Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Kalundborg Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Kalundborg er Region Sjællands industriby nummer ét. Ingen anden kommune har så stor en andel af arbejdspladser i industrien. Andelen af industriarbejdspladser er samtidig den næsthøjeste i hele landet, kun overgået af Billund Kommune.

Det skyldes helt overvejende de to store Novo-virksomheder, medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S og enzymproducenten Novozymes A/S, der tilsammen tegner sig for over to tredjedele af den samlede industribeskæftigelse i kommune.

Den største del af industrivirksomhederne er proces- og biotekvirksomheder, der er karakteriseret ved et stort behov for energi og vand, og som giver store affaldsstrømme. Disse affaldsstrømme kan ofte være ressourcer for andre virksomheder, og det er i Kalundborg Kommune sat i system i et unikt samarbejde kaldet Kalundborg Symbiose, hvor man udnytter hinandens reststrømme. Det giver både miljømæssige og økonomiske fordele. Samarbejdet er blevet internationalt berømt blandt politikere og embedsmænd, og der er hyppigt delegationer på besøg for at studere modellen.

Kalundborg Havn er en af Danmarks betydeligste havne, bl.a. fordi den har en vanddybde på 15 m. Havnen og de store industrivirksomheder har været spydspidsen i kommunes indsats for at få Folketinget til at sætte gang i den allerede vedtagne forlængelse af Kalundborgmotorvejen (Rute 23) helt til Kalundborg. Motorvejen angives at være vigtig, ikke alene for transport af varer, men også for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvilket gennem årene har været en af kommunens udfordringer. Anlægsarbejderne starter efter planen i 2022.

Et andet længe næret ønske fra erhvervslivet har været at få en uddannelse af procesingeniører til Kalundborg. Det blev imødekommet, da Professionshøjskolen Absalon i 2017 etablerede en afdeling i Kalundborg. I 2021 tages en nyt campus for diplomingeniører og bioanalytikere i brug, og regeringen offentliggjorde i maj 2021 planer om at flytte flere uddannelsespladser til byen.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Kalundborg en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik især ud over transport, forsyning og bygge og anlæg samt handel, service og oplevelseserhverv, der stadig i november 2019 havde færre ansatte end før finanskrisen. Den offentlige sektor mistede også en del arbejdspladser og havde i november 2019 ca. 1.000 færre ansatte end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.

Ved udgangen af november 2019 var der 17.991 (16-64-årige), der arbejdede på 2.322 arbejdssteder i Kalundborg Kommune. Da andelen af beskæftigede i industrien er omkring tre gange så stor som i regionen og landet som helhed, er erhvervsfordelingen også præget af, at andelen af beskæftigede i flere andre brancher er lavere. Det gælder bl.a. handel, service og oplevelseserhverv samt den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 3,5 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv ligger Kalundborg Kommune noget over andelen for regionen som helhed. På det ca. 39.000 ha store landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Den største animalske produktion er svin, kød- og malkekvæg. Kommunen rummer også på Røsnæs et efter danske forhold stort vinområde.

Industrien

Industrien udgjorde i 2019 en andel på 30,0 % af beskæftigelsen. Det skyldes i al væsentlighed, at de to Novo-virksomheder Novo Nordisk og Novozymes har produktionsanlæg i Kalundborg. Novo Nordisk har været til stede i Kalundborg i mere end 50 år og har gennem årene investeret et tocifret milliardbeløb i en løbende udvikling af insulinproduktionen. Alene i 2020 har Novo Nordisk investeret 2 mia. kr. i at udvide produktionsfaciliteterne. Novo Nordisk har hovedsæde i Bagsværd i Gladsaxe Kommune og beskæftiger verden over ca. 45.000 medarbejdere (2020).Fabrikken i Kalundborg er koncernens største produktionsanlæg og beskæftiger ca. 3.000 med arbejdere ud af koncernens ca. 17.000 ansatte i Danmark. Søstervirksomheden Novozymes har også hovedkontor i Bagsværd. Enzymproducenten har ca. 6.200 medarbejdere verden over, heraf ca. 600 i Kalundborg.

To andre større industrivirksomheder i Kalundborg er National Oilwell Varco (NOV) og Gyproc. NOV producerer fleksible søkabler til bl.a. olieindustrien. Den var tidligere en del af NKT-koncernen, der frasolgte virksomheden i 2012. NOV beskæftigede i 2020 knap 400 medarbejdere. Gyproc producerer gipsplader til byggeri, bl.a. ved at udnytte den gips, der er et restprodukt fra Ørsteds Asnæsværket. Gyproc beskæftiger ca. 150 medarbejdere.

Transport, forsyning og byggeanlæg

Denne sektor tegner sig for 12,7 % af beskæftigelsen, hvilket er lidt mindre end andelen for regionen som helhed. Med 8,7 % udgør bygge og anlæg den største andel, og branchen består af mange mindre virksomheder. Transportbranchen tegner sig for 3,3 % af beskæftigelsen, og her er den største virksomhed vognmand Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, der udfører en bred vifte af transport- og logistikløsninger, fx tankvognstransport, silotransport og tankudlejning. Virksomheden beskæftiger ca. 230 medarbejdere og yderligere 40 i et søsterselskab, som bl.a. står for vedligeholdelse af vognparken.

Asnæsværket, der ejes af Ørsted og er et af landets største kraftværker.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv udgør en andel på 21,2 % af beskæftigelsen, hvilket er en del mindre end for regionen som helhed. Størst er handelsbrancherne med 10,6 %, hvoraf detailhandelen udgør den største del. Oplevelseserhvervene som restauranter, fritid og kultur tegner sig for 3,5 %, mens service omfatter 7,1 % af beskæftigelsen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 4,9 % af beskæftigelsen tegner forskning, rådgivning og forretningsservice sig for en noget mindre andel end i de andre kommuner i regionen. Største virksomhed er en af deling af det rådgivende ingeniørfirma NNE med ca. 300 ansatte. NNE er et datterselskab i Novo-koncernen, der er specialiseret i at levere ingeniørydelser til medicinalindustrien og på landsplan beskæftiger ca. 750 medarbejdere. Forskningsrelaterede job i Novo-virksomhederne i Kalundborg medregnes som job i industrien.

Som en forskningsvirksomhed indgår Unibio A/S, der i Kalundborg har en forsøgsproduktion af foder- og fødevareproteiner baseret på en fermenteringsteknik udviklet i samarbejde med DTU. Processen omdanner metan til næringsrige proteiner. Unibio har sit danske hovedsæde i Roskilde og sit internationale i London. Virksomheden er med i Kalundborg Symbiose.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 27,7 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor en noget mindre andel end i regionen som helhed. Socialsektoren er med 14,7 % af beskæftigelsen den største fulgt af undervisning, der udgør 8,4 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Kalundborg Kommune i november 2019.
.

Dagligt pendlede 8.627 med bopæl i Kalundborg Kommune i 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 41,8 % af de beskæftigede. Flest pendlede til kommunerne Slagelse (1.886) og Holbæk (1.649). Omvendt pendlede 5.838 fra andre kommuner til Kalundborg Kommune, svarende til 32,4 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser. Også her kommer flest fra Slagelse (1.625) og Holbæk (1.354) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

47,5 % af befolkningen i Kalundborg Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er mindre end andelen for regionen og for hele landet. De øvrige 52,5 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16-64-årige er der en erhvervsfrekvens på 74,4 %, hvilket er lidt mindre end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Kalundborg Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Med en gennemsnitsindkomst på 313.000 kr. lå borgerne i 2019 under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilie formue var 1.914.000 kr., som også er under landsgennemsnittet på 2.102.000 kr.

Når BNP pr. indbygger er så højt i kommunen skyldes det ikke mindst de store Novo-produktionsanlæg i Kalundborg, der takket været løbende milliardinvesteringer bidrager med en høj værditilvækst.

I kommunen er ulig heden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,2 (2019), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, og sammen med fem andre vest- og sydsjællandske kommuner hører Kalundborg til de socioøkonomisk mest udfordrede.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked