Figur 1. Beskæftigelsesfordelingen på erhvervskategorier for personer med bosted i Læsø Kommune, Region Nordjylland og hele landet (16-64 år, 2014).

.
Læsø Fiskeindustri
Læsø Fiskeindustri
Af .

Figur 2. Beskæftigelsesfordelingen på erhvervskategorier for personer med arbejdssted i Læsø Kommune, Region Nordjylland og hele landet (16-64 år, 2014).

.
Vesterø Havn på den nordvestlige pynt af Læsø fungerer som både færge-, fiskeri- og lystbådehavn.
.
Østerby Havn er Læsøs vigtigste fiskerihavn, men også lystbådehavnen med plads til ca. 220 både er i sommersæsonen en vigtig indtægtskilde for byens restaurations­ og handelsliv. Lystbådehavnen blev bygget 1981­82 og åbnede året efter som led i en bevidst strategi for at tiltrække lystsejlere fra ind­ og udland og for at adskille lystbåde og fiskekuttere.
.
Som det eneste sted i politikredsen har Nordjyllands Politi på Læsø opretholdt en stilling som landbetjent. Landbetjenten er en del af lokalpolitiet i Frederikshavn, der foruden Frederikshavn og Læsø Kommuner dækker Brønderslev Kommune.
.
Færgeselskabet Læsø K/S varetager rutesejladsen mellem Læsø og Frederikshavn. Afhængig af sæsonen er der 3-7 daglige afgange.
.

Fordelingen af socialgrupper i Læsø Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

I 2014 havde 647 personer i aldersgruppen 16-64 år arbejdssted i Læsø Kommune. Dette følger i grove træk fordelingen i beskæftigelsen i Region Nordjylland og i nogen grad fordelingen i landet som helhed (se Figur 1). Læsø Kommune har i perioden 2008-14 haft en større procentuel tilbagegang i beskæftigelsen for denne aldersgruppe (21,1 %, 173 beskæftigede) end Region Nordjylland (7,5 %) og resten af landet (5,1 %).

Primære erhverv

Beskæftigelsesandelen inden for landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervene udgjorde i 2014 16,9 % mod kun 2,3 % på landsplan. I perioden 2008-14 er andelen dog faldet med 1 procentpoint i kommunen, mens udviklingen på landsplan er uændret. Både for Læsø Kommune og for landet som hel hed er der tale om en tilbagegang i absolutte tal.

Den store andel af beskæftigede inden for primære erhverv hænger først og fremmest sammen med fiskeriet. Der er ca. 30 fiskekuttere, der hører hjemme i Læsøs to havne. Hertil kommer beskæftigelse inden for landbrug med animalsk produktion i form af kødkvæg og minkavl.

Industrien

Industriens beskæftigelsesandel (16-64 år) i kommunen udgjorde 3,4 % i 2014, hvilket er markant under niveauet for hele landet (10,9 %). Andelen af beskæftigede inden for denne erhvervskategori er steget lidt i kommunen siden 2008. På grund af en flad beskæftigelsesudvikling i absolutte tal er det industrien, der i perioden 2008-14 har klaret sig bedst i kommunen.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

17,6 % af de beskæftigede arbejdede i 2014 inden for transport, forsyning og bygge og anlæg. Dermed ligger beskæftigelsesandelen over gennemsnittet for hele landet (11,3 %). Denne erhvervskategori har i perioden 2008 til 2014 haft den mest negative udvikling med en tilbagegang i beskæftigelsen på 26,4 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 26,4 % beskæftigede inden for handel, service og oplevelseserhverv i 2014 ligger kommunen under det nationale niveau (29,0 %), og i modsætning til landet som helhed har erhvervskategorien i perioden 2008-14 konstateret en både procentuel og absolut nedgang i beskæftigelsen.

Hvert år besøger mere end 100.000 turister Læsø. Antallet af sommerhuse er godt 1.000, ligesom antallet af helårshuse i øens tre byer, der anvendes som ferieboliger, er voksende. I højsæsonen stiger befolkningstallet til op mod 15.000, og ca. 800 lystbåde fylder i juli og august øens to havne.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

I 2014 var 5,6 % af de beskæftigede ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice. Dermed er erhvervskategorien mindre end på landsplan (13,7 %); den havde i perioden 2008-14 en fremgang på 1,0 procentpoint i forhold til 0,4 procentpoint i landet som helhed, men en tilbagegang i absolutte tal.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Denne erhvervskategori beskæftigede 30,1 % i aldersgruppen 16-64 år i 2014, hvilket er under niveauet for hele landet (32,9 %). I Læsø Kommune har beskæftigelsen inden for området i perioden 2008-14 haft en fremgang på 1,6 procentpoint, hvilket er en nedgang i absolutte tal og på niveau med hele landet.

Størstedelen af de beskæftigede er ansat i den offentlige sektor. Af dem er 5,1 % ansat i statslige stillinger, mens den resterende del er ansat i kommunalt regi (94,9 %). Ingen ansatte med arbejdssted i kommunen arbejder under Region Nordjylland.

Beskæftigelse og pendling

I 2014 var 646 af Læsø Kommunes indbyggere i arbejdsstyrken (16-64 år) i beskæftigelse, hvilket er en mindre andel af befolkningen end i landet som helhed (67,1 % mod 71,6 %). Andelen af ledige i aldersgruppen er nogenlunde den samme (8,4 %) som i det øvrige land (8,3 %), mens andelen af personer uden for arbejdsstyrken er noget over niveauet for hele landet (24,5 % mod 20 %). Af kommunens beskæftigede er en væsentlig større andel selvstændige end i hele landet (15,9 % mod 5,9 %).

Af alle beskæftigede indbyggere pendler 11,6 % væk fra øen for at komme på arbejde. Således er øens arbejdsrelaterede pendling ikke overraskende markant lavere end for landet som helhed (46,0 %) i perioden 2008-14. Hertil er der i perioden 2008-14 sket et stort fald i den arbejdsrelaterede pendling (18,5 %). Kommunens arbejdspendlere er fortrinsvis beskæftiget i Frederikshavn, Aalborg og Hjørring Kommuner.

I 2014 var der 79 personer, der pendlede til Læsø Kommune for at arbejde, hvilket er 6,8 % flere end i 2008. Trods forandringer i pendlingsmønsteret var der i 2014 stadig flere, der pendlede ud af kommunen end ind.

Socioøkonomiske forhold

Kommunen har flere pensionister, flere på efterløn og dermed færre i arbejdsstyrken end landsgennemsnittet. Andelen af den samlede befolkning i Læsø Kommune, der tilhører arbejdsstyrken, var i 2014 45,1 %; godt 5 % mindre end på landsplan. I 2014 var 42,4 % af den samlede befolkning i beskæftigelse mod 48,1 % i hele landet. Som i det øvrige land har Læsø Kommune fra 2008 til 2014 oplevet et fald i andelen i arbejde og en stigning i andelen af arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken, fra 51,2 % i 2008 til 54,9 % af den samlede befolkning i 2014.

Den gennemsnitlige indkomst udgjorde i 2014 248.824 kr., og den disponible indkomst 185.827 kr. Indkomstniveauet i kommunen ligger således under landsgennemsnittet (indeks 87) og under gennemsnittet i Region Nordjylland. Over en 10-årig periode har forskellen i forhold til landsgennemsnittet været stabil. Uligheden i indkomst er mindre i Læsø Kommune end i landet som helhed, og således var kommunens gini-koefficient i 2014 21,4 mod 28,3 på landsplan.

Andelen af økonomisk fattige, der tilhørte risikogruppen med under 50 % af medianindkomsten, steg i perioden 2003-14 fra 4,3 % til 4,7 %. Gruppen af økonomisk fattige er imidlertid lavere på Læsø end på landsplan, hvor andelen i 2014 udgjorde 7,6 %. I forhold til resten af landet er der relativt færre i de bedst stillede socialgrupper I og II og tilsvarende relativt flere i socialgruppe III og IV. Den dårligst stillede socialgruppe V udgør en lidt mindre andel på Læsø end i Danmark som helhed.

Behovet for social indsats i Læsø Kommune er noget større end gennemsnittet i Region Nordjylland og ligger også over landsgennemsnittet. For eksempel udgjorde kommunens nettoudgifter til ældreområdet i 2014 47.183 kr. pr. person over 65 år, hvilket var 13 % over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links