Roekampagnen er i gang. Lastbilerne har afleveret mange læs roer foran Nordic Sugar i Nykøbing F. Sukkerfabrikken bruger kul og er en af Danmarks største CO2-udledere. Regeringen besluttede i 2021, at der skal anlægges en 115 km lang gasledning fra Sydsjælland gennem Falster og til sukkerfabrikkerne i Nykøbing F og Nakskov. Den ventes klar i 2024.
.

Fire ud af ti arbejdspladser i Guldborgsund Kommune er inden for den offentlige sektor. Andelen er noget højere end i de fleste andre kommuner i regionen. Det hænger sammen med, at kommunen er hjemsted for en række regionale og statslige arbejdspladser. Blandt de største er Nykøbing F. Sygehus, Storstrøm Fængsel og Retten i Nykøbing Falster.

Med 7.600 fritidshuse (2020) hører Guldborgsund til blandt landets ti største sommerhuskommuner. Det har betydning for både detailhandel, caféer, restauranter, service og håndværksvirksomhederne, når befolkningen i sommermånederne nærmest fordobles.

Samlet udgjorde turismeforbruget i 2019 ca. 4,4 % af det samlet udbud af varer og tjenester, anslår VisitDenmark. Det placerer Guldborgsund som den kommune i Region Sjælland, der har den næststørste turismeandel, kun overgået af Odsherred. Den største koncentration af erhvervsvirksomheder er i kommunens største by, Nykøbing F.

Et nyt erhvervsområde ligger i Nørre Alslev, hvor man ved motorvejsafkørsel 43 har udlagt et 60,3 ha stort område med navnet Business Park Falster. Erhvervsområdet skal give plads til større erhvervsvirksomheder og transporttunge erhverv, men også rumme håndværks-, kontor- og servicevirksomheder. Området blev etableret i 2016 og er planlagt med henblik på de virksomheder, man håber vil blive tiltrukket af den kommende tunnel under Femern Bælt.

Guldborgsund Kommune ligger lige mellem to af landets største infrastrukturprojekter – Femern Bælt-forbindelsen og den nye Storstrømsbro. Det vil i byggeperioden skabe stor aktivitet i hele området. Den lokale og regionale efterspørgsel efter både faglærte, ufaglærte, teknikere og chauffører vil blive øget betydeligt, samtidig med at en stor del af arbejdskraften til de to anlægsprojekter vil komme fra udlandet.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Guldborgsund en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2015 forsvandt ca. 3.700 arbejdspladser, svarende til et fald på ca. 15 %, hvilket er et større tab end i de fleste andre kommuner. Samtidig har det været svært at genvinde det tabte. Fra 2015 til november 2019 steg beskæftigelsen kun med ca. 270 personer, og alle sektorer havde færre beskæftigede i november 2019 end i november 2008.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.

Ved udgangen af november 2019 var der 21.142 (16‑64-årige), der arbejdede på 3.137 arbejdssteder i Guldborgsund Kommune. I forhold til regionen som helhed er en større andel ansat i de primære erhverv og i den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 4,1 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv en større rolle i Guldborgsund Kommune end for regionen som helhed. På det ca. 64.000 ha store landbrugsareal er de vigtigste afgrøder byg og hvede samt sukkerroer. Guldborgsund er efter Lolland den kommune, der har det største areal med sukkerroer.

Blandt de store landbrug er Aalholm Slot I/S og Krenkerup Gods. Den vigtigste animalske produktion er produktionssvin og høns til æglægning, og desuden er der en mindre produktion af kødkvæg samt en bestand af malkekvæg.

Industrien

Franskejede HARDI International har haft flere år med underskud og måtte lukke produktionssteder i Frankrig og Spanien. I 2021 steg efterspørgslen på virksomhedens landbrugsmaskiner imidlertid så meget, at der måtte ansættes omkring 50 nye medarbejdere i hovedkvarteret i Nørre Alslev, som i forvejen var kommunens største private arbejdsplads.
.

Industrien tegner sig for 6,6 % af beskæftigelsen, hvilket er en del mindre end andelen for regionen som helhed. De største brancher er fødevare-, maskin- og metalindustri. De to største virksomheder er Nordic Sugar A/S og HARDI International A/S.

Nordic Sugar er en del af den tyske sukkerkoncern Nordzucker, som er en af verdens største sukkerproducenter. Nordzucker overtog i 2009 sukkerdivisionen i Danisco-koncernen og dermed den del, der frem til 1989 udgjorde De Danske Sukkerfabrikker A/S. I Nykøbing F beskæftiger Nordic Sugar ca. 180 medarbejdere (2021). Det nordiske hovedkvarter ligger i København, og koncernen har yderligere en sukkerfabrik i Nakskov. I alt beskæftiger Nordic Sugar i Danmark ca. 350 ansatte.

Med ligeledes ca. 350 ansatte i 2020 og over 400 i 2021 er HARDI International den største private virksomhed i Guldborgsund Kommune. Virksomheden producerer og sælger sprøjteteknologi til landbrug, gartnerier og haver. Hovedkvarteret er i Nørre Alslev, men virksomhedens salgsorganisation er repræsenteret i flere end 100 lande med egne selskaber eller importører. Virksomheden er ejet af den franske koncern Exel, som overtog den i 2007. HARDI International blev grundlagt af Hartvig Jensen i 1957 i Glostrup ved København, og i 1971 flyttede produktionen til en nyopført fabrik i Nørre Alslev. I 2016 samlede man både hovedsæde og produktion her.

Tre industrivirksomheder beskæftiger mellem 50 og 100 medarbejdere. Det er det belgisk ejede Ardo A/S, hvis dybfrosne madprodukter er bedre kendt under navnet Frigodan. Hertil kommer Raaco A/S, der producerer opbevaringssystemer til bl.a. værktøj, samt Granby Pack A/S, der producerer og sælger træemballage over det meste af Europa.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Hybridfærgen M/F Copenhagen på vej ind i havnen i Gedser. Færgen drives af såvel diesel som el. Samtidig er den udstyret med et rotorsejl i form af en 30 m høj roterende cylinder, som bidrager til at drive færgen fremad. Der er plads til 1.300 passagerer på ruten til Rostock. Overfarten tager lidt under to timer.
.

Denne sektor udgør 12,8 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt under andelen for regionen som helhed. Bygge og anlæg tegner sig for 7,7 %. Der er ingen større entreprenørvirksomheder i kommunen, og branchen består af mange mindre håndværksvirksomheder. Til deres forretningsgrundlag hører de mange sommerhuse.

Transport tegner sig for 4,3 % af beskæftigelsen. Det er mere end i de fleste andre kommuner i regionen, og i modsætning til andre kommuner er det ikke vejtransporten, der fylder, men derimod passagertransporten. De store transportarbejdsgivere er DSB i Nykøbing F, der beskæftiger et par hundrede ansatte, Scandlines i Gedser, der beskæftiger ca. 120 medarbejdere, samt busselskabet Arriva, der beskæftiger ca. 75 ansatte (2020). Gedser Havn er også hjemsted for en afdeling af lodsvirksomheden DanPilot.

Handel, service og oplevelseserhverv

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Guldborgsund Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for 29,2 % af beskæftigelsen og er dermed på niveau med andelen for regionen som helhed.

Størst er handelsbrancherne med 14,3 %, hvor detailhandelen tegner sig for en større andel, end befolkningstallet skulle tilsige. Det hænger sammen med, at Guldborgsund hører til blandt de store sommerhuskommuner. Servicebrancherne tegner sig for 8,3 % af beskæftigelsen. De største virksomheder inden for service er jobcentre, rengøring og vikarvirksomhed. Oplevelseserhvervene som restauranter og hoteller samt kultur og fritid udgør 6,6 %. Den store turisme afspejler sig også i antallet af caféer, restauranter og hoteller.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 6,4 % af beskæftigelsen udgør denne sektor en lidt mindre andel end for regionen som helhed. Mange virksomheder inden for rådgivning og forretningsservice betjener især det lokale erhvervsliv. Hertil kommer flere sommerhusudlejningsbureauer. Lolland-Falsters Folketidende beskæftiger ca. 100 ansatte.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Storstrøm Fængsel, der ligger på et 29 ha stort område ved Nørre Alslev på Nordfalster, blev taget i brug i 2017. Det nybyggede anlæg er et lukket fængsel, og sikkerheden er høj. Der er i alt 252 pladser, hvoraf de 36 er særligt sikrede. Fængslet har indsatte med dom for farlig kriminalitet, herunder en række bandemedlemmer.
.

Med 40,7 % af beskæftigelsen i Guldborgsund Kommune tegner den offentlige sektor sig for en noget større andel end for regionen som helhed og en del større end nabokommunen Lolland, hvor andelen kun er 34,9 %. Det hænger sammen med, at Guldborgsund har en del regionale og statslige institutioner. Den største offentlige institution – og største arbejdsplads i kommunen – er Nykøbing F. Sygehus, som i 2020 beskæftigede ca. 1.400 medarbejdere. Blandt de største statslige arbejdspladser er Storstrøm Fængsel ved Nørre Alslev med omkring 120 ansatte i 2021.

Retten i Nykøbing Falster omfatter en retskreds, der dækker Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner. Retten havde i 2020 ca. 60 ansatte. Samtidig har Erhvervsstyrelsen et større kundecenter i Nykøbing F. Også Slots- og Ejendomsstyrelsen, Miljøstyrelsen samt Bolig- og Planstyrelsen har afdelinger i byen.

Socialsektoren er den største offentlige sektor med 16,7 % af beskæftigelsen, fulgt af sundhedssektoren med 9,9 % og undervisningssektoren med 8,6 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Guldborgsund Kommune i november 2019.
.

Dagligt pendlede 8.442 af kommunens borgere i november 2019 til arbejdspladser i andre kommuner, svarende til 34 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen (2019). Flest pendlede til nabokommunerne Lolland (2.553) og Vordingborg (1.445). Omvendt pendlede 4.799 fra andre kommuner til Guldborgsund, svarende til 22,7 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

I Guldborgsund Kommune var 46,4 % af befolkningen i 2019 i arbejdsstyrken. Det er noget lavere end i regionen og på landsplan. Det hænger sammen med, at kommunen har en større andel af førtidspensionister og folkepensionister end regionen og landet som helhed. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 73,3 mod tilsvarende 77,5 i regionen og 77,7 på landsplan.

Socialgrupper, indkomster og formue

Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Guldborgsund Kommune, Region Sjælland og hele landet.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 290.000 kr. lå borgerne i Guldborgsund Kommune i 2019 et stykke under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.725.000 kr., hvilket ligeledes er under landsgennemsnittet. Uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten er i kommunen 25,5 (2019), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Region Sjælland har inddelt sine 17 kommuner i tre socioøkonomiske grupper baseret på indkomst- og uddannelsesniveauerne og på erhvervsdeltagelsen. Sammen med Lolland og Vordingborg Kommuner og tre kommuner på Vestsjælland tilhører Guldborgsund Kommune den gruppe, der har de laveste niveauer på alle tre målepunkter.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked