Rosendahl Design Group fik i 2001 nyt luftigt domicil i udkanten af Hørsholm Kommune. Virksomheden producerer og markedsfører bl.a. de kendte træaber designet af Kay Bojesen samt produkter fra Lyngby Porcelæn, Holmegaard, Bjørn Wiinblad og Arne Jacobsen-ure.

.

Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑16 for Hørsholm Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

Danmarks Statistik – Særkørsel for Trap Danmark

.

Lamborghini i Rungsted Havn. Ud over at fungere som lystbådehavn danner havnen ramme om handelsliv og turisme med mennesker, der besøger restauranter, cafeer, isboder og tøjbutikker.

.

Hørsholm Kommune har en af landets højeste gennemsnitsindkomster pr. indbygger. Kun Rudersdal og Gentofte Kommuner lå højere i 2015.

Kommunen er hjemsted for VKR Holding A/S og dens centrale datterselskaber med ovenlysproducenten VELUX A/S som det største. Der er ingen produktion i Hørsholm Kommune, men hovedsæder for koncernens vigtigste selskaber, der har aktiviteter over hele verden.

Ligesom i mange andre kommuner i hovedstadsregionen er arbejdsmarkedet præget af en stor ind- og udpendling. Omkring 70 % af de borgere, der er i beskæftigelse, pendler til arbejdspladser i andre kommuner.

Det private erhvervsliv er domineret af handels- og serviceerhvervene, som tilsammen udgør omkring 80 % af den private beskæftigelse i kommunen.

Selvom Hørsholm er en velhaverkommune, er BNP pr. indbygger i 2015 lavere end på landsplan (se Figur 1). En af årsagerne er nettoudpendlingen, da BNP medregnes der, hvor arbejdspladserne ligger. Samtidig blev Hørsholm Kommune målt på BNP hårdere ramt af krisen end resten af landet.

Godt hver tiende arbejdsplads gik tabt i kølvandet på finanskrisen i 2008‑09, og endnu i november 2015 var der ca. 1.200 færre beskæftigede end i 2008.

Når de personlige indkomster alligevel er blandt landets højeste, skyldes det bl.a., at mange Hørsholmborgere har højtlønnede job uden for kommunen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2015 var der 8.742, som arbejdede på ca. 1.600 arbejdssteder i Hørsholm Kommune (se Figur 2). Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden er der langt flere ansatte inden for handel og service, mens der er færre ansatte inden for især industri, transport samt bygge og anlæg.

Primære erhverv

Landbrug og skovbrug spiller næsten ingen rolle med kun 0,3 % af de beskæftigede svarende til under 30 personer.

Industrien

Kun 2,2 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen er i industrien. Det er den laveste andel blandt de nordsjællandske kommuner og langt under landsgennemsnittet på 10,8 %. De få industrivirksomheder i kommunen er næsten alle mindre virksomheder med under 50 ansatte. XO CARE A/S, der producerer udstyr til tandklinikker, havde i 2017 ca. 60 ansatte.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

I forhold til de øvrige kommuner i Nordsjælland er denne sektor forholdsvis lille med kun 7,6 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre virksomheder. En undtagelse er entreprenørvirksomheden Skou Gruppen A/S med ca. 120 ansatte.

Handel, service og oplevelseserhverv

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS301

.

Hørsholm hører til blandt de kommuner, der har en forholdsvis stor handels- og servicesektor. Den udgør sammen med oplevelseserhverv hele 43,8 % af beskæftigelsen og ligger dermed langt over både regions- og landsgennemsnittet. Det skyldes ikke mindst hovedsædet for VKR Gruppen, der i Hørsholm Kommune er registreret som handelsselskab. Virksomhedens omfattende produktion af vinduer, solanlæg mv. finder sted i andre kommuner og i udlandet.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 17,0 % af beskæftigelsen mod et gennemsnit for Region Hovedstaden på 21,1 %. Sektoren består hovedsagelig af en række mindre virksomheder og et par enkelte mellemstore, herunder managementvirksomheden Valcon A/S med ca. 130 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 28,7 % af beskæftigelsen. Det er under andelen for hele landet (32,5 %) og er den næstmindste andel blandt de 11 nordsjællandske kommuner. Den største offentlige beskæftigelse findes i den sociale sektor med 12,9 % af beskæftigelsen fulgt af undervisningsområdet med 9,1 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Hørsholm Kommune i november 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/PEND100

.

Der er en omfattende pendling ud og ind af Hørsholm Kommune. Hele 71,5 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen pendlede i november 2015 til arbejde i andre kommuner. Af de 8.443 (2015-tal) daglige pendlere tog flest til København (2.575) og til nabokommunen Rudersdal (822). Modsat bestod hele 65,3 % af beskæftigelsen på arbejdspladserne i Hørsholm af pendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendlede 6.327 til Hørsholm. Heraf kom de fleste fra Fredensborg (1.275) og Københavns Kommuner (1.064).

Godt syv ud af ti af de beskæftigede i Hørsholm Kommune pendlede i november 2015 til og fra arbejde i andre kommuner. Rungsted Kyst Station ligger omkring 25 km fra Københavns Hovedbanegård.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/RAS209

.

Erhvervsfrekvensen for de 16‑64-årige var i november 2015 på 78,8 %, svarende til 10.517 personer. Det placerer Hørsholm i den højeste femtedel blandt landets kommuner. Af hele befolkningen var 48,3 % i arbejdsstyrken, mens 51,7 % var enten modtagere af overførselsindkomster eller børn og unge og personer under uddannelse (se Tabel 1). Især var der mange modtagere af alderspension. Ledigheden var ca. det halve af regions- og landsgennemsnittet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Hørsholm Kommune og hele landet i 2015.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/FORMUE2 og INDKP101 samt særkørsel for Trap Danmark

.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i kommunen før skat var i 2015 på 505.000 kr. (se Tabel 2). Det er næsten 200.000 kr. mere end landsgennemsnittet, og det er den tredjehøjeste indkomst blandt landets 98 kommuner kun overgået af borgerne i Rudersdal og Gentofte Kommuner. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 4.695.000 kr. i 2015, hvilket er godt to en halv gang mere end landsgennemsnittet på 1.835.000 kr. Også her indtager Hørsholm tredjepladsen blandt de 98 kommuner.

Uligheden er væsentlig større end på landsplan. Målt på den såkaldte Gini-koefficient var uligheden i 2016 på indeks 38,3 i Hørsholm Kommune mod 29 på landsplan.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper. Opdelingen er baseret på de enkelte kommuners og bydeles andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Hørsholm Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper.

I Hørsholm Kommune har borgerne et af landets højeste indkomstniveauer. Rungsted Havn er blevet et symbol for velhaverkommunen.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links