Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Gribskov Kommune og hele landet.
Indeks: 2000=100.
.
Med 42 % ligger andelen af landbrug et godt stykke under landsgennemsnittet, men dog betydeligt over andelene i nabokommunerne mod øst og vest. I Hillerød og Fredensborg Kommuner mod syd og sydøst ligger andelen af landbrug mere eller mindre på niveau med Gribskov Kommune.
.
Metro Therm A/S leverer fra fabrikken i Helsinge bl.a. vandvarmere og fjernvarmeunits til det nordeuropæiske marked. Virksomheden er i dag del af den svenske koncern Nibe Industrier AB.
.
Kabellægning på Faksemosevej syd for Græsted. Her bruger Gribskov Kommune den private entreprenør Nordkysten A/S.
.

De mange sommerhuse i kystområderne præger Gribskov Kommunes økonomi. Samtidig har over halvdelen af de erhvervsaktive deres arbejdsplads i andre kommuner. Kommunens eget erhvervsliv er præget af mange mindre virksomheder inden for turisme, bygge og anlæg og til dels også handel og service. Den største koncentration af arbejdspladser findes i kommunens tre største byer, Helsinge, Gilleleje og Græsted.

Kommunens erhvervsliv blev ramt hårdt i kriseårene omkring finanskrisen 2008/09. Så sent som i 2013 lå BNP pr. indbygger stadig 15 % under niveauet fra år 2000 (se Figur 1). BNP pr. indbygger var i 2015 177.400 kr. pr. indbygger og dermed under det halve af landsgennemsnittet. Da produktion regnes med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger, er den store udpendling med til at give Gribskov Kommune et lavt BNP.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen en nedgang i beskæftigelsen. Først i 2015 er nedgangen standset og erstattet af en mindre stigning.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.
.

Ved udgangen af november 2015 var der 11.440 personer, som arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Gribskov Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har Gribskov en større andel inden for transport og bygge- og anlægssektoren, mens der er en væsentlig mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Blandt de 11 nordsjællandske kommuner har Gribskov den største andel af beskæftigelsen inden for landbrug og fiskeri. Denne sektor tegner sig for 2,9 % af beskæftigelsen (se Figur 2), hvilket ikke mindst skyldes, at der stadig er omkring 65 aktive fiskere i Gilleleje, som yderligere genererer ca. 100 andre arbejdspladser på havnen. Der blev i 2016 landet fisk for 36,8 mio. kr., svarende til knap 1 % af landingerne i danske havne. Det mest kendte landbrug i kommunen er det økologiske Fuglebjerggaard øst for Græsted, der med gårdbutik, planteskole mv. ejes og drives af Camilla Plum.

Industrien

Industrien i Gribskov Kommune beskæftiger 812 personer (2015-tal) og tegner sig dermed for 7,1 % af kommunens beskæftigelse. Industrien består hovedsagelig af småvirksomheder spredt på mange brancher. Størst er den familieejede kosmetik- og kosttilskudsproducent Persano Group A/S i Blistrup, der beskæftiger ca. 180 ansatte. Den svenskejede Metro Therm A/S fremstiller vandvarmere, fjernvarmeunits, pillefyr og varmepumper, mens det østrigskejede Wienerberger A/S producerer mursten og tagsten på Pedershvile Teglværk lige syd for Helsinge.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Gribskov er den kommune i Nordsjælland, hvor transport og bygge- og anlægssektor har den største andel af beskæftigelsen. Det skyldes bl.a. to større virksomheder, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S med 230 ansatte og SCT Transport A/S med ca. 235 ansatte. Det familieejede SCT er med over 200 lastbiler et kendt navn på de danske veje og har ud over hovedsædet i Gilleleje afdelinger tre steder i landet.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv omfatter 30,1 % af beskæftigelsen. I turistsæsonen fylder detailhandelen særlig meget.

Den andel af beskæftigelsen, der skabes af turismen, var i 2015 på 12,6 % for Gribskov Kommune ifølge VisitNordsjællands analyser. Det er ca. tre gange så stor en andel som i hele Region Hovedstaden. Dermed er Gribskov den kommune i regionen, hvor turismen betyder mest. Størstedelen af denne effekt er fordelt over handel, service og oplevelseserhvervene.

Den kommercielle turisme med overnatninger på hoteller, feriecentre, lejede feriehuse mv. udgør ca. en tredjedel af turisternes samlede forbrug i kommunen og omfatter bl.a. ca. 340.000 udlejede sommerhusovernatninger (2016).

Omkring to tredjedele af effekten kommer fra endagsturister og folk med egne feriehuse.

Dronningmølle Strand er et stort tilløbsstykke på de varmeste sommerdage. Gribskov er den kommune i Region Hovedstaden, hvor turismen betyder mest.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 7,4 % af beskæftigelsen. Virksomhederne inden for rådgivning og forretningsservice er mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 34,2 % af beskæftigelsen. Alene socialsektoren udgør 18,6 % mod en andel for hele regionen på 10,4 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Gribskov Kommune i november 2015.
.

Der er en stor ud- og indpendling i Gribskov Kommune. Over halvdelen (55,5 %) af de beskæftigede i Gribskov pendler til arbejde i andre kommuner. Samtidig udgøres 30,8 % af de beskæftigede på arbejdspladser i kommunen af indpendlere fra andre kommuner.

Gribskovbanen er med sine to linjer, Tisvildeleje-Hillerød og Gilleleje-Hillerød, en central del af pendlingens infrastruktur.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Gribskov Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.
.

Af Gribskovs samlede befolkning var de 49,6 % i 2015 i arbejdsstyrken (se tabel). For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,1. Det er højere end for hele landet og for regionen.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Gribskov Kommune og hele landet i 2015.
.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var i 2015 på 318.00 kr. Det er 10.000 kr. højere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.097.000 i 2015, også over landsgennemsnittet. Region Hovedstaden har defineret fire kommunesocialgrupper ud fra de enkelte kommuners andel af erhvervsaktive samt borgernes uddannelses- og indkomstniveau. Gribskov Kommune er placeret i den næsthøjeste gruppe sammen med bl.a. Hillerød og Helsingør.

Uligheden i Gribskov er noget mindre end på landsplan. Målt med Ginikoefficienten var den i 2015 på indeks 25,3, mens den på landsplan var 28,8.

De to øverste socialgrupper – socialgruppe I og II – udgjorde på landsplan 16,2 % i 2012, mens de i Gribskov Kommune udgjorde 13,5 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links