glostrup. Securitas AB har især virksomheder som kunder og leverer mange former for overvågning og vagttjenester. Securitas blev grundlagt i Sverige af danske Erik Philip-Sørensen og havde i 2018 ca. 345.000 medarbejdere verden over.

.

Handlen tegnede sig i 2016 for 18,9 % af beskæftigelsen, mens serviceerhvervene udgjorde 8,5 %, og oplevelseserhvervene som hoteller og restauranter ca. 2 %.

Glostrup Kommune har en rig og varieret detailhandel med flere store varehuse, men den største del af beskæftigelsen inden for handel ligger i gruppen af engrosvirksomheder.

Auktionshuset Kopenhagen Fur beskæftigede i 2017 knap 500 medarbejdere. De mange tilrejsende opkøbere giver samtidig arbejdspladser til hoteller mv. i området.

Engrosvirksomheden Miele A/S har også hovedkvarter i kommunen, ligesom den danske del af sikkerheds- og vagtfirmaet Securitas.

Hovedvejen løber i en vest-øst-gående retning gennem hele Glostrup i den sydligste del af Glostrup Kommune. Kommunens butiksliv er især koncentreret omkring Hovedvejen. Her ligger også det 20.000 m2 store Glostrup Shoppingcenter med butikker og spisesteder, der tiltrækker handlende og besøgende både fra og uden for kommunen.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 17,9 % af beskæftigelsen, hvilket er en del over andelen for hele landet (14,0 %). Det skyldes især en gruppe af mindre og mellemstore virksomheder inden for den finansielle sektor og rådgivningsbranchen. Den største inden for den finansielle sektor er Danske Banks it-center med ca. 1.000 ansatte. Blandt rådgivningsvirksomhederne har den internationale rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed Sweco Danmark A/S været den største, men virksomheden flyttede i oktober 2018 sit hovedsæde til Ørestaden.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

En patron undersøges af en af Rigspolitiets kriminalteknikere. På Ejby Industrivej har Rigspolitiet samlet flere af sine specialafdelinger. I oktober tog Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) en ny bygning i brug med bl.a. skydebane til skydetekniske undersøgelser og ballistik. Blandt naboerne er Nationalt Cyber Crime Center (NC3).

.

Rigshospitalet Glostrup havde i 2018 ca. 1.400 ansatte ud af de i alt knap 10.000 på hele Rigshospitalet.

.

Med 33,4 % af beskæftigelsen ligger den offentlige sektor lidt over både lands- og regionsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at kommunen foruden de kommunale arbejdspladser også har store regions- og statsarbejdspladser. Rigshospitalet Glostrup har ca. 1.400 ansatte, mens en stor afdeling af Region Hovedstadens Psykiatri har omkring 800 ansatte.

En anden stor offentlig arbejdsplads er Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der har sit hovedkontor i kommunen. Styrelsen har ca. 1.600 ansatte på landsplan og administrerer reglerne på veterinær- og fødevareområdet og udfører kontrol landet over.

Rigspolitiet har en række store tekniske afdelinger på Ejby Industrivej i bygninger, hvor Telia tidligere havde til huse. Blandt afdelingerne er Nationalt Færdselscenter (NFÆ), Nationalt Efterforskningscenter (NEC), Nationalt Cyber Crime Center (NC3) og Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) med bl.a. skydebane og brandværksted.

Retten i Glostrup er landets næststørste byret.

Samlet udgjorde sundhedssektoren i 2016 den største del af den offentlige sektor i kommunen med en andel af den samlede beskæftigelse på 17,2 %. Herefter kom offentlig administration, forsvar og politi med 7,4 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Glostrup Kommune i november 2016.

.

Som mange andre kommuner i det storkøbenhavnske område har Glostrup en omfattende pendling, og kommunen er begunstiget af en god infrastruktur med S-tog og busser og gennemskæres af flere motorveje.

På arbejdspladserne i Glostrup Kommune var 88,2 % af de beskæftigede i 2016 indpendlere. Blandt de Glostrupborgere, der var i beskæftigelse, pendlede 78,4 % til arbejde i andre kommuner.

Dagligt var der i 2016 over 18.000 personer, der pendlede til Glostrup Kommune, mens 8.800 pendlede ud af kommunen.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Glostrup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Glostrup Kommunes befolkning var 52,0 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er tæt på gennemsnittet for regionen. De øvrige 48,0 % af befolkningen var i hovedsagen modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse (se Tabel 1). For de 16‑64-årige lå erhvervsfrekvensen på 78,8 % og var dermed lidt højere end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Glostrup Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 311.000 kr. i 2016 ligger Glostrupborgerne tæt på landsgennemsnittet på 313.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2016 1.737.000 kr., mens landsgennemsnittet var 1.899.000 kr.

Kommunens BNP pr. indbygger er højt og udgjorde 949.000 kr. i 2016. Det skyldes bl.a., at den værdi, der skabes af de mange indpendlere, regnes med i Glostrup Kommune.

Uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten er 25,8, og den er således mindre end for hele landet (29,0).

Region Hovedstaden opdeler kommunerne i fire socialgrupper ud fra uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og borgernes indkomster. Her lå Glostrup Kommune i 2017 i den næstnederste gruppe sammen med bl.a. Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked