Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Nyborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Den tidligere DSB-remise på Holmens Boulevard i Nyborg er blevet omdannet til Nyborg Destilleri. I de store kobberkedler fremstilles bl.a. whisky af typen Ardor og The Darling. Destilleriet er en del af Naturfrisk Group A/S, der også omfatter de to fynske bryggerier Naturfrisk og Ørbæk Bryggeri.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Nyborg Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Nyborg Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Nyborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
På en solskinsdag kan gæsterne nyde godt af caféernes udendørs servering i Nørregade i Nyborg. Gågaden, der strækker sig mellem Nørrevoldgade og Torvet, ligger i bymidten.
.
Hos svenskejede Trioplast Nyborg på Tåsingevej i Nyborg bliver store mængder plast genanvendt. Her ses afdelingen Trioplasts Recycle, hvor plastic, som virksomheden køber fra affaldssorteringsfirmaer, omdannes til granulat, hvorefter det indgår i fremstillingen af nye produkter.
.

Den største del af erhvervsvirksomhederne i kommunen ligger i Nyborg, der samtidig er hjemsted for større statslige og regionale arbejdspladser. Den offentlige sektor er større end i de fleste andre kommuner, hvilket især skyldes mange kommunale og regionale arbejdspladser i socialsektoren.

Nyborgs placering tæt ved Storebæltsforbindelsen gør den velegnet som mødested, og i og omkring byen ligger flere store konferencecentre og hoteller. Siden Storebæltsforbindelsens indvielse er området omkring motorvejen samtidig hjemsted for store rastepladser. I 2019 blev broen passeret af over 36.000 køretøjer i døgnet.

I lighed med de fleste andre kommuner blev Nyborg Kommune også ramt af finanskrisen i 2008, men i noget mindre grad end nabokommunerne. I perioden frem til 2016 mistede kommunen ca. 1.300 arbejdspladser, og endnu i november 2019 var det tabte ikke genvundet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 10.430 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.400 arbejdssteder i Nyborg Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen på sektorer afviger for flere sektorer fra fordelingen i Region Syddanmark. Der er en større andel beskæftiget i den offentlige sektor, mens andelen er mindre, når det gælder forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 3,3 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv er andelen på niveau med regionen som helhed. Kommunen er hjemsted for Green‑Peas A/S, der er en stor producent af friske ærter. I sommersæsonen foregår produktionen flere steder på Fyn, herunder ved Refsvindinge. Der er i perioder flere hundrede udenlandske ansatte fra især Rumænien. Den største animalske produktion er af slagtekyllinger og svin.

Industrien

Industriens andel er med 10,6 % af den samlede beskæftigelse noget mindre end for regionen som helhed. Fødevareindustrien tegner sig for en tredjedel af industribeskæftigelsen. Forårsrulleproducenten Daloon er af mange danskere kendt for stifteren, den kinesisk fødte Sai-Chiu Van, der i 1990’erne optrådte i mange tv-reklamer. I 1970 flyttede Van virksomheden til en nybygget fabrik i Nyborg. Daloon blev i 2015 solgt til hollandske IZICO Food Group.

En anden større fødevarevirksomhed er Tenax Sild A/S, som bl.a. fremstiller marinerede sild og fiskefrikadeller, der afsættes under navne som Tenax, Lykkeberg og Fiskemandens. Ebrofrost Denmark A/S producerer og sælger ris, pasta, bulgur og andre kornprodukter til fødevareindustrien. Ardo A/S har hovedkontor i Nyborg og producerer frosne bær og grøntsager under bl.a. navnet Frigodan.

Trioplast Nyborg A/S med ca. 170 ansatte producerer plastemballage til fødevareproducenter. Den ejes af den svenske koncern Trioplast. Nyborg Kommune er også hjemsted for to asfaltvirksomheder. Munck Asfalt A/S har hovedsæde og asfaltproduktion ved Hjulby nordvest for Nyborg samt afdelinger i fem andre byer i Danmark. I alt beskæftigede virksomheden, som indgår i Munck Gruppen, ca. 270 medarbejdere i 2019. Den anden asfaltproducent er Koppers Denmark, der er den amerikanske koncerns eneste asfaltfabrik i Nordeuropa.

Naturfrisk Group A/S er udsprunget af Ørbæk Bryggeri, som Niels Rømer og sønnen Nicolai overtog i 1996 og de følgende år udviklede som producent af specialøl samt af sodavand under mærket Naturfrisk. I 2017 grundlagde de Nyborg Destilleri, der i DSB’s gamle remise producerer gin, whisky og rom.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor er med 13,2 % af beskæftigelsen lidt større end andelen for regionen som helhed. Munck Gruppen A/S har hovedsæde i Nyborg Kommune, hvor Hans Christian Munck grundlagde virksomheden i 1988. I 2019 havde hele gruppen ca. 1.500 ansatte, hvoraf knap halvdelen arbejdede i Munck Forsyningsledninger A/S, der styres fra Odense. Næststørst er Munck Asfalt A/S. Munck Gruppen købte i 2005 den kommunalt ejede Tarco-koncern, der havde flere asfaltværker landet over. Andre dele af Munck Gruppen er specialiseret i bl.a. havneanlæg og kystsikring.

Fortum Waste Solutions A/S behandler kompliceret og farligt affald. Det omfatter bl.a. forurenet jord og hospitalsaffald. Noget affald bortskaffes gennem afbrænding eller afdampning, mens andre dele kan nyttiggøres eller genanvendes. Indtil 2009 var virksomheden ejet af kommunerne. Den hed Kommunekemi A/S indtil 2012, hvor navnet blev ændret til NORD. Fortum Waste Solutions beskæftiger i alt 700 medarbejdere i de nordiske lande, heraf knap 200 i Nyborg.

Nyborg Havn A/S er en erhvervshavn, der ligger sydøst for marinaen og togfærgernes tidligere havn. Havnen havde i 2019 en godsomsætning på 0,7 mio. tons og er dermed en af landets 30 største erhvervshavne og næststørst på Fyn efter LINDØ port of ODENSE. Nyborg Havn er en dybvandshavn, som omfatter ca. 360.000 m2, hvoraf de 150.000 m2 er ledige til nye projekter. Havnen ejes af det kommunale selskab ADP A/S, der også ejer Fredericia Havn og driver Middelfart Trafikhavn.

Kommunekemi

I efterkrigstiden voksede problemet med miljøfarligt affald i takt med industriens vækst. I 1971 blev Kommunekemi A/S oprettet i Nyborg som resultatet af et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og De Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S. Kommunekemi skulle om muligt genbruge og ellers bortskaffe olie- og kemikalieaffald. En ny lov i 1972 gav virksomheder pligt til at aflevere det farlige affald, de ikke selv kunne håndtere forsvarligt, til kommunerne. Der var en vis skepsis over for virksomheden i lokalområdet, og diverse uheld og lugtgener gjorde ikke sagen bedre.

Frem til 2010 var Kommunekemi ejet af Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Det blev solgt til kapitalfonden EQT Infrastructure for 260 mio. kr. Det gav senere kritik, da nogle vurderede, at prisen var sat alt for lavt. Virksomheden blev i 2015 solgt til det finske firma Ekokem, som året efter blev overtaget af den ligeledes finske koncern Fortum. Virksomheden i Nyborg har siden 2017 heddet Fortum Waste Solutions A/S.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for 30,3 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med andelen for regionen som helhed. Detail- og engroshandel tegner sig for 12,5 % af beskæftigelsen, service udgør 7,2 %.

Oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid udgør 10,6 % af den samlede beskæftigelse, hvilket er en langt større andel end for de øvrige kommuner på Fyn. Konferencecentre og hoteller udgør den største andel. Syv hoteller samarbejder under navnet Destination NYBORG og kan tilsammen tilbyde 1.350 senge og næsten 100 konferencelokaler. Det største lokale kan rumme omkring 1.000 deltagere og er en del af det største konferencecenter, Hotel Nyborg Strand A/S, der i 2019 beskæftigede ca. 130 medarbejdere på årsplan.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5,9 % af beskæftigelsen. Det er en del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 36,6 % er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen blandt de højeste på Fyn og en del over andelen for regionen som helhed. Det skyldes ikke mindst en stor socialsektor, der udgør 19,3 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Ud over de kommunale arbejdspladser er der mange ansatte på statslige arbejdspladser og på institutioner under Region Syddanmark. Kommunens største statslige arbejdsplads er Nyborg Fængsel med ca. 225 ansatte. Den største regionale arbejdsplads er Handicapcenter Fyn, der har omkring 450 ansatte fordelt på flere lokaliteter.

Pendling

Dagligt pendlede 7.358 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 54,5 % af de beskæftigede med bosted i kommunen. Flest pendlede til Odense Kommune (3.073). Omvendt var der 4.130 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Nyborg Kommune, svarende til 39,6 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

46,4 % af befolkningen i Nyborg Kommune er i arbejdsstyrken (2018). Det er en del under gennemsnittet for regionen, hvilket hænger sammen med, at personer på hhv. alderspension eller førtidspension udgør en større andel end i regionen som helhed. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 74,6 % (2019), som også er under niveauet for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 298.000 kr. i 2018 ligger Nyborgenserne lidt under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 1.789.000 kr. mod landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I Nyborg Kommune er uligheden i indkomsterne målt med Gini-koefficienten 24,3 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Nyborg Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked