Østjyske Motorvej gennemskærer kommunen på strækningen mellem Vejle og Horsens. Her ses den i nordgående retning lige før afkørslen til Hedensted og Løsning med virksomhederne Østjysk Våbenhandel A/S og Flextek A/S, der som mange andre skilter tydeligt med deres navn.
.

Hedensted er blandt de ti jyske kommuner, der har den højeste andel af beskæftigede inden for industrien. Østjyske Motorvej E45 gennemskærer kommunen på sin vej mellem Aarhus og Trekantområdet ved Kolding, Vejle og Fredericia. Den vestlige del af kommunen gennemskæres af Midtjyske Motorvej, der har forbindelse til Herning. Denne del af infrastrukturen er vigtig for kommunens virksomheder, hvoraf en del har placeret sig helt ud til motorvejene.

Byen Hedensted har de fleste arbejdspladser, men der er også en betydelig erhvervsaktivitet i andre af kommunens bycentre, herunder i Juelsminde, Tørring og Hornsyld.

En omfattende pendling går især til og fra nabokommunerne Horsens i nord og Vejle mod syd.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik især ud over industrien, bygge og anlæg samt transportbranchen, men samlet set var beskæftigelsen i november 2017 stort set tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

Ifølge Dansk Industris barometer for det lokale erhvervsklima har Hedensted Kommune i 2010’erne ligget i førerfeltet, når det gælder erhvervsvenlighed.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Hedensted Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Ved udgangen af november 2017 var der 19.068 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.700 arbejdssteder i Hedensted Kommune. I forhold til både regionen og hele landet var en langt større andel ansat i industrien og inden for transport og bygge og anlæg. Derimod havde kommunen en væsentlig mindre andel ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice, ligesom den offentlige sektor var mindre end på regions- og landsplan (se figur).

Primære erhverv

Snaptun Fisk Export A/S fodrer regnbueørreder i et havbrug. Fiskene opholder sig typisk syv til ni måneder i opdrætsringene, der i størrelse varierer fra 60 til 120 m i omkreds. Virksomheden producerer bl.a. også laks, dambrugsørreder, lever og ørredrogn, og produkterne bliver solgt både i Danmark og i udlandet.

.

Ved Randvej mellem Stouby og Barritskov pløjes en mark i efteråret 2019. I Hedensted Kommune er 3,6 % i den arbejdsdygtige alder beskæftiget inden for landbrug. Det er en lidt højere andel end samlet set i Region Midtjylland, hvor andelen er 2,8 %.

.

De primære erhverv spiller med 3,6 % af de beskæftigede en noget større rolle i Hedensted Kommune end i regionen som helhed. Hovedafgrøderne er byg, hvede og raps, og den animalske produktion domineres af svin, kyllinger og mink.

Kommunen er hjemsted for to virksomheder, der driver havbrug: Snaptun Fisk Export A/S, der har drevet havbrug og dambrug siden 1980’erne og har søsterselskabet Snaptun Frysehus A/S, samt Hjarnø Havbrug A/S, der blev grundlagt på Snaptun Havn i 1952. Begge selskaber driver også brug andre steder i landet.

Industrien

Med 21,4 % af beskæftigelsen fylder industrien væsentlig mere end for regionen som helhed. De to største industribrancher er maskinindustrien og metalindustrien med hhv. 4,6 % og 4,5 % af beskæftigelsen i kommunen.

Der er under ti industrivirksomheder med over 100 ansatte. Blandt de større er Palsgaard A/S i Hosby, der fremstiller emulgatorer til fødevareindustrier verden over. Glud & Marstrand A/S i Hedensted og Løsning fremstiller metalemballage til fødevarer. TRIAX A/S i Hornsyld laver antenneanlæg og paraboler og har en høj eksportandel. Nilan A/S i Hedensted producerer ventilations- og varmepumpeløsninger, der også markedsføres internationalt. A/S Boligbeton i Løsning fremstiller betonelementer til boligbyggeri. JUAL A/S i Juelsminde er underleverandør til byggeindustrien med speciale i tilbehør til facader og tage.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport, forsyning samt bygge og anlæg udgør med 15,1 % af beskæftigelsen en væsentlig større andel end i både regionen og hele landet. Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 9,5 %, transport for 4,5 % og forsyning for 1,1 %. Transportbranchen omfatter en større afdeling af den store transportvirksomhed DSV. I forsyningssektoren indgår også en betydelig afdeling af Dansk Retursystem A/S, der står for indsamling af flasker af glas og plast.

Handel, service og oplevelseserhverv

Bytorvet i Hedensted ligger nordøst for stationen og indeholder en række handels- og servicevirksomheder. Her fotograferet ved Brdr. Michaelsens Torv.

.

Handelssektoren har alene 17,9 % af beskæftigelsen, hvilket er en større andel end i regionen og hele landet. Når især engroshandelen fylder mere, skyldes det bolig- og tekstilkoncernen JYSK A/S, som på sit store distributionscenter i Uldum beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Derimod er der en forholdsvis lille detailhandelssektor, som er udsat for stor konkurrence fra handelsbyerne Vejle og Horsens. Oplevelseserhvervene tegner sig for 3,2 % af beskæftigelsen med hotel- og konferencecenteret Hotel Vejlefjord som den største enhed med sine ca. 85 fuldtidsansatte.

Sydvest for Uldum ligger JYSK Distributionscenter Uldum, som her ses under opførelsen i 2017 af det sidste af de i alt fire højlagre, der udgør det markante byggeri, indviet af borgmester Kasper Glyngø (S) i 2018. Højlageret, som er dobbelt så stort som hver af de tre andre lagre, bragte den samlede kapacitet op på 216.342 pallepladser og tilføjede ca. 100 nye arbejdspladser til kommunen. Distributionscenteret ligger ud til Vestvejen, en tosporet motortrafikvej, der mod vest har tilslutning til Midtjyske Motorvej og mod øst til Østjyske Motorvej.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 5,7 % af beskæftigelsen inden for forskning, rådgivning og forretningsservice har denne sektor den næstlaveste andel i Region Midtjylland – kun Ikast-Brande Kommune ligger lavere. Blandt de få større firmaer er Eltronic, der er en gruppe af rådgivende og projekterende ingeniørvirksomheder. Hele gruppen har ca. 500 ansatte. I 2019 arbejdede over halvdelen af disse i Hedensted, hvor der i 2019 var ca. 250 ansatte i Eltronic A/S og ca. 30 i Eltronic Fuletech A/S. Blandt gruppens kerneområder er design af produktionssystemer, installation af vindmøllekomponenter samt teknologi til skibe, der sejler på alternative brændstoffer som LNG, LPG og metan.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Kommunen har kun få statslige og regionale arbejdspladser, og den er en af de tre kommuner i Region Midtjylland, der har den mindste andel af beskæftigelsen i den offentlige sektor. Størst er socialsektoren med 14,2 %, fulgt af undervisningsområdet med 8,2 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Hedensted Kommune i november 2017.

.

I november 2017 tog 12.217 borgere fra Hedensted Kommune dagligt på arbejde i andre kommuner. Det svarer til 50,4 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Langt de fleste pendlede til Horsens (4.297) og Vejle (3.656) Kommuner. Omvendt kom 42,1 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i Hedensted Kommune fra andre kommuner, svarende til 8.736 personer.

Med åbningen af en ny station i 2006 fik regionaltogene på ruten Aarhus-København stop i Hedensted.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Hedensted Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

53,1 % af befolkningen i Hedensted Kommune er i arbejdsstyrken (2017). Det er lidt mere end gennemsnittet for både regionen og landet. De øvrige 46,9 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 81,2 %, hvilket er lidt over niveauet for både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Hedensted Kommune og hele landet i 2017.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 315.000 kr. i 2017 ligger Hedenstedborgerne tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 1.972.000 kr. og dermed ligeledes tæt på landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. Uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten er 23,9 (2017), hvilket er klart lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Hedensted Kommune er i opgørelsen opdelt i 33 sogne, som helt overvejende fordeler sig på de midterste områder. Ingen sogne tilhører gruppen med de laveste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster, og kun to små sogne tilhører gruppen med de højeste niveauer.

Samlet er Hedensted en af de kommuner i regionen, hvor der er mindst forskel mellem sognene.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked