Placeringen midt i Danmark tæt på E45 og den internationale lufthavn i Billund giver Horsens Kommune en række fordele, som har tiltrukket både nye borgere og virksomheder. I tiåret frem til 2019 var Horsens sammen med Aarhus, Aalborg og Skanderborg de jyske kommuner, der havde den største befolkningsvækst. Stigningen i antallet af arbejdspladser i Horsens Kommune har ikke holdt trit med stigningen i befolkningen, så flere pendler til arbejde i andre kommuner.

Kommunen er selv den største arbejdsgiver fulgt af Regionshospitalet Horsens. Blandt de store private arbejdsgivere er Danish Crowns moderne slagteri, vinduesproducenten Østbirk Bygningsindustri, kølingsspecialisten Nissens A/S, emballageproducenten Schur International, detailhandelskæden Rema 1000’s danske hovedsæde og distributionscenter samt en afdeling af transportgiganten DSV Road A/S. Horsens er også hjemsted for en række store byggefirmaer.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen i 2008, men siden 2014 er den igen steget og var i november 2017 på højde med beskæftigelsen før finanskrisen. Beskæftigelsen er især øget inden for handel og service, mens industrien beskæftiger væsentlig færre end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Horsens Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.
.

Ved udgangen af november 2017 var der 40.622 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 4.000 arbejdssteder i Horsens Kommune. I forhold til resten af landet arbejder en større andel i industri, transport, bygge og anlæg samt handel og service, mens der er en mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt den offentlige sektor.

Primære erhverv

På Horsens Havn lander en fisker blåmuslinger. De godt 45 tons muslinger er fanget i de danske farvande og er blevet solgt til den horsensianske virksomhed Wittrup Seafood.
.

Med 1,9 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor ikke den store rolle for den samlede beskæftigelse. På de ca. 30.000 ha landbrugsland dyrkes der hovedsagelig byg, hvede og raps. Hertil kommer produktion af salater og krydderurter på friland, hvor største aktør er Yding Grønt A/S.

Den dominerende animalske produktion er svin, men der er også en produktion af kvæg, høns til æglægning samt mink.

Industri

Lantmännen Unibake Danmark Frost, der har hovedsæde i Hatting, beskæftiger i alt 430 medarbejdere på tre bagerier i Danmark. Knap 250 af dem arbejder i Hatting, enten i bageriet eller i administrationen.
.

Industrien fylder med 16,7 % af beskæftigelsen noget mere i Horsens Kommune end i regionen som helhed. Det skyldes ikke mindst slagterikoncernen Danish Crown, der har placeret et stort slagteri ved Gedved nord for Horsens. En anden større virksomhed, der også bidrager med en stor andel af industribeskæftigelsen, er afdelingerne af VELUX A/S i Østbirk.

Nissens A/S, der er grundlagt i 1921, har fortsat hovedsæde i Horsens. Virksomheden leverer bl.a. kølere og aircondition til biler samt køleløsninger til vindmølleindustrien og andre brancher. Fabrikationen foregår primært i Slovakiet med levering verden over, men af virksomhedens ca. 1.400 medarbejdere var knap 500 i 2019 ansat i Danmark, og størstedelen af de arbejdspladser lå i Horsens Kommune.

Kommunen er også hjemsted for en halv snes mellemstore industrivirksomheder. Virksomhederne har en forskelligartet produktion, der spænder fra fødevarer over emballage, vandarmaturer, madrasser, lamper, invalidekøretøjer til maskiner, industrigasser og vindmøllekomponenter. Blandt de mellemstore virksomheder finder man Vola A/S, der fremstiller vandarmaturer, som bygger på Arne Jacobsens design, og Lantmännen Unibake Danmark Frost, som er et selskab i den svenske brødkoncern Lantmännen Unibake og har hovedkontor i Hatting, samt Schur International, der bl.a. fremstiller emballage.

Hertil kommer et af landets førende trykkerier, Stibo Complete A/S, der har hovedsæde i Horsens og er en del af Stibo-koncernen fra Aarhus.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport, forsyning samt bygge og anlæg er med 12,2 % af beskæftigelsen noget over gennemsnittet for regionen. Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 7 %, transport udgør 4,6 %, og forsyning 0,7 %.

Den største byggevirksomhed målt på omsætning er HusCompagniet A/S, der med en omsætning på 3,3 mia. kr. i 2018 var Danmarks største firma inden for opførelse af parcelhuse. Hovedsædet er i Horsens, men de i alt ca. 500 ansatte er fordelt over hele Danmark og det nære udland. Specialet er opførelse af enfamilieshuse, som sker i en digitaliseret byggeproces med anvendelse af underentreprenører. Firmaet har lavet flere forsøg på at ekspandere også i Tyskland og Sverige. Det har tidligere været ejet af bl.a. ejendomsinvestoren Michael Mortensen fra Horsens, men efter over flere omgange at være solgt til en kapitalfond var det i 2019 ejet af Diego Holding Guernsey Limited. I 2019 opkøbte HusCompagniet konkurrenten Eurodan-huse A/S.

Michael Mortensen driver en række større ejendomsinvesteringer gennem bl.a. CASA A/S, der også har givet navn til CASA Arena Horsens. I 2016 stiftede Michael Mortensen byggefirmaet Hybel Danmark A/S, der også arbejder med husbyggeri og har hovedkontor i Horsens. Endnu et af landets større firmaer inden for opførelse af parcelhuse, Milton Huse A/S, har ligeledes hovedsæde i Horsens.

Dansk Boligbyg A/S er et entreprenørselskab, der primært udfører bolig- og institutionsbyggerier samt renoveringsopgaver. Det har hovedsæde i Horsens, men afdelinger landet over. De fleste projekter udføres af underentreprenører.

HM Entreprenør A/S med ca. 130 medarbejdere beskæftiger sig med jordarbejde, genbrug af byggematerialer samt råstoffer som grus og kampesten.

I transportbranchen har DSV A/S tre datterselskaber i kommunen, DSV Road, DSV Air & Sea samt DSV Solutions.

Forsyningsbranchen omfatter både el, vand og renovation.

Handel, service og oplevelseserhverv

Søndergade i det centrale i Horsens er byens handelscentrum med et bredt udvalg af butikker, caféer og restauranter.
.

Med 31,1 % af beskæftigelsen er andelen for handel, service og oplevelseserhverv noget større end for regionen som helhed. Største branche er handel, som består af engros- og detailhandel og tegner sig for 17,9 % af beskæftigelsen. Ud over at betjene kommunens borgere tiltrækker detailhandelen også kunder fra nabokommunerne. Bilka-varehuset er et af de store trækplastre og er også den største detailhandler målt på beskæftigelsen med op mod 500 medarbejdere.

Den dominerende virksomhed inden for engroshandel er Reitangruppen, der er en af Norges største koncerner. I Horsens Kommune ligger det danske hovedsæde for Reitans REMA 1000-kæde samt for datterselskabet Reitan Distribution, der ud over REMA 1000 også leverer til kæderne Q8, Circle K og 7-Eleven. Samlet har Reitangruppen i Horsens omkring 700 ansatte.

REMA 1000 havde ved udgangen af 2019 ca. 340 butikker i Danmark. Butikkerne drives på franchisebasis og ejes dermed typisk af selvstændige købmænd, som betjenes med markedsføring og varer fra hovedkontoret i Horsens.

Det familieejede Løvbjerg Detail ApS, der tidligere har samarbejdet med Reitangruppen, har også sit hovedkvarter i Horsens og har 15 større supermarkeder i Jylland og på Fyn, der i 2018 omsatte for ca. 1,0 mia. kr.

Autohuset Vestergaard A/S omsatte i 2018 for 3,3 mia. kr. inden for handel og reparation af last- og personbiler og busser. Selskabet havde ca. 780 medarbejdere i hele landet og herunder en stor afdeling i Horsens. Strukturen er decentral, men moderselskabet i lastvognsvirksomheden er registreret i Horsens Kommune.

Designfirmaet HAY A/S har hovedsæde på adressen Havnen 1 i Horsens og omsatte i 2018/19 for 1,1 mia. kr., der også indgår under engroshandel.

Servicevirksomhederne tegner sig for 8,1 % af beskæftigelsen, og de største virksomheder målt på beskæftigelsen er rengøringsvirksomheder og vikarbureauer. Til de lidt større servicevirksomheder hører også Lowell Danmark A/S, der betjener virksomheder med betalingsservices, faktureringer og gældsinddrivelse.

Oplevelseserhvervene i kommunen tegner sig for 5,1 % af beskæftigelsen. Ud over hoteller og restauranter omfatter de også museer, fodboldklubber, teatre og andre kultur- og fritidsaktiviteter.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 8,4 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under andelen for regionen. De fleste virksomheder er mindre og betjener hovedsagelig det lokale erhvervsliv og borgere. Blandt branchens største er et datterselskab af den globale virksomhed itelligence a/s, der leverer softwareløsninger til virksomheder og har dansk hovedsæde i kommunen og flere filialer rundtom i landet. Hertil kommer en stor afdeling af landbrugskonsulentvirksomheden LMO I/S.

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Hverdag i køkken-alrummet på et fængselsafsnit i det lukkede Enner Mark Fængsel. Fængslet blev indviet i 2006 og har plads til 235 indsatte.
.

Den offentlige sektor er med 29,6 % af beskæftigelsen lidt mindre end andelen for regionen og også mindre end for de fleste kommuner i Region Midtjylland. Det hænger sammen med, at kommunen har et relativt stort antal private arbejdspladser.

Største offentlige arbejdsgiver er kommunen selv efterfulgt af Regionshospitalet med omkring 1.500 ansatte (2019).

Den offentlige sektor omfatter også en del statslige arbejdspladser, bl.a. Enner Mark Fængsel og Skat. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 10,8 % fulgt af sundhedsområdet med 7,4 % og undervisningsområdet med 7,3 %.

Pendling

Figur. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Horsens Kommune i november 2017.
.

Der er i Horsens Kommune en omfattende pendling af arbejdskraft. Af kommunens beskæftigede pendlede 37,8 % i 2017 til arbejde i andre kommuner, svarende til 16.699 personer. Flest tog til Aarhus (4.265) og Hedensted (2.981). Omvendt kom 36,2 % (svarende til 15.647) af de beskæftigede på arbejdspladser i Horsens Kommune fra andre kommuner. Flest kom fra Hedensted (4.297) og Aarhus (2.821).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51 % af befolkningen i Horsens Kommune er i arbejdsstyrken. Det er nogenlunde som gennemsnittet for både regionen og hele landet. De øvrige 49 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på niveau med både regionen og landet som helhed.

Tabel. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Horsens Kommune, Region Midtjylland og hele landet.
.

Socialklasser, indkomster og formue

Tabel. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Horsens Kommune og hele landet i 2017.
.

Med en gennemsnitsindkomst på 309.000 kr. i 2017 ligger Horsensborgerne under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 på 1.666.000 kr., hvilket er noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten mindre end i landet som helhed; målt med Gini-koefficienten er den 26,4 (2017), mens landsgennemsnittet ligger på 29,3.

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Horsens Kommune er i denne opgørelse opdelt i 30 sogne. Ca. 23 % af kommunens voksne indbyggere bor i sogne, der tilhører områder med de laveste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. Ud over Endelave er det to bysogne i Horsens, Sønderbro og Vor Frelsers Sogn.

Knap 40 % af kommunens indbyggere bor i sogne med de næsthøjeste niveauer. Af områder med det højeste af de fem niveauer er der i Horsens Kommune kun Vær Sogn, der ligger ud til fjorden.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked