Maskinfabrikken Kverneland Group Kerteminde er specialister i fremstillingen af landbrugsmaskiner til fx høstning af græs og er en underafdeling af norske Kverneland Group Klepp. Her svejses hovedrammen til en skrålægger sammen.
.
I væksthusene hos Rosa Danica på Kertemindevejen godt 3 km nordøst fra Marslev dyrkes stueplanter som hybridroser, klokkeblomst og novemberkaktus. På billedet står den pink variant af hybridrosen i knop og vil inden længe blive sendt ud til gartneriets forhandlere, som både findes i Danmark og det øvrige Europa. Rosa Danica har flere afdelinger og producerer årligt ca. 14,5 mio. potteplanter.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Kerteminde Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Kerteminde Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Kerteminde Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Kerteminde Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Kerteminde Kommune er den fynske kommune, hvor industrien i 2019 med 27,7 % udgjorde den største andel af beskæftigelsen. Den høje andel er bemærkelsesværdig i forhold til det store antal arbejdspladser, der blev nedlagt, da kommunens største virksomhed, Lindøværftet, blev afviklet i årene 2009‑12.

Den største del af erhvervslivet er koncentreret i og omkring de tre byer Kerteminde, Langeskov og Munkebo. Ved Munkebo er det tidligere værfts område blevet en alsidig industripark. Ved Langeskov i kommunens sydligste del ligger en række større virksomheder ud til motorvej E20.

I lighed med de fleste andre kommuner blev Kerteminde ud over værftslukningen også ramt af finanskrisen fra 2008. Fra 2008 og frem til slutningen af 2012 mistede kommunen ca. 3.400 arbejdspladser, hvilket svarer til et fald på godt 30 %. Det store tab var i november 2019 endnu ikke genvundet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 8.999 (16‑64-årige), der arbejdede på 1.175 arbejdssteder i Kerteminde Kommune. Set i forhold til resten af Region Syddanmark er der en større andel beskæftiget i industrien og i de primære erhverv, mens andelen er lavere for de øvrige brancher.

Primære erhverv

Med 4,9 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv spiller denne sektor en noget større rolle i Kerteminde Kommune end for regionen som helhed. Det største gartneri er Rosa Danica A/S, der på årsbasis beskæftiger ca. 110 medarbejdere bl.a. i Marslev. De arealmæssigt vigtigste afgrøder er hvede, byg og raps. Den største animalske produktion er slagtekyllinger og svin.

Industrien

Andelen af beskæftigede inden for industrien er med 27,7 % dobbelt så stor som for regionen som helhed og to og en halv gange større end på landsplan. Maskinindustrien og metalindustrien tegner sig tilsammen for godt to tredjedele af industribeskæftigelsen, og en håndfuld virksomheder står for den største del af beskæftigelsen i de to brancher.

Tre af de største ligger i LINDØ port of ODENSE. Det er en afdeling af vindmølleproducenten Vestas, en afdeling af Bladt Industries, der bl.a. producerer fundamenter til havvindmøller, samt reparationsskibsværftet Fayard.

I den nordlige del af Kerteminde har den norske producent af landbrugsmaskiner Kverneland Group et datterselskab, der samlet beskæftigede ca. 450 medarbejdere i 2019. Virksomheden var tidligere kendt som Taarup Maskinfabrik, men blev i 1993 opkøbt af den norske koncern.

Syd på i Langeskov tæt ved E20 mellem Nyborg og Odense ligger kommunens største private arbejdsplads, Ib Andresen Industri A/S. Virksomheden er specialiseret i bearbejdning af stål og metaller og havde i 2019 knap 500 medarbejdere på landsplan. Stifteren Ib Andresen, der døde i 2021, var formand for bestyrelsen indtil 2020, hvor han blev afløst af sønnen Erik Andresen. I Birkende ved Langeskov findes EXHAUSTO A/S, der producerer ventilationsanlæg og emhætter.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor er med 11,2 % af beskæftigelsen mindre end andelen for regionen som helhed. Blandt de største virksomheder er Persolit Entreprenørfirma A/S, der har hovedsæde i Munkebo og en række filialer landet over. Den familieejede virksomheds specialer er teknisk isolering og stilladser, og Persolit beskæftiger i alt ca. 400 medarbejdere på landsplan.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for 24,9 % af beskæftigelsen, hvilket er noget under andelen for regionen som helhed. Detail- og engroshandel tegner sig for 14,6 % af beskæftigelsen, service udgør 5,3 % og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid i alt 5,0 %.

De to største virksomheder er Jørgen Kruuse A/S i Langeskov, der udvikler og handler med produkter til dyrlæger, og Euro-Dk Service A/S i LINDØ port of ODENSE, et vikarbureau, der tilbyder specialiseret arbejdskraft til marine- og offshoreindustrien.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5,9 % af beskæftigelsen. Det er en del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 25,2 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen den laveste blandt kommunerne på Fyn og en del under andelen for regionen som helhed. Kerteminde er en af de få danske kommuner, hvor der er flere arbejdspladser i industrien end i den offentlige sektor. Kommunen er den største offentlige arbejdsgiver, og der er kun få regionale og statslige arbejdspladser. Størst er socialsektoren med 14,2 % af den samlede beskæftigelse, fulgt af undervisningssektoren med 5,1 % og sundhedsvæsenet med 3,3 %.

Pendling

Kerteminde Kommune har en stor udpendling. Dagligt pendlede 6.103 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 59,9 % af de beskæftigede. Flest pendlede til Odense (3.869). Omvendt var der 4.810 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Kerteminde Kommune, svarende til 53,5 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

48,0 % af befolkningen i Kerteminde Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det var lidt under gennemsnittet for regionen. De øvrige 52 % af befolkningen var modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 76,9 % (2019), hvilket er tæt på niveauet for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 308.000 kr. i 2018 ligger Kertemindeborgerne lidt under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.881.000 kr. mod et landsgennemsnit på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26,5 (2019), hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked