Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Næstved Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Markafbrænding nær Præstø Landevej sydøst for Næstved. Den største afgrøde i kommunen var i 2018 byg, som udgjorde 38 % af det samlede landbrugsareal.
.
Martens Røgeri ligger lige ved klapbroen i Karrebæksminde og har åbent til frokost i sommersæsonen. Karrebæksmindebroen er 90 m lang og forbinder Karrebæksminde med Enø. Broen blev indviet i 1936. Når større skibe skal passere til eller fra Næstved, skal broen åbnes, hvilket meldes til og koordineres med brovagten.
.

Arbejdsmarkedet er præget af en forholdsvis stor offentlig sektor, som beskæftiger fire ud af ti af de erhvervsaktive i kommunen. Der er mange mindre virksomheder og få store eksportorienterede virksomheder, som er filialer af udenlandske koncerner. Kommunen er præget af en stor udpendling til nabokommunerne og til det storkøbenhavnske område. Næsten hver anden af de beskæftigede med bopæl i Næstved Kommune har deres arbejdsplads i andre kommuner.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Næstved en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2016 blev antallet af arbejdspladser reduceret med ca. 3.500, svarende til et fald på ca. 11 %. Det har været en lang proces at få genskabt de mange jobs. Fra 2016 til november 2019 steg beskæftigelsen kun med knap 400 arbejdspladser.

Bedre tog- og vejforbindelser har i årevis været et stort ønske. Motorvej E47 går gennem kommunens østligste del, men både pendlere og erhvervslivet omkring byen Næstved har i årevis efterlyst, at rute 54 omdannes til motorvej på strækningen mellem Næstved og E47 ved Rønnede. Anlægsprojektet er en del af den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Næstved Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.

Ved udgangen af november 2019 var der 28.834 (16‑64-årige), der arbejdede på 4.013 arbejdssteder i kommunen. I forhold til regionen som helhed er andelen af ansatte i den offentlige sektor og i de primære erhverv større, mens handel og service er på niveau med regionens andel. De øvrige branchers beskæftigelsesandel er lavere end i regionen som helhed.

Primære erhverv

Med 2,7 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv en lidt større rolle end i regionen som helhed. De arealmæssigt vigtigste afgrøder på de ca. 44.000 ha landbrugsland er byg, hvede og raps. Der er en mindre animalsk produktion af svin, kvæg og høns til æglægning.

Ikke så langt fra Snesere ligger landets største champignongartneri, Tvedemose Champignoner, hvor der i 2020 blev produceret omkring 2.000 tons champignon og 15 tons specialsvampe, bl.a. portobellosvampe, der leveres til flere supermarkedskæder. Familiefirmaet blev grundlagt i 1963 og beskæftiger omkring 60 fastansatte samt en større andel unge, som plukker svampe i weekenderne.

Industrien

Industrien tegner sig for 6,7 % af beskæftigelsen, hvilket er noget under andelen for regionen som helhed. Langt de fleste industrivirksomheder er mindre, og de er spredt i mange brancher med glas- og maskinindustrien som de vægtigste. De tre største industrivirksomheder er Ardagh Glass Holmegaard A/S, NOVENCO Building & Industry A/S og Damcos A/S. De tegner sig for ca. en tredjedel af beskæftigelsen i industrien og er alle ejet af store koncerner i andre lande. Kommunens største private virksomhed er glasproducenten Ardagh Glass Holmegaard i Fensmark.

NOVENCO Building & Industry har heddet forskelligt siden grundlæggelsen i 1947 og har haft mange forskellige ejere, men de ca. 160 medarbejdere (2020) i Næstved laver fortsat ventilationsanlæg til store bygninger og anlæg. Virksomheden er ejet af den schweiziske koncern SCHAKO Group.

Damcos producerer ventiler og styringssystemer til tanke på skibe og er ejet af den amerikanske koncern Emerson Electric, som i 2006 købte virksomheden for 1,2 mia. kr. Virksomheden beskæftigede i 2020 ca. 175 medarbejdere.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 12,9 % af beskæftigelsen udgør denne sektor en lidt lavere andel end i regionen som helhed. Bygge og anlæg udgør med 8,4 % den største andel, og bortset fra et par enkelte undtagelser består branchen af mindre virksomheder, hvoraf mange er håndværksvirksomheder. En stor del af dem har en betydelig del af deres omsætning i det storkøbenhavnske område.

Blandt de største er tømrer- og snedkerfirmaet H. Nielsen & Søn A/S med ca. 100 medarbejdere og entreprenørvirksomheden Holbøll A/S, der i 2020 beskæftigede ca. 110 medarbejdere og løser mange former for anlægsopgaver.

Transportbranchen står for 3,3 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre virksomheder. Blandt de større er Frede Andersen & Søn A/S og REMONDIS A/S. Med ca. 100 medarbejdere løser Frede Andersen & Søn opgaver som transport af maskiner, jord og containere. REMONDIS er en afdeling af den tyske affalds- og miljøkoncern af samme navn og beskæftigede i 2020 ca. 550 medarbejdere i Danmark, heraf ca. 75 i Næstved Kommune. Forsyning, som omfatter energi, vand og renovation, tegner sig for 1,2 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor er med en beskæftigelsesandel på 30,1 % på niveau med andelen for regionen som helhed. Størst er handelsbrancherne med 16,6 %, hvoraf detailhandelen i Næstved udgør den største del. Næstved er et handelscentrum med et stort opland. Den største samling af butikker er Næstved Storcenter i den nordlige del af byen med omkring 65 butikker, bl.a. omfattende en afdeling af varehuset Bilka. Tættere på centrum ligger butikscenteret Sct. Jørgens Park med ca. 20 butikker.

Den største engrosvirksomhed er Howden Axial Fans ApS, som også producerer luft- og gashåndteringsudstyr. Virksomheden har globalt hovedsæde nær Glasgow i Skotland. I datterselskabet i Næstved er ca. 150 medarbejdere beskæftiget med at producere og forhandle store ventilatorer til bl.a. kraftværker. Service tegner sig for 7,3 % af beskæftigelsen. Det landsdækkende sundhedsfaglige vikarbureau SOS Vikar A/S har hovedsæde i Næstved og omsatte i 2020 for 480 mio. kr. På landsplan havde firmaet omkring 2.500 vikarer i arbejde i kortere eller længere perioder. En anden stor virksomhed inden for service er en afdeling af rengøringsfirmaet Coor Service Management A/S.

Oplevelseserhverv som restauranter, hoteller, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 6,3 %, hvilket er noget over niveauet i de fleste kommuner i regionen. Det skyldes ikke mindst forlystelsesparken BonBon-Land A/S, som i sæsonen beskæftiger ca. 300 medarbejdere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice udgør med 6,7 % af beskæftigelsen en lavere andel end i regionen som helhed og er præget af mindre virksomheder.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 40,9 % af beskæftigelsen tegner den offentlige sektor sig for en noget større andel end i regionen som helhed. Det skyldes en del statslige arbejdspladser, bl.a. Udlændingestyrelsen og Skattecenter Næstved samt flere større virksomheder under Region Sjælland, hvoraf Næstved Sygehus er størst. Socialsektoren er den største offentlige sektor med 17,2 % af beskæftigelsen fulgt af undervisningssektoren med 9,6 % og sundhedssektoren med 7,2 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Næstved Kommune i november 2019.
.

Dagligt pendlede 18.569 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 48,8 % af de beskæftigede med bopæl i Næstved Kommune. Flest pendlede til kommunerne København (2.219) og Slagelse (1.869). Omvendt pendlede 9.070 fra andre kommuner til Næstved Kommune, svarende til 31,5 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50,9 % af kommunens befolkning var i 2019 i arbejdsstyrken. Det placerer kommunen midt mellem niveauet for regionen og niveauet på landsplan (51,9 %). De øvrige 49,1 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,6 %, hvilket er tæt på niveauet for både landet og regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Næstved Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Gennemsnitsindkomsten i kommunen var i 2019 på 316.000 kr. og dermed noget under landsgennemsnittet på 338.000 kr. BNP pr. indbygger er markant lavere end på landsplan, hvilket navnlig skyldes, at de mange udpendleres arbejde medregnes i de kommuner, hvor arbejdspladserne ligger. Den gennemsnitlige nettofamilieformue lå med 1.822.000 kr. også under landsgennemsnittet (2.102.000 kr.). Uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten er 25,7 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Der er betydelige geografiske forskelle i indkomstniveauet. En opgørelse på sogne viser, at Sankt Jørgens Sogn og Sankt Peders Sogn i byen Næstved havde de laveste gennemsnitsindkomster, mens Fodby Sogn og Rislev Sogn havde de højeste.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Næstved Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked