Togrejsende ved Hjørring Station
Togrejsende ved Hjørring Station
Af .
Landbruget giver stadig beskæftigelse til mange i Hjørring Kommune, hvor kvægbruget med græs- og grøntfoderproduktion dominerer mange steder. Her fodres malkekvæg på en gård i byen Bindslev.
.

På Vellingshøjcentret har man danset hver anden fredag i efteråret 2015.

.

Beskæftigelsesfordelingen på erhvervskategorier for personer med arbejdssted i Hjørring Kommune, Region Nordjylland og hele landet (16-64 år, 2014).

.

Ligesom resten af landet har kommunen siden 1970 gennemgået en forandring i erhvervsstrukturen fra landbrug, fiskeri og industri mod de offentlige og private serviceerhverv. Erhvervsstrukturen var i 1900-tallet præget af flere store og arbejdsintensive private virksomheder, bl.a. tekstilfabrikken Lee Cooper, mælkekondenseringsfabrikken Nestlé, kiksefabrikken Oxford (senere Bisca A/S) og slagteriet Danish Crown A/S. Med lukningen af disse virksomheder i slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet er de nuværende virksomheder fortrinsvis små og mellemstore.

I dag findes de største arbejdspladser i kommunen inden for den offentlige sektor. Statslige og andre offentlige arbejdspladser har gennem historien haft en stor betydning i kommunen og især for Hjørring, der indtil 1970 var amtssæde og siden Strukturreformen i 2007 administrationscentrum for den nye Hjørring Kommune.

Udvikling i kommunens erhvervsstruktur

Der var i 2014 26.637 beskæftigede mellem 16 og 64 år med arbejdssted i Hjørring Kommune. Fordelingen følger i grove træk den regionale fordeling og i nogen grad den nationale fordeling af beskæftigelsen mellem de forskellige erhvervskategorier.

En højere andel end i resten af landet er beskæftiget inden for primære erhverv. Det samme gælder for andelen af beskæftigede inden for transport, forsyning og bygge og anlæg, mens andelen af ansatte inden for handel, service og oplevelseserhverv samt forskning, rådgivning og forretningsservice ligger under landsgennemsnittet.

I perioden 2008-14 er der for andelen af beskæftigede med bosted i kommunen sket en stigning inden for erhvervskategorierne primære erhverv (0,4 procentpoint), handel, service og oplevelseserhverv (1,5 procentpoint) samt offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (1,3 procentpoint). På den anden side er der sket en nedgang i andelen af beskæftigede inden for industri (1,5 procentpoint), transport, forsyning, bygge og anlæg (1,2 procentpoint) samt forskning, rådgivning og forretningsservice (0,5 procentpoint).

Mere om erhverv i kommunen

Primære erhverv

Landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervene samt råstofindvinding beskæftigede i 2014 5,7 % af de beskæftigede (16-64 år) med arbejdssted i kommunen. Erhvervskategorien har siden 2008 oplevet en lille stigning i andelen af beskæftigede på 0,3 procentpoint. Det dækker i absolutte tal over en tilbagegang, som for de primære erhverv har været mindre end for kommunens andre erhverv.

Andelen af beskæftigede inden for samme erhverv i Region Nordjylland ligger på 4,3 % i 2014 og er uændret sammenlignet med 2008. For Region Nordjylland er der også sket en tilbagegang i absolutte tal, mens andelen af beskæftigede inden for primære erhverv er markant lavere (2,3 %) for landet som helhed.

Andelen af beskæftigelsen er stort set uændret siden 2008, men dækker ligeledes over en tilbagegang i absolutte tal. Den høje andel af beskæftigede inden for disse erhverv i Hjørring Kommune sammenlignet med hele landet hænger navnlig sammen med de mange arbejdspladser inden for fiskeriet ved den store fiskerihavn i Hirtshals, mens landbruget også stadig giver beskæftigelse til mange.

Industrien

Andelen af beskæftigede inden for industrien udgjorde i 2014 11,5 % af arbejdsudbuddet i aldersgruppen 16-64 år, og dermed er andelen af de beskæftigede i denne erhvervskategori under det regionale niveau for Nordjylland (14,2 %), men lidt over niveauet for hele landet (10,9 %). Andelen af beskæftigede er mellem 2008 og 2014 faldet med 1,4 procentpoint svarende til 730 beskæftigede. Tilbagegangen er først og fremmest sket inden for fødevare- og nydelsesmiddelindustri, transportindustri samt møbel- og anden industrivirksomhed. Plast-, glas- og betonindustri samt medicinalindustri har oplevet en beskæftigelsesfremgang i samme tidsrum. Industriens tilbagegang er mindre end for hele landet. Hjørring Kommune er hjemsted for en række industrivirksomheder tilknyttet fiskeriet, fx Nordic Seafood A/S, der opkøber, pakker og køler fisk og skaldyr til det nationale og internationale marked. Der er også en del egentlig forædlingsindustri på havnen i Hirtshals, bl.a. hos virksomhederne O.H. Fiskeeksport A/S, Dan Salmon A/S, Skagerak Salmon A/S og Brdr. Schlie’s Fiskeeksport A/S. Virksomhederne fileterer, ryger og pakker fisk. En stor del af de fisk, der forarbejdes, er norske laks og havørreder, som eksporteres til verdensmarkedet.

Virksomheder som Fynbo Foods A/S i Vrå og Scandic Foods A/S i Tårs forædler landbrugs- og gartneriprodukter. Af øvrige industrivirksomheder i Hjørring Kommune er den største Novo Nordisk i Hjørring, hvor der produceres nåle til diabetesbehandling. Virksomheden købte afdelingen i 1988 og havde i 2016 240 ansatte. Der er en del jern- og metalvirksomheder, fortrinsvis i Hjørring og Vrå. Flere af disse fremstiller produkter til skibsfart og fiskeri. Den største er Hydratech Industries, der producerer hydrauliske systemer til skibe og offshoreaktiviteter. Virksomheden, som blev etableret i 1975, har hovedsæde i Hjørring og beskæftigede i 2016 ca. 190 medarbejdere. Der er filialer i Silkeborg, USA, Singapore, Kina og Indien.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Erhvervskategorien transport, forsyning og bygge og anlæg beskæftigede i 2014 12,9 % af personerne med arbejdssted i kommunen. Den er let overrepræsenteret både i forhold til hele landet (11,3 %) og til Region Nordjylland (11,0 %). Den er dog i årene 2008-14 gået tilbage med 1,9 procentpoint, hvilket svarer til et tab af 894 arbejdspladser. Tilbagegangen skyldes primært et beskæftigelsestab i under gruppen bygge og anlæg. Af de seks erhvervskategorier har transport, forsyning og bygge og anlæg i denne periode tabt flest arbejdspladser, både procentuelt og i absolutte tal.

Handel, service og oplevelseserhverv

Turister lægger årligt knap 400 mio. kr. i Løkken.

.

I Hjørring Kommune er 28,3 % (16-64 år) beskæftigede med handel, service og oplevelseserhverv, herunder rengøring, vagttjenester og frisører samt oplevelsesøkonomi med hotel, restaurant, kultur og forlystelser. Hermed ligger kommunen lidt over Region Nordjylland (27,0 %) og lige under det nationale niveau (29,0 %) for beskæftigelsen i disse erhverv. I perioden 2008-14 havde erhvervskategorien en fremgang på 1,8 procentpoint, hvilket svarer til en tilbagegang på 234 beskæftigede. Udviklingen følger tendensen for regionen, men står i kontrast til hele landet, hvor erhvervskategorien vokser både procentuelt og absolut.

Nedgangen i absolutte tal skyldes primært tilbagegang inden for beskæftigelsen i handel. Modsat har der været en fremgang i beskæftigelsen inden for oplevelseserhvervene både procentuelt og i absolutte tal. Eksempler på erhverv med beskæftigelsesfremgang er hoteller og restauranter samt kultur og fritid. Trods en samlet tilbagegang i det absolutte antal af beskæftigede har handel, service og oplevelseserhvervene klaret sig bedst af de seks erhvervskategorier i Hjørring Kommune.

Om sommeren præges kommunen af turisme, og turismerelaterede erhverv genererer en vigtig indtægt. Med 1,4 mio. overnatninger om året er kommunen en af de største turistkommuner i Nordjylland med adskillige mindre hoteller, campingpladser og over 6.000 sommerhuse. Idet mange sommerhuse imidlertid udlejes af ejere med bosted uden for kommunen, beskattes lejeindtægterne kun i begrænset omfang af kommunen. Ejendomsskatterne er dog stadig et vigtigt bidrag til den kommunale økonomi.

Skallerup Seaside Resort, som foruden knap 300 feriehuse og lejligheder har et helårsbadeland med wellness og restauranter, har mere end 100 ansatte. Turismen giver indtægter til hoteller, campingpladser og sommerhusejere og til seværdigheder som Nordsøen Oceanarium. Herudover nyder både detailhandelen, bygningshåndværkerne og servicevirksomhederne godt af de mange turister og sommergæster.

Inden for den private sektor har kommunen i særlig grad fokus på at fremme turismen og på mulighederne for vækst og dermed nye arbejdspladser. Der er bl.a. fokus på kommunens potentialer knyttet til natur, landskab og kultur, som kan gøre kommunen attraktiv for såvel turisme som bosætning og erhvervsliv.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

I den 1.200 m3 store prøvetank på Nordsøen Forskerpark tester studerende fra DTU Aqua fiskeredskaber under realistiske forhold.

.

I Hjørring Kommune var 6,5 % af de beskæftigede med arbejdssted i kommunen ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice. Dermed er erhvervskategorien markant underrepræsenteret i kommunen i forhold til hele landet (13,7 %) og også under niveauet for Region Nordjylland (9,0 %). Der er sket en tilbagegang i andelen af beskæftigelsen på 0,9 procentpoint, hvilket i absolutte tal svarer til et tab af 449 arbejdspladser i perioden 2008-14. Tilbagegangen er spredt over de forskellige erhverv, bortset fra forskning og udvikling, hvor der har været en lille fremgang både procentuelt og i absolutte tal. Udviklingen går her mod tendensen for hele landet, hvor forskning, rådgivning og forretningsservice har oplevet en fremgang i andelen af beskæftigede, men en tilbagegang i absolutte tal.

Blandt årsagerne til den positive udvikling inden for forskning og udvikling er, at kommunen har tiltrukket forskningsinstitutioner inden for det marine område til Hirtshals. Således huser Nordsøen Forskerpark i Hirtshals virksomheder, der forsker i fiskeri og akvakultur, og beskæftiger i alt 150-200 medarbejdere. Ud over private virksomheder huser parken bl.a. en afdeling af Teknologisk Institut og af Danmarks Tekniske Universitets Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua).

Offentlig administration, uddannelse samt sunds- og socialvæsen

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen dækker services tilbudt af offentlige institutioner, styrelser og lignende og i mindre grad af private aktører, fx på uddannelsesområdet. Erhvervskategorien beskæftigede i 2014 35,1 % af de personer mellem 16 og 64 år, der havde arbejdssted i kommunen. Til sammenligning er niveauet for hele landet 32,9 % og for Region Nordjylland 34,7 %. I kommunen har beskæftigelsen på dette område haft en fremgang på 2,1 procentpoint i perioden 2008-14, men en nedgang på 333 arbejdspladser i absolutte tal. Nedgangen dækker over forskellige udviklingstendenser. På den ene side har erhvervene offentlig administration, politi og forsvar samt sociale institutioner oplevet en nedgang i det absolutte antal af beskæftigede. På den anden side har der været en fremgang i det absolutte antal af beskæftigede inden for undervisning og sundhedsvæsenet. Samlet set har udviklingen i beskæftigelsen inden for denne erhvervskategori været svagere lokalt end nationalt. På landsplan er der sket en marginal stigning i den absolutte beskæftigelse. Kommunen følger udviklingen i Region Nordjylland, hvor der også er et fald i den absolutte beskæftigelse inden for offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen.

Størstedelen af de beskæftigede inden for denne erhvervsgruppe er ansat i den offentlige sektor. Beskæftigelsen i den offentlige sektor har oplevet en stigende andel af den samlede beskæftigelse i Hjørring Kommune. Således steg den samlede andel af beskæftigelsen i den offentlige sektor 2,3 procentpoint til 37,5 % i perioden 2008-14, hvilket dog er en tilbagegang i absolutte tal.

I Hjørring Kommune var 19,3 % af de beskæftigede i den offentlige sektor i 2014 ansat i statslige stillinger. Det er lavere end for hele landet (23,0 %) og for Region Nordjylland (21,0 %). De statslige arbejdspladser i kommunen omfatter bl.a. statens skattecenter i Hjørring med ca. 200 ansatte. Hertil kommer, at 50 medarbejdere i løbet af 2016-17 skal flytte fra Aalborg til Hjørring i forbindelse med omlægningen af SKAT. Retten i Hjørring har ca. 55 ansatte. Nordjyllands Politi har en politistation i Hjørring og nærpoliti i Hirtshals. Hjørring huser en række af Forsvarsministeriets institutioner: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har her 255 ansatte, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 180 ansatte, Forsvarsministeriets Personalestyrelse 60 ansatte, der bliver forøget med 30 ansatte i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser som besluttet ved de politiske forhandlinger i 2015, og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 40 ansatte. Hertil kommer, at serviceenheden Statens Administration, der er en styrelse, som tager sig af løn- og pensionsudbetalinger m.m. for staten, er planlagt til at flytte fra København til kaserneområdet i Hjørring med i alt 230 medarbejdere.

18,0 % af de beskæftigede inden for den offentlige sektor med arbejde i Hjørring Kommune var i 2014 ansat på en arbejdsplads, der hører under regionen. Det var højere end for hele landet (16,4 %) og for Region Nordjylland (16,6 %). De offentlige arbejdspladser på regionsniveau inkluderer bl.a. Regionshospital Nordjylland i Hjørring, der er hovedsæde for sygehussamarbejdet Regionshospital Nordjylland, som har filialer i flere nordjyske byer. Sygehuset i Hjørring er med mere end 1.000 ansatte den største arbejdsplads i Hjørring Kommune.

I Hjørring Kommune var 62,7 % af de offentligt ansatte beskæftiget i kommunalt regi. Det var i 2014 over andelen for hele landet (60,6 %), men på niveau med Region Nordjylland (62,3 %). Efter Strukturreformen i 2007 var den kommunale administration delt mellem flere lokaliteter, men efter 2014 er den samlet i Hjørring med mere end 500 ansatte. Arbejdsmarkedsforvaltningen/Jobcenter Hjørring har over 200 ansatte. De kommunale folkeskoler beskæftiger i alt omkring 1.000 lærere og administrativt personale. Der findes yderligere en lang række kommunale institutioner, såsom ungdomsskoler, musikskole, specialskole for voksne, plejecentre, vuggestuer og børnehaver samt andre kommunale serviceorganer som fx skoletandpleje. En stor del af madlavningen til de kommunale institutioner og hjemmeboende pensionister er udliciteret til den kommunalt ejede madservice Køkkenområdet, der beskæftiger mere end 100 personer.

Ca. 650 personer er ansat i kommunens offentlige selvejende institutioner inden for uddannelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om Hjørring Gymnasium og HF-Kursus, der har mere end 100 ansatte. VUC&hf Nordjylland, Hjørring har omkring 90 ansatte fordelt på undervisningsstederne i Hjørring, Hirtshals og Brønderslev. EUC Nord har hovedkontor i Hjørring samt en større afdeling i Frederikshavn. EUC Nord beskæftiger i alt ca. 400 medarbejdere. University College Nordjylland har knap 50 ansatte i Hjørring.

Socioøkonomiske forhold

Tabel 1. Socioøkonomisk status for indbyggerne i hhv. Hjørring Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2008 og 2014.

.

Hjørring Kommune er karakteriseret ved, at en lidt mindre andel af den samlede befolkning i 2014 var i beskæftigelse end i landet som helhed og ved relativt mange selvstændigt erhvervsdrivende (se tabel 1). Kommunen har nogenlunde samme ledighed (1,8 %) som det øvrige land, men en større andel af befolkningen står uden for arbejdsstyrken. Det skyldes, at der er relativt mange på efterløn, førtidspension og alderspension, hvilket hænger sammen med, at der er relativt mange ældre i Hjørring Kommune. Fordelingen på socioøkonomisk status i kommunen ligner fordelingen i resten af Region Nordjylland.

Af Hjørring Kommunes indbyggere i arbejdsstyrken mellem 16-64 år var der i 2014 28.233 (71,1 %) i beskæftigelse, hvilket er lidt under andelen i landet som helhed (71,6 %).Der er flere selvstændigt erhvervsdrivende (6,8 %) end i landet som helhed (5,9 %). Kommunen har en lidt større andel af ledige i aldersgruppen (8,8 %) end den øvrige del af landet (8,3 %), mens andelen uden for arbejdsstyrken er på niveau med hele landet (20,1 %). Førtidspensionister og efterlønnere udgjorde de største grupper inden for den del af befolkningen, som er uden for arbejdsstyrken, mens gruppen under uddannelse var relativt mindre end i resten af landet.

Perioden 2008-14 var som for hele landet præget af en generel tilbagegang i beskæftigelsen, der var drevet af den globale recession, som fulgte i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise i 2008. Andelen af ledige og personer uden for arbejdsstyrken steg. I kommunen faldt beskæftigelsen i aldersgruppen 16-64-årige i perioden 4,3 procentpoint (3.429 personer), et fald fordelt over alle seks erhvervskategorier (se figur). Som arbejdssted havde kommunen en større tilbagegang i beskæftigelsen (9,2 % – ca. 2.700 beskæftigede) i denne aldersgruppe end Region Nordjylland (7,5 %) og hele landet (5,1 %).

Socialgrupper, indkomst og formue

Sygeplejersker på Regionshospitalet Nordjylland
Sygeplejersker på Regionshospitalet Nordjylland
Af .

Tabel 2. Fordelingen af socialgrupper i procent i Hjørring Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

I 2014 lå den gennemsnitlige indkomst i Hjørring Kommune på 274.457 kr. og den disponible indkomst på 197.607 kr. Indkomstniveauet lå dermed under landsgennemsnittet, men på niveau med gennemsnittet i Region Nordjylland (indeks 92,3). Målt ud fra gennemsnitlig disponibel indkomst lå kommunen dermed i den nederste tredjedel af landets kommuner.

Som i andre kommuner med lavere gennemsnitlige indkomster er uligheden i indkomst mindre i Hjørring Kommune end i landet som helhed. Gini-koefficienten var i 2014 25,4 mod 28,3 på landsplan, og ligesom på landsplan var uligheden større i 2014 end i 2004, hvor gini-koefficienten i Hjørring Kommune var 23,3. Som i resten af landet er andelen af økonomisk fattige øget fra 2004 til 2014. I 2004 tilhørte 4,9 % af indbyggerne risikogruppen med en indkomst på under 50 % af medianindkomsten i landet som helhed. Skønt andelen i 2014 var steget til 6,0 %, er stigningen mindre end i landet som helhed, hvor risikogruppen udgjorde 7,6 % af befolkningen.

En opdeling af befolkningen i socialgrupper ud fra oplysninger om uddannelse, stilling og indkomst viser, at der i Hjørring Kommune er relativt færre i de to bedst stillede socialgrupper I og II end i resten af landet og lidt flere i socialgrupperne III og IV. Den dårligst stillede socialgruppe V er mindre end på landsplan. Størst er socialgruppe IV. Andelen af indbyggere i denne gruppe har som i resten af landet været faldende fra 1985 til 2012, mens den har været stigende i gruppe III og V. Til forskel fra landet som helhed, hvor begge de bedst stillede socialgrupper I og II er vokset, er kun socialgruppe II vokset i Hjørring Kommune, mens socialgruppe I er blevet mindre (se tabel 2).

Pendling

Motorvejen mellem Hirtshals og Nørresundby (Hirtshalsmotorvejen) passerer Hjørring og er en del af Europavej E39. Motorvejen er af stor betydning for Hirtshals som trafikalt knudepunkt for handel mellem de nordiske naboer og det centrale og sydlige Europa samt for Hjørring Kommunes erhverv, pendlere og turistindustri.

.

Pendling i Hjørring Kommune, 24 % af alle beskæftigede indbyggere i Hjørring Kommune pendler over kommunegrænsen for at komme på arbejde. Det svarer til 7.415 pendlere. Dermed er den arbejdsrelaterede pendling mindre end for hele landet, hvor ca. 46 % arbejder uden for deres bostedskommune.

Da 5.750 personer pendler til kommunen, er den samlede udpendling således større end indpendlingen. Fra 2008 til 2014 er udpendlingen faldet med 4,3 %, mens indpendlingen er steget med 5,7 %. Dermed er kommunens beskæftigede indbyggere blevet mindre afhængige af nabokommunerne og mere afhængige af det lokale arbejdsmarked. I gennemsnit kører Hjørring Kommunes beskæftigede indbyggere 23,7 km for at komme på arbejde. Det er på niveau med den gennemsnitlige kørselsafstand i Region Nordjylland (23,1 km) og 3,3 km længere end i landet som helhed (20,4 km).

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked