Haarslev Industries er en international virksomhed i Hårslev, der producerer maskiner, som laver biprodukter fra slagteriindustrien om til kød- og benmel til bl.a. dyrefoder. I baggrunden testes en Haarslev Disc Dryer, der med damp og tryk bruges til at tørre biprodukter. Haarslev Industries er repræsenteret i over 55 lande.
.
I det sydøstlige hjørne af Nordfyns Kommune, i landsbyen Beldringe, ligger Hans Christian Andersen Airport, der drives i samarbejde mellem Nordfyns og Odense Kommuner. Fra lufthavnen er der bl.a. charterflyvninger. På en forårsdag i maj 2020 besøgte en svensk indregistreret Cessna FR 182 Skylane RG2 lufthavnen og forlader her banen.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Nordfyns Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Nordfyns Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Nordfyns Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Nordfyns Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Et kuld pattegrise dier hos deres mor i en stald på Enghavegaard ApS i Bogense, mens svineproducenten Morten Andersen ser til. Enghavegaard er et familiedrevet svinebrug, der ejes af Nordfyns Kommunes borgmester, Morten Andersen, og broderen Jens Henrik Andersen.
.

Over hver fjerde af arbejdspladserne i Nordfyns Kommune findes inden for landbrug og industri. Virksomhederne ligger spredt over hele kommunen med de største virksomheder i byerne Otterup, Bogense, Søndersø og Hårslev. Dansk Industris barometer for det lokale erhvervsklima placerede i 2020 Nordfyns højest blandt de fynske kommuner.

Kommunen er på en række områder præget af naboskabet til Odense Kommune. Omkring halvdelen af de beskæftigede med bopæl i Nordfyns Kommune pendler til arbejdspladser i andre kommuner, her især Odense. Den sydligste del af Nordfyns Kommune rækker ind i postnummeret Odense N og omfatter bl.a. Hans Christian Andersen Airport ved Beldringe. Trods en afstand på kun 12 km fra Odense Rådhus er lufthavnen hjemmehørende i Nordfyns Kommune, der ligeledes er medejer.

I lighed med de fleste andre kommuner blev også Nordfyns ramt af finanskrisen fra 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen over 1.000 arbejdspladser, især inden for industri, bygge og anlæg samt transport. Endnu i november 2019 havde kommunen færre arbejdspladser end før finanskrisen. Indkomstniveauet var i 2018 ca. 9 % lavere end på landsplan.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 9.081 (16‑64-årige), som arbejdede på knap 1.700 arbejdssteder i Nordfyns Kommune. I forhold til Region Syddanmark har kommunen en større andel, der er beskæftiget i landbrug og industri.

Primære erhverv

Med 8,4 % af de beskæftigede indenfor de primære erhverv spiller denne sektor en langt større rolle end i de øvrige kommuner på Fyn. Området er præget af mange gartnerier, der producerer grøntsager, frugt og blomster på såvel friland som i drivhuse. Især i højsæsonen arbejder også i hundredvis af udlændinge i landbrug og gartnerier. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var der i 2019 over 500 udenlandske medarbejdere, der primært kom fra Litauen, Polen og Rumænien.

Grønlykke Planteskole vest for Bogense er Danmarks klart største producent af haveroser med en årlig produktion på omkring 1 mio. roser. Den største animalske produktion er svin, kvæg og slagtekyllinger.

Industrien

Industrien udgør 17,4 % af den samlede beskæftigelse (2019) i Nordfyns Kommune. Den spiller dermed en væsentlig større rolle for beskæftigelsen end i de fleste andre kommuner på Fyn og overgås kun i Kerteminde og Assens Kommuner. De fleste virksomheder har under 50 ansatte og er spredt i mange brancher. To virksomheder, Haarslev Industries A/S og Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S, har flere end 100 ansatte.

Haarslev Industries A/S producerer anlæg til kød-, fiske- og fjerkræbranchen, hvor restprodukter omdannes til bl.a. dyrefoder og gødning. Virksomheden blev stiftet i 1973 af Leif Østergaard Nielsen og er blevet et internationalt foretagende med afdelinger rundtom i verden.

Orkla Confectionery & Snacks i Søndersø er en afdeling af den norske fødevarekoncern Orkla. Orkla overtog i 2005 snackproducenten KiMs, som de havde ejet tilbage i 1990’erne. I Søndersø produceres der stadig KiMssnacks, men også en række andre varemærker. Virksomheden beskæftiger ca. 200 medarbejdere.

SP Group A/S er en usædvanlig koncern med en omsætning på ca. 2 mia. kr. (2019) og over 2.000 ansatte fordelt på mere end ti lande. Virksomheden har sit beskedne internationale hovedsæde på Snavevej i Søndersø, hvor der i administration og fabrikation er ca. 50 ansatte.

Bogense Plast A/S fra 1979 er med ca. 80 medarbejdere (2020) specialist i sprøjtestøbning af plastkomponenter og underleverandør til andre industrier. Emmelev A/S er et grovvareselskab med en omsætning i 2019 på ca. 1 mia. kr. Selskabet fremstiller foderkager, rapsolie og biodiesel og har knap 50 ansatte.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor udgør 12,7 % af beskæftigelsen (2019), hvilket er lidt mere end i regionen som helhed. Sektoren består af mindre virksomheder, hvor bygge og anlæg med 9,7 % tegner sig for den største andel, transporten udgør 2,6 % og forsyning 0,4 %. I transportsektoren indgår Hans Christian Andersen Airport i Beldringe. Efter åbningen af Storebæltsforbindelsens bane- og vejanlæg 1997‑98 ophørte indenlandsk rutetrafik fra lufthavnen, der siden mest er blevet benyttet af charterfly.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene tegnede sig i 2019 for 24,3 % af beskæftigelsen. Det er en del under andelen for regionen som helhed og den laveste andel blandt kommunerne på Fyn. Detail- og engroshandel tegnede sig for 12,8 % af beskæftigelsen, service udgjorde 8,4 % og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid 3,1 %. Alle tre brancher er præget af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener de lokale borgere og det lokale erhvervsliv.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Sektoren ligger med 5,9 % af beskæftigelsen (2019) en del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 31,1 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen i 2019 på niveau med andelen for regionen som helhed. Kommunen er den største offentlige arbejdsgiver. Størst er socialsektoren med 16,3 % af beskæftigelsen, fulgt af undervisningssektoren med 8,8 % og sundhedsvæsenet med 3,6 %.

Kommunen havde i 2019 ca. 200 jobs på statslige arbejdspladser. Mest omtalt var Dansk Sprognævn, der med ca. 15 årsværk i 2019 flyttede fra København til Bogense. Der var ca. 130 jobs på regionale arbejdspladser. Den største var en afdeling af regionens sociale centre, Østruplund, der ligger under Specialcenter Syddanmark. Østruplund er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede og ligger på og omkring herregården Østrupgård sydøst for Otterup.

Pendling

Dagligt pendlede 7.765 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, hvilket svarer til 58,9 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Odense Kommune (4.532). Omvendt var der 3.483 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Nordfyns Kommune, svarende til 38,4 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50,1 % af befolkningen i Nordfyns Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er en anelse mere end gennemsnittet for regionen. De øvrige 49,9 % af befolkningen var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der i 2019 en erhvervsfrekvens på 77,7 %, hvilket er lidt over niveauet for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 297.000 kr. i 2018 ligger Nordfyns Kommunes borgere noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.789.000 kr. i 2018 mod et landsgennemsnit på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 24,6 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nordfyns Kommune

Læs videre om erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked