Sallingsundbroen fra 1978 forbinder Mors og Salling. Rute 26 over broen og videre til Skive er afgørende for virksomheder og pendlere. Broen har en længde på 1.717 m og var i 2009 motivet på de nye halvtredskronesedler.

.

Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000-15 for Morsø Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

En række traditionsrige virksomheder med lokal forankring præger erhvervslivet i Morsø Kommune. Landbrug og industri udgør en væsentlig større andel af beskæftigelsen end i landet som helhed.

Fødevaresektoren udgør den største samlede klynge inden for de private erhverv, men Mors rummer også en stribe større virksomheder inden for træ-, møbel- og maskinindustrien. Kommunen er øens største arbejdsgiver med ca. 1.700 medarbejdere. Blandt de ældste virksomheder finder man Skamol A/S, der producerer højtemperaturisoleringsmaterialer, Morsø Jernstøberi A/S og muslingeproducenten Vilsund Blue A/S. På turistområdet er den primære drivkraft Jesperhus Feriepark.

De vigtigste industriområder ligger i kommunens hovedby, Nykøbing M. De er især lokaliseret i byens nordlige udkant og i forbindelse med Morsø Food Park ved Erslev.

I årene efter finanskrisen 2008-09 oplevede Morsø Kommune i lighed med resten af landet et dyk i antallet af arbejdspladser. Et større tilbageslag var lukningen af møbelvirksomheden Bodilsen, der bl.a. var underleverandør til IKEA. Bodilsen var i en årrække øens største arbejdsplads, men gik konkurs i juni 2009. Det kostede 430 job i Danmark, de fleste på Mors.

Samlet er beskæftigelsen på arbejdsstederne i kommunen faldet med ca. 1.400 fra 2008 til 2015. Det store fald kom i årene 2008-09. Med et samlet minus på 14 % har faldet været væsentlig større end det tilsvarende minus på 7 % for regionen og på 4 % for hele landet.

En del af den faldende beskæftigelse skyldes den større andel af pensionister. Ledigheden var således i 2015 lavere end på landsplan.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet har siden år 2000 vist store udsving. BNP pr. indbygger steg markant i højkonjunkturårene frem til 2007 og er efter det store fald i kriseårene fortsat under niveauet fra år 2000 (se figur).

Den gennemsnitlige personlige indkomst før skat er en af de laveste blandt landets kommuner.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Tabel 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Morsø Kommune, Region Nordjylland og hele landet, 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 8.445 personer (i alderen 16-64 år), der arbejdede på ca. 1.200 arbejdssteder i Morsø Kommune. Arbejdspladsernes fordeling på hovedbrancher afviger væsentligt fra både regionen og hele landet (se Tabel 1). Især står landbruget og industrien langt stærkere, mens handels- og serviceerhvervene og det offentlige fylder mindre.

Primære erhverv

Blåmuslinger landes i havnen i Nykøbing M. I 2017 havde knap 40 fartøjer tilladelse til at fiske muslinger i Limfjorden. Fiskeriet kræver en række tilladelser, og sæsonen er meget afhængig af muslingernes kødprocent og forekomsten af alger.

.

Muslingefisker på havnen i Nykøbing M. Bøjerne på dækket bruges i opdrættet af linemuslinger, hvor de holder hovedlinerne oppe. Fra hovedlinerne hænger de bændler, som muslingelarverne sætter sig på. Metoden er den mest skånsomme inden for muslingefiskeri.

.

Med 8,2 % (2015-tal) af Morsøs arbejdspladser placeret i de primære erhverv hører kommunen til blandt de ti af landets kommuner, der har den største andel af arbejdspladser inden for landbrug, fiskeri og skovbrug. Andelen er ca. tre gange større end for hele landet og knap dobbelt så stor som for Region Nordjylland.

Morsø Kommune rummer fire af landets 16 ornestationer, herunder Ornestation Mors med ca. 50 ansatte (2016). Over 60 % af svineproduktionen foregik på 19 brug med hver over 5.000 svin (opgjort i februar 2017).

Kommunen er førende i landet inden for produktion af blåmuslinger. I 2016 leverede fem producenter over 5 mio. kg blåmuslinger, omkring halvdelen økologiske. Knap 90 % af den danske produktion af europæiske østers kommer ligeledes fra Mors (2,5 mio. kg i 2016).

Største aktør inden for muslinger og østers er Vilsund Blue A/S, der også er en industrivirksomhed med fremstilling af bl.a. konserves. Virksomheden rummer bl.a. det tidligere Limfjords- Østerskompagniet, der i begyndelsen af 1900-tallet udviklede østersfiskeriet.

Industrien

Sindbjerg Grusgrav ApS i Sønder Herreds Plantage midt på Mors har frem til 2025 tilladelse til årligt at indvinde op til 70.000 m3 sand, sten og grus.

.

De fleste af kommunens industrivirksomheder er koncentreret i Nykøbing M. Med 21 % (2015-tal) ansat i industrien er Morsø målt på beskæftigelsesandel nr. 12 blandt landets kommuner. Industriens andel er dobbelt så stor som for hele landet. Før finanskrisen i 2008 beskæftigede industrien i Morsø Kommune knap 2.500 personer. Beskæftigelsen faldt i årene efter til omkring 1.800.

Industrien har en lang historie på Mors, og mange virksomheder har rødder, der går mere end 100 år tilbage. Det gælder bl.a. øens største virksomhed, isoleringsproducenten Skamol A/S, og brændeovnsproducenten Morsø Jernstøberi A/S.

Blandt de største brancher er træ- og møbelindustrien med virksomheder som køkkenbordsproducenten DFI-Geisler A/S og flere vinduesproducenter som KPK Døre og Vinduer A/S og WEGA Vinduer A/S. Hertil kommer Outrup Vinduer & Døre A/S, der i 2016 beskæftigede ca. 150 medarbejdere på fabrikken i Ovtrup. Den svenske Inwido-koncern har indgået en aftale om i løbet af årene 2016-19 gradvis at overtage virksomheden.

Inden for jern- og metalindustrien findes bl.a. producenten af landbrugsmaskiner HE-VA ApS med 145 ansatte og højteknologivirksomheden BILA A/S, hvor ca. 200 ansatte leverer automatiserings- og robotløsninger til industrien.

Inden for plast- og kemiindustrien har Mors også flere eksportvirksomheder. Malte Haaning Plastic A/S med ca. 60 ansatte er med varemærket HAMA kendt for deres rørperler til børn. Kunststof-Kemi Scandinavia A/S med ca. 70 ansatte producerer farvekoncentrater til brug ved fremstilling af termoplast.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 11,9 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) er sektorens andel lidt over landsgennemsnittet og godt 1 procentpoint over Region Nordjylland. Sektoren er præget af en række mindre og mellemstore virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale marked.

Blandt de større er Entreprenør Erling Jensen A/S (grundlagt som murerfirma i 1948) med over 50 ansatte og Fredsø Vognmandsforretning, der blev grundlagt på øen i 1936. Med en moderne flåde på ca. 60 lastbiler løser Fredsø transportopgaver i flere lande og er bl.a. førende i Norden inden for transport af løse kartofler. Forsyningssektoren omfatter bl.a. Morsødelen af Thy Mors Energi A.M.B.A.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor beskæftiger 24,7 % (2015-tal) af arbejdsstyrken. Sektorens andel er noget under niveauet for både Region Nordjylland og for landet som helhed. Ud over detailhandel rummer kommunen en række mellemstore engroshandelsvirksomheder, især inden for produkter til landbruget som korn og foderstoffer og landbrugsmaskiner. Det gælder bl.a. Mollerup Mølle A/S og Ingemann Larsen A/S.

Tømmergården A/S blev grundlagt på Mors i 1974. Efter en fusion med Ceste Træ i 2016 rummer virksomheden nu omkring 20 afdelinger i Danmark, men fortsat med hovedsæde i Nykøbing M.

Den store virksomhed inden for oplevelsesindustri er Jesperhus Feriepark, der i højsæsonen beskæftiger omkring 300 medarbejdere (2016).

Inden for service rummer Morsø Kommune bl.a. den store tandlægeklinik Tandstøberiet med 28 ansatte i 2016.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor er med 5,3 % af arbejdsstyrken (2015-tal) markant mindre end andelen for regionen på 9,2 % og 13,8 % for hele landet. Størstedelen er mindre virksomheder, der betjener det lokale erhvervsliv med specialiserede serviceydelser.

Inden for finansiering er der beskæftiget 125, men det er ikke længere i lokale pengeinstitutter. I november 2010 fusionerede Morsø Bank og Morsø Sparekasse og blev til Fjordbank Mors. Den nye bank gik konkurs i juni 2011 og blev overtaget af det statslige selskab Finansiel Stabilitet. Aktiekapitalen, der i høj grad var ejet af lokale, var tabt, og de mest risikofyldte engagementer blev de følgende år afviklet af Finansiel Stabilitet. Jyske Bank overtog og videreførte fra 2011 de fleste andre dele af Fjordbank Mors. Også Spar Nord og Salling Bank havde i 2016 filialer på Mors.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Morsø Kommune i november 2015

.

Som i resten af landet er det offentlige den største arbejdsgiver. Med 28,7 % (2015-tal) af de beskæftigede hører Morsø imidlertid til blandt den tredjedel af kommunerne, der har relativt færrest beskæftigede inden for det offentlige. Det er 3,8 procentpoint under landsgennemsnittet og 5,5 procentpoint under regionens gennemsnit. Den største offentlige beskæftigelse er inden for det sociale område (16,1 %) fulgt af undervisning (7,8 %).

Pendling

Der er en moderat pendling til og fra Morsø Kommune. 26 % af arbejdsstyrken pendlede i november 2015 ud af kommunen, mens 24 % pendlede den modsatte vej. Dermed hører Morsø til den femtedel af landets kommuner, hvor arbejdsstyrken pendler mindst. På Mors sker det især til og fra Thisted og Skive.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 2. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Morsø Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

Ud af den samlede befolkning i 2015 var 47 % i arbejdsstyrken. På landsplan udgjorde arbejdsstyrken lidt over halvdelen af befolkningen. Den vigtigste forskel ligger i, at Morsø Kommune havde en væsentlig større andel på alderspension, 21,2 % mod 16,6 % på landsplan (se Tabel 2).

Kun 1,2 % af befolkningen var arbejdsløse, opgjort i november 2015. De tilsvarende tal for Region Nordjylland og hele landet var hhv. 2,0 og 1,8 %.

Opgjort som fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken var ledigheden i 2016 på 3,3 % – også her væsentligt under de 4,6 for Region Nordjylland og de 4,2 % på landsplan.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 3. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Morsø Kommune og hele landet i 2015

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 264.000 kr. (2015-tal) ligger Morsø Kommune i den laveste tiendedel blandt landets kommuner og ca. 14 % under landsgennemsnittet (se Tabel 3). Med en gennemsnitlig familieformue på 1.700.000 kr. ligger kommunen i midterfeltet blandt landets kommuner.

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24,2 i Morsø Kommune, mens den på landsplan var 28,8.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper er på landsplan vokset fra en samlet andel på 8,9 % i 1985 til 16,2 % i 2012. I Morsø Kommune er disse to socialgrupper tilsvarende faldet fra 7,0 % i 1985 til 6,4 % i 2012. Socialgruppe IV og V har samlet haft en faldende andel på landsplan, mens det modsatte har gjort sig gældende i Morsø Kommune, hvor deres andel er steget fra 64,7 % i 1985 til 65,8 % i 2012 (se Tabel 4).

Tabel 4. Fordelingen af socialgrupper i procent i Morsø Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links